Ngày 25 tháng 3

LỄ TRUYỀN TIN  -  lễ trọng

 Tiểu sử 

Chín tháng trước lễ Giáng Sinh, chúng ta mừng ngày Con Thiên Chúa nhập thể trong ḷng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Biến cố này được thánh Lu-ca tường thuật lại trong phần đầu sách Tin Mừng của người. Phụng vụ ngày hôm nay được soi sáng nhờ lời của tác giả thánh vịnh 39. Lời này đă được tác giả thư Híp-ri đặt lên miệng Chúa Ki-tô khi Người bước vào trần gian : “Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ư Ngài.”

Thánh thi (phụng vụ giờ kinh sáng)

Rực rỡ ngày lên báo tin lành,
Thiên thần mang đến Mẹ Đồng Trinh
Lời Thiên Chúa hứa và thực hiện
Cho cả trần gian hưởng thái b́nh.

Đấng tự ngàn đời đă sinh ra
Từ ḷng muôn thuở Chúa Ngôi Cha,
Giáng trần phải chọn người thân mẫu
Sống kiếp phàm nhân chẳng nề hà.

Chân Lư ngàn thu nay nhập thể
Trong ḷng Trinh Nữ chẳng ai ngờ,
Chỉ hồn trong trắng được chiêm ngưỡng,
Xin giăi sáng vào cơi bùn nhơ.

Được phúc cưu mang Đấng Cửu Trùng,
Dẫu là tỳ nữ rất khiêm cung,
Giờ đây Bà Chúa trên Thiên Quốc
Xin Mẹ hằng thương chúng con cùng.

Muôn tiếng ngợi khen dâng kính Chúa
Giáng trần sinh bởi Mẹ Đồng Trinh.
Ngài cùng Thánh Linh và Thánh Phụ
Thiên thu hiển trị cơi thiên đ́nh.

 

Lời cầu 

Nhân ngày mừng kỷ niệm thiên sứ báo tin Con Thiên Chúa khởi đầu công tŕnh cứu độ, chúng ta hăy sung sướng cầu xin :

V́ lời Đức Mẹ chuyển cầu,
xin Chúa thương nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa, như xưa Đức Mẹ đă vui mừng đón nhận tin Con Chúa nhập thể, - xin cho chúng con nay cũng biết noi gương Đức Mẹ mà hoan hỷ đón rước Người.

V́ lời Đức Mẹ chuyển cầu,
xin Chúa thương nhậm lời chúng con.

Như Chúa đă nh́n đến Đức Mẹ là nữ tỳ khiêm tốn của Chúa, - xin cũng nhớ đến chúng con mà rộng lượng xót thương.

V́ lời Đức Mẹ chuyển cầu,
xin Chúa thương nhậm lời chúng con.

Như Đức Mẹ là E-va mới đă vâng nghe lời Chúa, - xin thực hiện những ǵ Chúa muốn làm cho chúng con.

V́ lời Đức Mẹ chuyển cầu,
xin Chúa thương nhậm lời chúng con.

Chúa đă chọn Đức Ma-ri-a làm Mẹ Thánh Tử Giê-su và làm Mẹ chúng con, - xin cho tất cả những ai đang gặp cảnh gian truân được cảm nghiệm t́nh mẫu tử của Người.

V́ lời Đức Mẹ chuyển cầu,
xin Chúa thương nhậm lời chúng con.

Lời nguyện 

Lạy Chúa, Chúa đă muốn cho Ngôi Lời của Chúa mặc lấy xác phàm trong ḷng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a để cứu độ loài người. Này chúng con tuyên xưng Đấng Cứu Độ là Thiên Chúa thật và là người thật, xin cho chúng con cũng được thông phần bản tính Thiên Chúa của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Phụng Vụ Lời Chúa 

Bài Đọc I: Is 7, 10-14

"Này trinh nữ sẽ thụ thai".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: "Hăy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới ḷng đất hay ở trên trời cao!" Nhưng vua Achaz thưa: "Tôi sẽ không xin, v́ tôi không dám thử Chúa". Và Isaia nói: "Vậy nghe đây, hỡi nhà Đavít, làm phiền ḷng người ta chưa đủ ư, mà c̣n muốn làm phiền ḷng Thiên Chúa nữa? V́ thế chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta".

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11

Đáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ư Chúa (c. 8a và 9a).

Xướng: 1) Hy sinh và lễ vật th́ Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đă mở tai con. Chúa không đ̣i hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đă thưa: "Này con xin đến". - Đáp.

2) Như trong cuốn sách đă chép về con, lạy Chúa, con sung sướng thực thi ư Chúa, và luật pháp của Chúa ghi tận đáy ḷng con. - Đáp.

3) Con đă loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội, thực con đă chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. - Đáp.

4) Con chẳng có che đậy đức công minh Chúa trong ḷng con; con đă kể ra ḷng trung thành với ơn phù trợ Chúa; con đă không giấu giếm ǵ với đại hội về ân sủng và ḷng trung thành của Chúa. - Đáp.

 

Bài Đọc II: Dt 10, 4-10

"Ở đoạn đầu cuốn sách đă viết về tôi là, lạy Chúa, tôi thi hành thánh ư Chúa".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, máu ḅ và dê đực không thể xoá được tội lỗi. V́ thế, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán: "Chúa đă không muốn hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đă tạo nên cho con một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên con nói: Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ư Chúa, như đă nói về con ở đoạn đầu cuốn sách. Sách ấy bắt đầu như thế này: Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật". Đoạn Người nói tiếp: "Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ư Chúa". Như thế đă băi bỏ điều trước để thiết lập điều sau, chính bởi thánh ư đó mà chúng ta được thánh hoá nhờ việc hiến dâng Ḿnh Chúa Giêsu Kitô một lần là đủ.

Đó là lời Chúa. 

Alleluia hoặc Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 1, 14ab

(Mùa Chay: bỏ Alleluia)

Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đă hoá thành nhục thể, và Người đă cư ngụ giữa chúng ta, và chúng ta đă nh́n thấy vinh quang của Người. -Alleluia. 

Phúc Âm: Lc 1, 26-38

"Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đă đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ư nghĩa ǵ.

Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, v́ đă được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận".

Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, v́ tôi không biết đến người nam?"

Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. V́ thế Đấng Bà sinh ra, sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đă thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đă mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; v́ không có việc ǵ mà Chúa không làm được".

Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà.

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm 

Mầu Nhiệm Của Việc Con Người Ḥa Giải Với Thiên Chúa

(St. Lêô Cả, Epist. 28 ad Flavianum, 3-4: PL 54, 763-767)


Thấp hèn được bảo toàn nơi uy nghi, yếu đuối nơi quyền năng và sự chết nơi hằng hữu. Để trả món nợ cho t́nh trạng tội lỗi của chúng ta, một bản tính bất khả khổ đau đă hợp với một bản tính có thể đau khổ. Bởi thế, để thực hiện việc chữa lành cần thiết cho chúng ta, Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người này là con người Giêsu Kitô đă có thể chết đi nơi bản tính này và bất khả tử nơi bản tính kia.


Đấng là Thiên Chúa thật, bởi thế, cũng là Đấng đă được sinh ra trong một bản tính hoàn toàn trọn vẹn của một con người thực sự, toàn thể con người nơi bản tính riêng của Người, toàn thể con người nơi bản tính của chúng ta. Nói về bản tính của ḿnh là chúng ta muốn nói đến những ǵ Thiên Chúa đă h́nh thành nơi chúng ta ngay từ ban đầu, và Người cũng đă mặc lấy nó để phục hồi nó.

Bởi v́, nơi Đấng Cứu Thế, không có một dấu vết nào của những ǵ tên cám dỗ đă mở đường dẫn lối đánh lừa con người tự ḿnh bước vào. Như thế không có nghĩa là v́ Người đă chấp nhận tham phần vào nỗi yếu đuối của loài người chúng ta nên Người cũng can dự vào tội lỗi của chúng ta.

Người đă mặc lấy bản tính của một người tôi tớ mà không bị ô nhơ tội lỗi, thăng hóa nhân tính của chúng ta mà không suy giảm thần tính của Người. Người đă tự hư không hóa chính ḿnh; là Đấng vô h́nh Người đă trở nên hữu h́nh, là Hóa Công và là Chúa của tất cả mọi sự Người đă muốn trở thành một trong những con người hửu tử chúng ta. Tuy nhiên, đây là việc tự hạ của ḷng cảm thương, chứ không phải là sự mất mát của quyền toàn năng. Bởi thế, Đấng tự bản tính là Thiên Chúa đă dựng nên con người cũng đă trở thành chính con người nơi bản tính của một tôi tớ.

Như thế là Con Thiên Chúa đă đi vào cái thế giới thấp hèn này. Người đă từ thiên ngai mà xuống, tuy nhiên Người vẫn không tách ḿnh khỏi vinh quang Cha của Người. Người đă được sinh ra trong một thân phận mới, bằng một cuộc hạ sinh mới.

Người đă được sinh ra trong một thân phận mới, v́ vô h́nh nơi bản tính của ḿnh, Người đă trở nên hữu h́nh nơi bản tính của chúng ta. Ở ngoài tầm tay với của chúng ta, Người muốn ở trong tầm tay của chúng ta. Hiện hữu trước khi có thời gian, Người bắt đầu hiện hữu vào một khoảnh khắc trong thời gian. Là Chúa của vũ trụ, Người đă che giấu vinh quang vô cùng của ḿnh đi và mặc lấy bản tính của một tôi tớ. Bất khả khổ đau như là một vị Thiên Chúa, Người vẫn không ngại trở thành một con người để có thể chịu khổ. Vốn bất tử, Người đă muốn qui thuận lề luật tử thần.

Đấng là Thiên Chúa thật cũng là người thật. Nơi việc hiệp nhất này không có vấn dề sai trái, miễn là nỗi thấp hèn của loài người và sự cao sang của Thiên Chúa cùng nhau hiện hữu trong một mối liên hệ tương giao.

Như Thiên Chúa không đổi thay nơi việc tự hạ của ḿnh thế nào th́ con người cũng không bị mất hút khi được thăng hóa như vậy. Mỗi bản tính thể hiện theo sinh hoạt của ḿnh trong mối hiệp thông với nhau. Ngôi Lời làm những ǵ hợp với ḿnh, xác thịt hoàn tất những ǵ hợp với xác thịt.

Một bản tính th́ rạng rỡ với những phép lạ, c̣n bản tính kia lại trở thành nạn nhân của những tổn thương. Như Ngôi Lời không mất đi thân phận ngang hàng với vinh quang của Cha thế nào, xác thịt cũng không bỏ mất bản tính của loài người chúng ta như vậy.

Cần phải lập đi lập lại măi măi là, cùng một con người duy nhất lại thật sự là Con Thiên Chúa và cũng thực sự là con của con người. Người là Thiên Chúa, ở chỗ từ ban đầu đă có Lời và Lời ở nơi Thiên Chúa và Lời là Thiên Chúa. Người là con người, ở chỗ Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta.
 


(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch từ The Office of Readings, Saint Paul Editions, 1983, trang 1375-1376) 


Toàn Thể Hoàn Vũ Đợi Chờ Lời Mẹ Maria Đáp Ứng

(St. Bênađô, viện phụ, Hom. 4:8-9: Ipera onmia, Edit. Cistere: 4 [1966]: 53-54)


Ôi Đức Nữ Trinh, Đức Nữ đă nghe thấy rằng Đức Nữ sẽ được thụ thai và hạ sinh một người con trai; Đức Nữ đă nghe thấy rằng việc này xẩy ra không bởi loài người mà là bởi Thánh Linh. Vị thiên thần đợi chờ câu trả lời của Đức Nữ; đă đến lúc ngài phải trở về cùng Thiên Chúa là Đấng đă sai ngài. Ôi Vị Nữ Lưu, cả chúng tôi cũng đợi chờ Người nữa, đợi chờ lời thương cảm của Người; bản án luận phạt đang đè nặng trên chúng tôi đây này.


Giá cứu chuộc của chúng tôi được trao cho Người. Chúng tôi sẽ được lập tức giải thoát miễm là Người tỏ ư ưng thuận. Nơi Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, tất cả chúng tôi đă được hiện hữu, thế nhưng, này đây chúng tôi đă chết. Bằng lời đáp thưa ngắn ngủi của Người, chúng tôi sẽ được tái tạo để nhận lại sự sống. 

Ôi Nữ Trinh ưu ái, trong cuộc lưu đầy khỏi Địa Đường, cùng với gia đ́nh sầu khổ của ḿnh, Adong đẫm lệ van xin Người hăy đáp lại. Abraham cầu khẩn Người làm việc này. Đavít van xin Người làm điều ấy. Tất cả mọi vị thánh tổ phụ khác là tổ tiên của Người trong chốn tối tăm chết chóc cũng xin Người điều này. Đó là điều mà toàn thể hoàn vũ qùi dưới chân Người đợi trông. Làm như vậy là phải, v́ lời của Người ảnh hưởng đến niềm an ủi cho kẻ bất hạnh, là giá chuộc cho kẻ tù đầy, là tự do cho kẻ bị luận tội, thật vậy, là cứu độ cho tất cả mọi con cái của Adong, cho toàn thể gịng giống của Người đấy.

Ôi Trinh Nữ, Người hăy trả lời nhanh lên. Người hăy đáp lại cho vị thiên thần ngay đi, đúng hơn, Người hăy đáp lại lời Chúa qua vị thiên thần ngay đi. Một câu đáp lại là Người lănh nhận Lời của Thiên Chúa. Một lời lên tiếng là Người thụ thai Lời thần linh. Một lời thoát ra khỏi cửa miệng là Người được ôm lấy Lời hằng sống. 

Vậy tại sao Người lại chần chờ, tại sao Người lại lo sợ cơ chứ? Người hăy tin tưởng, chúc tụng và nhận lănh. Ḷng khiêm nhượng cần phải cương quyết, đức đoan trang cần phải tin tưởng. Đây không phải là lúc của đức đơn sơ ngay lành mà bỏ mất đức khôn ngoan. Ôi Nữ Trinh khôn ngoan, nơi vấn đề này, xin đừng sợ tự tin. Tuy thinh lặng dịu dàng có đáng yêu nhưng lúc này đây lời tỏ ḷng thuận phục lại cần thiết hơn. Ôi Đức Nữ Trinh, xin Người hăy mở ḷng tin tưởng, hăy mở miệng chúc tụng, mở ḷng cho Đấng Hóa Công. Kià, Đấng tất cả mọi dân nước ước mong đang đứng chờ ở ngoài, g cửa muốn vào. Nếu v́ Người cứ trù trừ mà Ngài đành bỏ ra đi th́ Người sẽ phải đau buồn đi t́m kiếm Ngài trở lại, Đấng Người mến yêu. Người hăy chỗi dậy đi, mau lên, mở lời. Hăy chỗi dậy trong tin tưởng, hay mau mắn trong sùng mộ, hăy mở lời chúc tụng và tạ ơn. Người nói: Này tôi là nữ tỳ Chúa, xin thực hiện nơi tôi theo như lời ngài.(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch từ The Office of Readings, Saint Paul Editions, 1983, trang 69-70)

 

Maria là một Tân Evà đă tự nguyện tuân phục Thiên Chúa
 

Nhận định về biến cố Truyền Tin, Công Đồng Chung Vaticanô II đa đặc biệt nhấn mạnh đến giá trị của việc Mẹ Maria đa tỏ ra ưng thuận chấp nhận nhưng lời từ vị sứ giả của Thiên Chúa. Không giống như nhưng ǵ đa xẩy ra ở các tŕnh thuật Thánh Kinh tương tự, vị thiên thần đa thực sự đợi chờ việc ưng thuận của Mẹ Maria: “Vị Cha của nguồn mạch xót thương muốn việc Nhập Thể phải được mở lối bằng việc ưng thuận về phía của người mẹ tiền định, để, như một người nư đa góp phần vào việc mang lại sự chết thế nào th́ một người nư cung phải đóng góp vào sự sống như vậy” (Lumen Gentium, 56).

Hiến chế Lumen Gentium đa nhắc lại sự tương phản giưa tác hành của Evà và tác hành của Mẹ Maria, một tác hành đa được Thánh Irênê diễn tả thế này: “Như nhân vật trước là Evà đa bị nhưng lời của một thiên thần dụ dỗ làm cho bà bỏ Thiên Chúa bằng việc bất tuân phục lời của Ngài thế nào, th́ nhân vật sau là Mẹ Maria đa lanh nhận tin mừng từ lời loan báo của một thiên thần một cách cởi mở đối với Thiên Chúa bằng việc tuân phục lời Ngài như vậy; như nhân vật trước bị dụ dỗ đến độ tỏ ra bất tuân phục Thiên Chúa thế nào th́ nhân vật sau tỏ ra thâm tín tuân phục Thiên Chúa như vậy, bởi thế, Trinh Nư Maria đa trở nên người bênh chưa cho trinh nư Evà. Và như loài người đa bị chết bởi một trinh nư thế nào th́ cung được giải thoát bởi một Vị Nư Trinh như vậy; thế là việc bất phục tùng của một trinh nư đa được cân đối lại bằng việc phục tùng của một Vị Nư Trinh” (Adv. Haer., V, 19, 1).

2-Trong việc nói lên lời “xin vâng” toàn vẹn của ḿnh đối với dự án thần linh, Mẹ Maria hoàn toàn tự do trước nhan Thiên Chúa. Đồng thời Mẹ cung cảm thấy bản thân ḿnh có trách nhiệm đối với tương lai nhân loại, một tương lai có liên hệ đến lời thân thưa của Mẹ. 
Thiên Chúa đặt định mệnh của tất cả loài người vào tay của một người nư trẻ trung. Lời “xin vâng” của Mẹ Maria là căn bản cho việc hoàn tất dự án mà Thiên Chúa đa yêu thương sửa soạn cho việc cứu độ thế giới. 
Sách Giáo Lư Giáo Hội Công Giáo tóm tắt một cách ngắn gọn và đầy đủ giá trị quyết liệt của việc Mẹ Maria ưng thuận đối với toàn thể loài người trong dự án cứu độ thần linh như sau: “Trinh Nư Maria ‘cộng tác vào việc cứu độ loài người bằng đức tin tự do và bằng đức tuân phục’. Mẹ đa ‘nhân danh tất cả bản tính loài người’ thưa tiếng xin vâng. Bằng việc tuân phục của ḿnh, Mẹ đa trở nên một Tân Evà, mẹ của sinh linh” (số 511).

 

3-Bằng việc làm của ḿnh, Mẹ Maria đa nhắc nhở mỗi một người chúng ta về trách nhiệm nghiêm chỉnh trong việc chấp nhận dự án của Thiên Chúa đối với cuộc đời của chúng ta. Trong việc hoàn toàn tuân phục ư định cứu độ của Thiên Chúa, một ư định được bộc lộ qua lời nói của thiên thần, Mẹ đa trở nên một mẫu gương cho nhưng ai Chúa tuyên bố cho biết là có phúc, v́ họ “nghe lời Thiên Chúa và tuân giư” (Lk 11:28). Để trả lời cho người đàn bà trong đám đông chúc tụng Mẹ Người có phúc, Chúa Giêsu đa tiết lộ lư do thực sự làm cho Mẹ Maria được diễm phúc, đó là việc Mẹ gắn bó với ư muốn của Thiên Chúa, một nỗi gắn bó khiến Mẹ chấp nhận vai tṛ Thiên Chúa Thánh Mẫu.


Trong Thông Điệp Redemptoris Mater, Tôi đa cho thấy là vai tṛ làm mẹ thiêng liêng mới mẻ được Chúa Giêsu nói tới ấy chẳng qua chỉ liên quan đến một ḿnh Mẹ mà thôi. Thật vậy, “không phải hay sao, Mẹ Maria là người đầu tiên trong số ‘nhưng ai nghe lời Thiên Chúa và thực hiện’? Thế nên, niềm hạnh phúc Chúa Giêsu nói tới khi trả lời cho người đàn bà trong đám đông không thực sự ám chỉ về Mẹ hay sao?” (số 20). Bởi vậy, theo một ư nghĩa nào đó, Mẹ Maria đa được công nhận là người môn đệ đầu tiên của Con Mẹ (x cùng nguồn vừa dẫn), và bằng mẫu gương của ḿnh, Mẹ mời gọi tất cả mọi tín hưu hay quảng đại đáp lại ơn Chúa.


4-Công Đồng Chung Vaticanô II đă cắt nghĩa việc toàn hiến của Mẹ Maria cho con người Chúa Kitô cũng như cho công cuộc của Chúa Kitô như thế này: “Như một nữ tỳ của Chúa Mẹ đă toàn hiến bản thân ḿnh cho con người của Con ḿnh cũng như cho công cuộc của Con ḿnh, với tư cách phụ giúp Người cũng như đóng vai tṛ cùng với Người trong việc phục vụ mầu nhiệm cứu chuộc, nhờ ân sủng của Thiên Chúa toàn năng” (Lumen Gentium, 56).


Đối với Mẹ Maria, việc Mẹ hiến thân cho con người của Chúa Giêsu cũng như cho công việc của Chúa Giêsu nghĩa là việc Mẹ hiệp nhất với Con Mẹ, việc Mẹ dấn thân nuôi dưỡng Con Mẹ phát triển về phương diện loài người cũng như việc Mẹ cộng tác với công cuộc cứu độ của Người.


Mẹ Maria thực hiện khía cạnh cuối cùng trong việc hiến thân cho Chúa Giêsu này với tư cách “phụ giúp Người”, tức với thân phận phụ thuộc, thân phận là hoa trái của ân sủng. Tuy nhiên, đây là một việc cộng tác thực sự, v́ việc cộng tác này được thực hiện “cùng với Người”, và kể từ biến cố Truyền Tin việc cộng tác ấy cho thấy Mẹ tích cực tham phần vào công cuộc cứu chuộc. Công Đồng Chung Vaticanô II đă nhận định: “Bởi thế, các Nghị Phụ thực sự thấy Mẹ Maria không phải chỉ được Thiên Chúa sử dụng một cách thụ động, mà là chủ động cộng tác vào công cuộc cứu độ loài người bằng đức tin và đức tuân phục. Như Thánh Irênêô nói, v́ nhờ vâng phục, Mẹ ‘đă trở nên căn do cứu độ cho chính bản thân Mẹ cũng như cho toàn thể loài người’ (Adv. Haer. III, 22, 4)” (cùng nguồn vừa dẫn).


Liên kết với việc Chúa Kitô chiến thắng tội lỗi gây ra do nhị vị cha mẹ nguyên tổ của chúng ta, Mẹ Maria đă xuất hiện như là “mẹ sinh linh” thực sự (cùng nguồn vừa dẫn). Tự nguyện tỏ ra vâng phục chấp nhận dự án thần linh, vai tṛ mẫu thân của Mẹ đă trở nên nguồn mạch sự sống cho toàn thể loài người.


(ĐTC Gioan Phaolô II, Thứ Tư 11/9/1996, 
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch từ Tuần san L’Osservatore Romano, ngày 18/9/1996)
 

LeMeThuThaiNgoiLoiNhapThe.mp3 

 https://youtu.be/XWAu1KMIhy4