Thơ Thánh Giuse

 HUỆ TRẮNG

Bạch Giang Ân

Gian trần sỏi đá nay hồi sinh,

Đóa huệ Giê-sê tuyệt đẹp xinh.

Rễ bén nguồn thơm Chân Thiện Mỹ,

Bông đơm cội khiết tịnh huyền linh.

Lòng thanh tận hiến Ngôi Lời Thánh,

Dạ thắm tin yêu Đức Nữ Trinh,

Công chính rạng ngời muôn cõi thế,

Xin ngài gìn giữ trắng trong tinh.

Trang Giuse | Trang nhà