Up Thánh Lễ Rửa Tội cho 22 Tân Tòng Ngày 9 tháng 3 năm 2008

DSC_0007
DSC_0017
DSC_0017z
DSC_0018
DSC_0020
DSC_0024
DSC_0038
DSC_0051
DSC_0052
DSC_0065
DSC_0066
DSC_0099
DSC_0100
DSC_0103
DSC_0111
DSC_0120
DSC_0124
DSC_0126
DSC_0131
DSC_0133
DSC_0137
DSC_0138
DSC_0149
DSC_0152
DSC_0153
DSC_0155
DSC_0157
DSC_0158
DSC_0159
DSC_0163
DSC_0167
DSC_0176
DSC_0184
DSC_0185
DSC_0195

tinmung.net