PVLC Cha Nhật Hiện Xuống
v Tuần X Thường Nin

 

 

Trọng knh Cộng đồng Dn Cha, 

Theo phụng vụ của Gio hội, c những thời điểm được Gio hội cố  chọn để vừa kết thc đồng thời cũng vừa khởi đầu.

Chẳng hạn, Cha Nhật Lễ Cha Gisu Chịu Php Rừa l thời điểm vừa kết thc Ma Ging Sinh vừa khởi đầu cho Ma Thường Nin sau Ma Ging Sinh;

Hay Cha Nhật Lễ L l thời điểm vừa kết thc Ma Chay vừa mở mn Tuần Thnh;

Hoặc Cha Nhật Lễ Cha Thnh Thần Hiện Xuống l thời điểm vừa kết thc Ma Phục Sinh vừa mở mn cho Ma Thường Nin sau Ma Phục Sinh.

Tuy nhin, Đại Lễ Cha Thnh Thần khng phải chỉ l thời điểm kết thc Ma Phục Sinh m cn l tột đỉnh của Ma Phục Sinh,

một ma phụng vụ lin quan đến sự sống thần linh, một sự sống thần linh bắt nguồn từ "Cha Thnh Thần l Đấng ban sự sống".

Với  thức v tm tnh như thế, xin mời Cộng đồng theo di những ci links bi viết (doc. trn cng) v cc bi ni (mp3 / youtube bn dưới) sau đy. 

b tĩnh


(Xin bấm vo hng chữ trn đy để đọc PVLC v bi chia sẻ)

 

(Xin bấm vo hng chữ trn đy để đọc PVLC, bi chia sẻ v hạnh thnh theo ngy)

CN.HienXuong.mp3   

 TN.X-2.mp3 

 LeMeGiaoHoi.mp3 /

https://youtu.be/b3dpPA4AZ7c (Thứ Hai)

ThuTuTuanXTN.mp3 

ThuNamTuanXTN.mp3

 ThanhEphremNguoiSyriaPhoTeTienSiHoiThanh.mp3 

 
https://youtu.be/jHI8PFWftOY (9/6 - Thứ Năm)

ThuSauTuanXTN.mp3 

      ThuSauTTC.mp3 

ThuBayTuanXTN.mp3

ThanhBarnabaTongDo.mp3 

https://youtu.be/qOYZSJNMq8c (11/6 - Thứ Bảy)