Video tập 2 : Hành Trình USA mừng kỷ niệm 80 năm Ơn Soi Sáng Lập Dòng


  

Thưa các anh,

 

Em đang đi qua vùng Louisina hẻo lánh Houma vẫn chưa có Internet vì bão vừa qua.

 

(Giữa tháng 10, 2021 mới có.)

 

- Em đang tải lên mạng các video clip ngắn và đơn giản (không mất nhiều giờ).

 

   Network mà chậm thì tải suốt đêm mới được 1 video clip.

 

- Em còn NỢ rất nhiều video của các anh

 

  suốt từ vùng Đông Bắc Mỹ (các Cha CRM: Cha Độ, Cha Khánh, Cha Lực, Cha Sinh, v.v... Các anh thân hữu khác, ....

 

  cho đến miền Nam là Orlando, Ft. Myers, FL ( các cha CRM: Cha Trân, cha Trác, cha Kiêm, ....

 

  cha Tuất ở Học Viện CRM, NO, LA,  Cha Thu, cha Hữu,

Cha Bách (11), cha Nghiêm (10),

 

- Các video chưa lên được vì cần nhiều giờ edit/ráp nối (cảnh trong/ngoài nhà thờ, v.v...)

 

 

Thầy Thứ (11) đang sửa soạn ăn sáng

 

HT80.9 Thăm nông trại của Anh Chuyên (9) Rock Hill, SC

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZTezv816M0 

 

HT80.10 Anh Lê An Nhân (1) Rock Hill, SC 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y7DkSpTkq0w

 

HT80.11 Anh Nguyễn Đình Hùng / Điện (9A) Ft. Myers, FL

 

https://www.youtube.com/watch?v=q3piAWIPFsc 

 

HT80.12 Anh Đặng Quang Minh / Tài (10) New Orleans, LA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5YZ0GzwvG0

 

Anh Cựu Phó HT HTH ĐC Cường/Định

 

được ơn linh ứng lập Năm Mầu Nhiệm "VINH THẮNG" cho

 

tràng hạt Mân Côi.

 

1. Anh gửi tài liệu cho Đ. Giáo Hoàng Francis trước khi Ngài ra Năm Sự Sáng.

 

2. Địa Phận đã mời anh chịu trách nhiệm giờ Lần Hạt Mầu Nhiệm VINH THẮNG,

 

khi tượng Mẹ Thánh Du đi qua nhà thờ xứ của anh.

 

   - Xứ của anh KHÔNG có trong chương trình đón Mẹ Thánh Du.

   - Nhưng 1 xứ khác cancel/hủy và xứ anh được thay thế vào phút chót.

 

 

HT80.13 Anh Đỗ Văn Cường / Quốc Định (13) Florida

 

https://www.youtube.com/watch?v=99a4ZMc3Ppo