Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,


Cùng với Giáo Hội, chúng ta vẫn đang cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, cho dù đă vào Mùa Phục Sinh.

Phục Sinh đúng là liên quan trực tiếp đến Chúa Kitô sống lại, nhưng Chúa Kitô sống lại từ cơi chết, không phải từ Tabo.

Bởi thế, Mùa Phục Sinh vẫn là thời điểm Giáo Hội cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đấng đă sống lại từ cơi chết.

Khi lănh nhận Phép Rửa, thường vào Đêm Phục Sinh cho thành phần dự ṭng người lớn theo truyền thống của Giáo Hội, 

Kit6 hữu tân ṭng, qua nghi thức biểu hiệu bằng tác động ba lần d́m ḿnh xuống nước và trổi lên khỏi nước, 

đă được cùng với Chúa Kitô hay thông phần với Chúa Kitô vào cuộc Vượt Qua của Người (xem Roma 6:3-4).

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, Kitô hữu cả đời sống Mầu Nhiệm Vượt Qua này của Chúa Kitô, với Chúa Kitô và như Chúa Kitô.

Bởi v́, cho dù nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, nghĩa là vừa được thứ tha tội lỗi vừa được thánh hóa bởi Thánh Linh để sống sự sống của Chúa Kitô,

Kitô hữu vẫn c̣n nơi bản thân ḿnh mầm mống nguyên tội, với đầy những đam mê nhục dục tính mê nết xấu, nên vẫn có thể phạm tội,

và do đó cần phải trở về cùng Chúa, nghĩa là cần phải liên tục từ bỏ tội lỗi để sống xứng đáng với sự sống thần linh của, với và như Chúa Kitô.

Cuộc vượt qua này không phải chỉ xẩy ra nơi thành phần Kitô hữu mà c̣n nơi toàn thể nhân loại nữa, bằng các cuộc trở về với Chúa Kitô,

Đấng đă kéo mọi sự lên cùng Người khi Người được treo lên khỏi đất (xem Gioan 12:32).

Đó là lư do cuộc vượt qua của con người là cuộc vượt qua chính thức nơi Bí Tích Thánh Tẩy Tái Sinh của thành phần dự ṭng Kitô giáo.

Theo đó, có thể nói nếu Chúa Kitô Vượt Qua là Sự Sống lại và là Sự Sống (Gioan 11:25) th́ con người vượt qua là đựợc tái sinh trong Chúa Kitô

một biến cố tái sinh có thể xẩy ra từ một cuộc vượt qua từ tối tăm lầm lạc đến ánh sáng chân thật, hay từ tội lỗi bất toàn đến nhân đức tốt lành

Trong Mùa Phục Sinh có 7 tuần lễ, xin mời theo dơi các câu chuyện tái sinh có thật rất hay, từ những cuộc đời vượt qua đầy ly kỳ huyền diệu...

Câu chuyện đầu tiên cho Chúa Nhật Phục Sinh 2021, thời điểm con người đang cố gắng vượt qua từ đại dịch covid-19 đầy u ám và trầm cảm này,, 

chúng ta hăy theo dơi câu chuyện tái sinh của một nhà trí thức VN đă vượt qua từ vô thần đến hữu thần nơi Giáo Hội Công Giáo của Kitô giáo:

Đaminh Maria cao tấn tĩnh