Video tập 3 : Hành Trình USA mừng kỷ niệm 80 năm Ơn Soi Sáng Lập Dòng


  

https://youtu.be/hS-0S1ilYKo

 

HT80.14 Rev Trần Đình Khả (10) Houston, TX

 

https://youtu.be/3eD4WL-xWQc

 

HT80.15 anh Nguyễn Hồ Điềm (8) Houston, TX 9/2021

 

https://youtu.be/4XqVwlZNf0k

 

 

HT80.17 Rev Đỗ Thanh Cao, CRM (14) TV Thánh Gia, Ft. Worth, TX

 

 

HT80.18 Rev Nguyễn Ngọc Thoại, CRM (7) TV Thánh Gia, Houston, TX

 

 

https://youtu.be/D2dHaEczS48

 

HT80.19 Rev. Vũ Khắc Lộc / Tôn Nghiêm (10) Dekalb, Illinois (2021)

 

 

HT80.20 anh Trần Ngọc Đẩu /Khải (10)

 

 

Nghỉ giải lao - coi phim cũ