Tông Huấn - Người Trông Nom Đấng Cứu Thế

§ Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị
Tâm Biển chuyển ngữ

VỀ CON NGƯỜI VÀ SỨ MẠNG CỦA THÁNH GIUSE
TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC KITÔ VÀ GIÁO HỘI

Gởi cho các Giám mục, Linh mục, Phó tế, Nam Nữ Tu sĩ
và các Tín hữu

 

Nhập đề

Dung mạo qua sách Tin Mừng

Người bảo vệ mầu nhiệm Thiên Chúa

Vừa là người công chính vừa là người chồng

Lao động như một cách diễn tả tình yêu

Sự ưu việt của đời nội tâm

Quan thầy Hội Thánh ngày nay

Ghi chú

Trang Giuse | Trang nhà