Hành Trình Đông Mỹ (Eastern USA)
mừng 80 năm Thành Lập Dòng


  

Ba Đứa ăn mày đang ăn tối. 

 

https://youtu.be/sKaAno30grw

 

https://youtu.be/DAwkEF5zHQs

 

https://youtu.be/BGnndhVOZjw

 

(A/C Dũng (Châu Ruồi - Thúy) vẫn thường gửi quà cho ae TH Đội 11.

Khi đi thăm ae, chúng em không "quyên tiền" cho bất cứ mục đích nào hết.)

 

https://youtu.be/Pe1OehlGbYw

 

https://youtu.be/qgbGMxQ-e70

 

https://youtu.be/r1BWv8LtoQo

 

https://youtu.be/-MCioWp71nA

 

https://youtu.be/XxLMcCrDQLQ

 

https://youtu.be/A-jB6duXJW4

 

 

Chúng em mới đi được một nửa hành trình và trên đây chỉ là khúc đầu của hành trình.

 

Em ráp nối không kịp và không có internet để tải lên mạng !!!

 

 

Nhớ đón xem:

 

Phỏng vấn các anh .... (HIGH LIGHT ...)

 

- Anh Cựu Phó Trưởng HTH Cường / Đinh Joey được ơn Linh Ứng,

 

- Anh Đương Kim Phó Hội Trưởng HTH Ánh Triều đang chờ lãnh chức Phó Tế,

 

- Anh Hùng/Điện (9) sắp về Carthage tu lại.

 

mnguyen_

Michael Nguyen