PVLC Tuần VI Phục Sinh

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Chủ đề của Mùa Phục Sinh 7 tuần: "Thày là sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25).

Nếu Tuần Bát Nhật Phục sinh theo chủ đề "Thày là sự sống lại", bởi từng bài phúc âm trong tuần này đều thuật lại biến cố Chúa Giêsu hiện ra,

th́ 6 tuần c̣n lại của Mùa Phục Sinh theo chủ đề "Thàư là sự sống":

Tuần 2 PS: "Thày là sự sống" được tái sinh "bởi nước và Thánh Linh";

Tuần 3 PS "Thày là sự sống" được cống hiến nơi "Bánh Sự Sống";

Tuần 4 PS "Thày là sự sống" được hiến ban bởi "vị chủ chiên nhân lành";

Tuần 5 PS "Thày là sự sống" được tỏ hiện nơi "t́nh yêu như Thày";

Tuần 6 PS "Thày là sự sống" được thông ban bởi vị "Thánh Thần Phù trợ";

Tuần 7 PS "Thày là sự sống" được tuyệt hảo ở chỗ hiệp thông "tất cả được nên một".

Xin mời Cộng đồng Dân Chúa tiếp tục chủ đề "Thày là sự sống" ở Tuần VI Phục Sinh ơ các links bài viết và bài nói ở những cái links tùy nghi dưới đây: 

bé tĩnh


Tuần VI Phục Sinh (xin bấm vào hàng chữ Tuần VI Phục Sinh ngay đầu hàng để đọc bài chia sẻ từng ngày và hạnh thánh theo ngày)

PS.VI-7.mp3 (2018) / PSTuanVI-7.mp3 (2021)

ThuSauTuanVIPS.mp3 

ThanhAugustinoCanterbury.mp3 / https://youtu.be/K_Ce7wT5NgQ (27/5 - Thứ Sáu)

PS.VI-5.mp3 

ThanhPhilipheNeri.mp3 / https://youtu.be/H0MtkmzeWYU 
(26/5 - Thứ Năm)

PS.VI-4.mp3 

ThanhBedaLm.ThanhGHGregorioVII.ThanhMadalenaPazzi.mp3 / 
https://youtu.be/_nIq3mgmjeA (25/5 - Thứ Tư)

PS.VI-3.mp3

PS.VI-2.mp3 

PS.CNVI-C.mp3