Thơ Thánh Giuse

 Giuse khoan nhân

Jos. Hồng Ân

Giu-se Cha Thánh khoan nhân

Lao công vất vả tảo tần không ngơi

Dưỡng nuôi con Đức Chúa Trời

Nhận Ngài làm bõ cuộc đời trần gian

Dù cho nhọc khó gian nan

Giữ gìn Thánh Tử bình an mọi bề

Dẫu rằng cuộc sống ê chề

Từ khi đón nhận Mẹ về thành gia

Làm người trụ cột trong nhà

Ngài luôn luôn sống thật thà công minh

Đức tin ngài mãi tận tình

Sống theo ý Chúa hãm mình hy sinh

Nguyện cầu từ buổi sớm tinh

Để cho cuộc sống gia đình tháng năm

Thực thi luật Chúa chuyên chăm

Vuông tròn bổn phận hàng năm lên đền

Đức tin luôn mãi vững bền

Gia đình hạnh phúc trên nền Thánh Kinh.

Trang Giuse | Trang nhà