PVLC Mùa Chay Tuần IV Thứ 5
 

 

 Bài Đọc I: Xh 32, 7-14

"Xin Chúa tỏ ḷng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa".

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hăy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đă phạm tội. Chúng đă sớm bỏ đường lối Ta đă chỉ dạy cho chúng, chúng đă đúc tượng ḅ con và sấp ḿnh thờ lạy nó; chúng đă dâng lên nó của lễ hiến tế và nói rằng: "Hỡi Israel, này là Thiên Chúa ngươi, Đấng đă đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập". Chúa phán cùng Môsê: "Ta thấy rơ dân này là một dân cứng cổ. Ngươi hăy để Ta làm, Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với chúng và sẽ huỷ diệt chúng, rồi Ta sẽ làm cho ngươi trở nên tổ phụ một dân tộc vĩ đại".

Môsê van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rằng: "Lạy Chúa, tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đă dùng quyền lực và cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất Ai-cập? Xin Chúa đừng để cho người Ai-cập nói rằng: "Người đă khéo dẫn họ đến đây, để giết họ trên núi và huỷ diệt họ khỏi mặt đất". Xin Chúa nguôi cơn giận và tỏ ḷng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa. Xin Chúa nhớ đến Abraham, Isaac, và Israel tôi tớ Chúa, v́ chính Chúa đă thề hứa rằng: "Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiều như sao trên trời, Ta sẽ ban cho con cháu các ngươi toàn cơi xứ này như lời Ta đă hứa, và các ngươi sẽ chiếm hữu xứ này măi măi". Chúa đă nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người.

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 105, 19-20. 21-22. 23

Đáp: Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài (c. 4a).

Xướng: 1) Họ đă đúc con ḅ tại Horeb, và lễ bái thần tượng đă đúc bằng vàng. Họ đem vinh quang của ḿnh đánh đổi lấy h́nh tượng con ḅ ăn cỏ. - Đáp.

2) Họ đă quên Thiên Chúa là Đấng cứu độ ḿnh, Đấng đă làm những điều trọng đại bên Ai-cập, Đấng đă làm những điều kỳ diệu trên lănh thổ họ Cam, và những điều kinh ngạc nơi Biển Đỏ. - Đáp.

3) Chúa đă nghĩ tới chuyện tiêu diệt họ cho rồi, nếu như Môsê là người Chúa chọn, không đứng ra cầu khẩn với Ngài, để Ngài nguôi giận và đừng tiêu diệt họ. - Đáp. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ed 33, 11

Chúa phán: "Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống". 

Phúc Âm: Ga 5, 31-47

"Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các ngươi vẫn tin tưởng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: "Nếu chính Ta làm chứng về Ḿnh, th́ chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Đấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta th́ xác thực. Các ngươi đă sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đă làm chứng cho sự thật. Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian. Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan: v́ công việc Chúa Cha đă giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đă sai Ta. Và Chúa Cha, Đấng đă sai Ta, chính Người cũng làm chứng về Ta. Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng Người, chưa bao giờ nh́n thấy mặt Người, và lời Người, các ngươi cũng chẳng giữ lại được, v́ các ngươi không tin Đấng Người đă sai đến. Các ngươi tra cứu Sách Thánh, v́ tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ t́m thấy sự sống muôn đời; chính Sách Thánh lại làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với Ta để được sống.

Ta không t́m vinh quang nơi loài người. Nhưng Ta biết các ngươi không có ḷng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có một người nào khác nhân danh ḿnh mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó. Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không t́m vinh quang do một Thiên Chúa, th́ làm sao các ngươi có thể tin được? Các ngươi đừng tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ngươi là Môsê, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng. V́ nếu các ngươi tin Môsê, th́ có lẽ các ngươi cũng đă tin Ta, bởi v́ chính Môsê đă viết về Ta. Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều Môsê đă viết, th́ làm sao các ngươi tin lời Ta được?"

Đó là lời Chúa.  

 

Suy niệm
 

Sự Sống chứng thực 

Thứ Năm trong Tuần IV Mùa Chay hôm nay, phụng vụ lời Chúa bề ngoài có vẻ liên quan đến hiện tượng hay khuynh hướng ngẫu tượng nơi dân Do Thái, cả Cựu Ước lẫn vào thời Chúa Kitô, nhưng sâu xa liên quan đến mạc khải thần linh của Thiên Chúa, một mạc khải thần linh đă đạt đến tột đỉnh ở nơi bản thân của Chúa Giêsu Kitô, nhưng lại là một mạc khải thần linh bị chính dân Người chống đối và trù dập. 

Ở ngay đầu đoạn cuối của bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đă công khai và thẳng thắn cho chung dân Do Thái đang tụ tập lại nghe Người bấy giờ biết chính v́ cái khuynh hướng trần tục của họ đă trở thành lư do tại sao họ không thể nào có thể chấp nhận được chứng từ chân thực của Người về Người: 

"Ta không t́m vinh quang nơi loài người. Nhưng Ta biết các ngươi không có ḷng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có một người nào khác nhân danh ḿnh mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó. Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không t́m vinh quang do một Thiên Chúa, th́ làm sao các ngươi có thể tin được?" 

Khi khẳng định với dân Do Thái về họ bấy giờ rằng "Nếu có một người nào khác nhân danh ḿnh mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó", Chúa Giêsu đă đánh trúng tim đen của họ, đă tấn công vào ngay nhược điểm của họ. Ở chỗ, họ đang mong một đấng thiên sai về chính trị để có thể giải cứu họ khỏi quyền lực của đế quốc Roma, mà ai có thể thực hiện được việc giải phóng này th́ họ sẽ tin phục, hoan hô và theo đuổi, chẳng cần biết người anh hùng dân tộc đó có thực sự được Thiên Chúa sai đến hay chăng, có thể thắng được đế quốc Roma hay chăng... 

Phần Chúa Giêsu, v́ "không t́m vinh quang nơi loài người" mà Người không thể nào có những hành động mị dân để được họ hoan hô ủng hộ, để thu hút ḷng mộ mến của họ, trái lại, Người nói tất cả sự thật về bản thân cũng như về nguồn gốc thần linh của Người, v́ như Người tuyên bố với họ chỉ có chân lư mới giải thoát được họ thôi (xem Gioan 8:32), chứ không phải quyền lực chính trị nào hết, bởi họ cần phải được giải thoát trước hết và trên hết cho khỏi tội lỗi và sự chết liên quan đến phần rỗi đời đời của họ, chứ không phải được giải thoát khỏi một thứ quyền lực thế gian chỉ là những ǵ tiêu biểu như h́nh bóng cho thứ quyền lực tối tăm chết chóc của hỏa ngục. 

Đó là lư do, trong bài Phúc Âm hôm nay, chứng từ của Chúa Giêsu về bản thân của Người không phải từ chứng cớ riêng của Người: "Nếu chính Ta làm chứng về Ḿnh, th́ chứng của Ta sẽ không xác thực", mà là từ một thẩm quyền cao hơn Người: "Có một Đấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta th́ xác thực".

Và Người chỉ trưng dẫn những chứng cớ về Người mà Người thấy rằng hoàn toàn "xác thực" nơi bản thân Người, những chứng cớ được thẩm quyền cao hơn Người đă sử dụng để chứng thực về Người, hiển nhiên nhất ở trong biến cố Người biến h́nh trên núi cao: "Đây là Con của Ta, người Ta đă tuyển chọn; hăy lắng nghe Người" (Luca 9:35).  

Chính Người cũng đă căn cứ vào 3 chứng cớ đă được thẩm quyển sai Người sử dụng để chứng thực về Người, trước hết là chứng cớ liên quan đến loài người, sau nữa, nhất là chứng cớ liên quan đến chính Thiên Chúa cùng với mạc khải của Ngài, và sau cùng là chứng cớ liên quan đến mạc khải thần linh trong Thánh Kinh.  

Trước hết là chứng cớ liên quan đến loài người: "Các ngươi đă sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đă làm chứng cho sự thật. Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian". 

Sau nữa là chứng cớ liên quan đến chính Thiên Chúa: "Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan: v́ công việc Chúa Cha đă giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đă sai Ta. Và Chúa Cha, Đấng đă sai Ta, chính Người cũng làm chứng về Ta".  

Sau hết là chứng cớ liên quan đến mạc khải thần linh của Thiên Chúa, tức liên quan đến Thánh Kinh là những ǵ chân thực không sai lầm mà họ cần phải tin theo: "Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng Người, chưa bao giờ nh́n thấy mặt Người, và lời Người, các ngươi cũng chẳng giữ lại được, v́ các ngươi không tin Đấng Người đă sai đến. Các ngươi tra cứu Sách Thánh, v́ tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ t́m thấy sự sống muôn đời; chính Sách Thánh lại làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với Ta để được sống". 

Cho dù Chúa Giêsu có chứng thực về ḿnh bằng 3 nguồn chứng rơ ràng bất khả thiếu ấy, dân Do Thái nói chung vẫn không chịu chấp nhận Người, bởi khuynh hướng và tinh thần trần tục của họ, như đă đề cập đến trên đây, chẳng những v́ họ "không có ḷng yêu mến Thiên Chúa... không t́m vinh quang do một Thiên Chúa", trái lại, họ chỉ theo đuổi t́m kiếm "vinh quang lẫn nhau".  

Tinh thần và khuynh hướng trần tục này của họ chẳng khác ǵ của dân ngoại là thành phần vẫn bị họ khinh bỉ là thứ đồ nhơ nhớp tội lỗi, trong khi họ cũng chẳng hơn ǵ dân ngoại, thậm chí c̣n tệ hơn cả dân ngoại nữa, v́ họ được Thiên Chúa ở cùng họ, liên lỉ tỏ ḿnh ra cho họ, ban lề luật thánh của Ngài để dẫn dắt họ, nhờ đó họ sống xứng với phẩm vị con người và ơn gọi trở thành một dân tộc thánh hảo của Ngài giữa muôn dân nước, thế mà họ vẫn tôn thờ tà thần ngẫu tượng như dân ngoại, chứ đâu có khá hơn dân ngoại. 

Không phải hay sao, lịch sử cứu độ của họ đă cho thấy dân Do Thái c̣n sống tệ hơn cả dân ngoại nữa, trong khi dân ngoại chẳng được diễm phúc biết đến mạc khải thần linh và cũng chẳng được ban cho lề luật thánh hảo nên tôn thờ tà thần là phải, c̣n dân Do Thái th́ lại biến Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất từng tỏ ḿnh ra cho họ, nhất là ở cuộc vượt qua của họ từ đất nước Ai Cập băng qua Biển Đỏ mà vào sa mạc, thành một thứ ngẫu tượng của họ, như Sách Xuất Hành thuật lại chính lời của Thiên Chúa phán cùng Moisen về họ trong Bài Đọc 1 hôm nay: 

"Ngươi hăy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đă phạm tội. Chúng đă sớm bỏ đường lối Ta đă chỉ dạy cho chúng, chúng đă đúc tượng ḅ con và sấp ḿnh thờ lạy nó; chúng đă dâng lên nó của lễ hiến tế và nói rằng: 'Hỡi Israel, này là Thiên Chúa ngươi, Đấng đă đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập'. Chúa phán cùng Môsê: 'Ta thấy rơ dân này là một dân cứng cổ. Ngươi hăy để Ta làm, Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với chúng và sẽ huỷ diệt chúng, rồi Ta sẽ làm cho ngươi trở nên tổ phụ một dân tộc vĩ đại'". 

Thế nhưng, mạc khải thần linh của Thiên Chúa không phải chỉ như là ánh sáng chiếu giữa ban ngày mà là chiếu vào bóng tối để xua tan tối tăm. Bởi thế, dân Do Thái càng mù tối càng cần đến ánh sáng, nhờ đó mạc khải thần linh của Thiên Chúa mới ngày càng trở nên sáng tỏ hơn nơi họ. Ở chỗ, dân Do Thái càng phản bội Thiên Chúa của ḿnh, càng muốn biến Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của họ thành ngẫu tượng của họ th́ Thiên Chúa lại càng phải tỏ ra thủy chung với họ, để họ càng thấy được quả thực ngoài Ngài ra không có một vị Thiên Chúa nào khác dưới tầng trời này.  

Trong lời khẩn cầu chống đỡ của ḿnh để ngăn cản ư định tru diệt dân Do Thái của Thiên Chúa, vị trung gian môi giới Moisen đă căn cứ vào chính Thiên Chúa, vào lời hứa của Ngài, vào mục đích giải thoát dân Do Thái của Ngài, vào t́nh yêu nhân hậu của Ngài, vào mối liên hệ của Ngài với các vị tổ phụ của họ để xin Ngài tha cho dân Do Thái, một lời khẩn cầu không thể nào lại không đẹp ḷng Thiên Chúa v́ nó đă thực sự chạm đến chính cơi ḷng của Thiên Chúa và khuấy động lên ḷng thương của Ngài:

 

"Lạy Chúa, tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đă dùng quyền lực và cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất Ai-cập? Xin Chúa đừng để cho người Ai-cập nói rằng: 'Người đă khéo dẫn họ đến đây, để giết họ trên núi và huỷ diệt họ khỏi mặt đất'. Xin Chúa nguôi cơn giận và tỏ ḷng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa. Xin Chúa nhớ đến Abraham, Isaac, và Israel tôi tớ Chúa, v́ chính Chúa đă thề hứa rằng: 'Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiều như sao trên trời, Ta sẽ ban cho con cháu các ngươi toàn cơi xứ này như lời Ta đă hứa, và các ngươi sẽ chiếm hữu xứ này măi măi'. Chúa đă nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người". 

Hành động tôn thờ ngẫu tượng của dân Do Thái trong Bài Đọc 1 hôm nay, được Bài Đáp Ca cùng ngày chẳng những thuật lại mà c̣n được thánh vịnh gia cảm nhận về tính cách của việc dân Do Thái ấy như là việc "Họ đem vinh quang của ḿnh đánh đổi lấy h́nh tượng con ḅ ăn cỏ": 

1) Họ đă đúc con ḅ tại Horeb, và lễ bái thần tượng đă đúc bằng vàng. Họ đem vinh quang của ḿnh đánh đổi lấy h́nh tượng con ḅ ăn cỏ.

2) Họ đă quên Thiên Chúa là Đấng cứu độ ḿnh, Đấng đă làm những điều trọng đại bên Ai-cập, Đấng đă làm những điều kỳ diệu trên lănh thổ họ Cam, và những điều kinh ngạc nơi Biển Đỏ. 

3) Chúa đă nghĩ tới chuyện tiêu diệt họ cho rồi, nếu như Môsê là người Chúa chọn, không đứng ra cầu khẩn với Ngài, để Ngài nguôi giận và đừng tiêu diệt họ.  

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên 

MC.IV-5.mp3