PVLC Tuần VII Phục Sinh

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

V́ chủ đề của 6 tuần cuối, trừ Tuần Bát nhật Phục sinh đầu tiên, của Mùa Phục Sinh là sự sống thần linh: "Thày là sự sống" (Gioan 11:25),

mà tuần nào, cả Chúa Nhật lẫn ngày trong tuần, PVLC đều cho thấy sự sống thần linh này. 

Nếu Chúa Kitô Phục Sinh không phải chỉ chiến thắng tội lỗi và sự chết của con người và nơi con người,

mà chính yếu là thông ban cho họ được hoan hưởng một "sự sống và là sự sống viên măn hơn" (Gioan 10:10). 

Bởi thế, muốn được hưởng sự sống thần linh ấy, con người cần phải được "tái sinh bởi trời", "bởi nước và Thánh Linh" (Gioan 3:3,5) - PVLC Tuần 2 PS, 

một sự sống thần linh ở nơi "bánh hằng sống" - PVLC tuần 3 PS - là nhân tính vượt qua của Chúa Kitô, "vị mục tử nhân lành đă hiến mạng sống cho chiên - PVLC tuần IV PS,

và v́ vậy sự sống thần linh ấy đă được ban cho con người từ chính nguồn mạch t́nh yêu vô cùng nhân hậu của Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành,

nên chỉ có con chiên nào "yêu nhau như Thày đă yêu thương các con" - PVLC tuần V PS - mới thực sự sống sự sống thần linh của Người và với Người,

nhưng sự sống thần linh được tỏ hiện nơi đức ái trọn hảo như Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành này chỉ được hiện thực bởi "Thánh Linh là Đấng Phù Trợ" mà thôi - PVLC tuần VI PS,

Đấng là nội tại hiệp thông thần linh của Cha và Con sẽ làm cho Giáo hội là nhiệm thể Chúa Kitô hiệp nhất nên một "như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha" - PVLC tuần VII PS. 

Theo chiều hướng PVLC Mùa Phục Sinh trên đây, chúng ta tiến đến tuần cuối cùng của Mùa Phục sinh, Tuần VII, liên quan mật thiết đến cả mầu nhiệm và biến cố Thăng Thiên,

bởi v́ chỉ có ở trên thiên đàng sự sống thần linh được ban cho con người ngay trên trần gian này mới đạt tới tột đỉnh là chính thực tại hiệp thông thần linh với Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần. 

bé tĩnh 


Tuần VII Phục Sinh 

(xin bấm vào hàng chữ trên đây để xem các bài chia sẻ suốt tuần, bao gồm cả truyện thánh theo ngày)

CNVII.PS-C.mp3

(bao gồm cả ư nghĩa Thăng Thiên) 

PS.VII-2.mp3 (2018) / MPS.VII-2.mp3 (2021)  

PS.VII-3.mp3

LeDucMeThamVieng.mp3 / https://youtu.be/v_FXnxJQQoU (31/5 - Thứ Ba)

PS.VII-4.mp3

 ThanhJustinoTuDao.mp3 https://youtu.be/FnM-3tVwwpo (1/6 - Thứ Tư)

PS.VII-5.mp3

ThanhMarcellino-PheroTuDao.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=ALxaiyegNWk (2/6 - Thứ Năm)

PS.VII-6.mp3

ThanhCoroloLoangaVaCacBanTuDao.mp3 https://youtu.be/5PXT8aPRejM (3/6 - Thứ Sáu)

PS.VII-7.mp3