PVLC Thứ Tư Tuần II Mùa Chay

Bài Đọc I: Gr 18, 18-20

"Hăy đến, và chúng ta hành hạ nó".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Thiên hạ nói rằng: "Các ngươi hăy đến và chúng ta t́m cách chống lại Giêrêmia: v́ tư tế không thiếu lề luật, người khôn ngoan không thiếu lời chỉ bảo, tiên tri không thiếu lời giảng dạy! Hăy đến, chúng ta hăy dùng lời nói mà tố cáo nó và đừng để ư đến các lời nó dạy".

Lạy Chúa, xin lưu tâm đến con, và nghe tiếng quân thù của con! Làm lành mà phải gặp dữ sao, v́ họ đào lỗ chôn con? Xin Chúa hăy nhớ lại con đă đứng trước nhan thánh Chúa để biện hộ cho họ, Chúa đă nguôi giận họ.

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 30, 5-6. 14. 15-16

Đáp: Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa (c. 17b).

Xướng: 1) Chúa dẫn con xa lưới ḍ chúng ngầm trương ra để hại con, v́ Ngài là chỗ con nương náu. Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa; lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con. - Đáp.

2) Con đă nghe thấy lũ đông bàn tán, nỗi sợ sệt gieo nặng khắp đôi nơi; cùng một lúc, chúng tụ họp phản đối con; chúng đă âm mưu sát hại mạng con. - Đáp.

3) Phần con, lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài, con kêu lên: Ngài là Thiên Chúa của con! Vận mạng con ở trong tay Ngài, xin cứu gỡ con khỏi tay quân thù và những người bách hại. - Đáp. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ge 2, 12-13

Chúa phán: "Vậy từ đây các ngươi hăy thật ḷng quay về với Ta, v́ Ta nhân hậu và từ bi". 

Phúc Âm: Mt 20, 17-28

"Họ đă lên án tử cho Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: "Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đ̣n, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại".

Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp ḿnh xuống lạy Người, có ư xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn ǵ". Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hăy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài". Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, c̣n việc ngồi bên hữu hay bên tả, th́ không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đă chuẩn bị cho ai, th́ người ấy mới được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất b́nh với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lănh của các dân tộc th́ thống trị họ và những người làm lớn th́ hành quyền trên họ. Giữa các con th́ không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, th́ hăy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, th́ hăy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM 

 "Môn đệ cần phải hân hoan được nên giống như Thày ḿnh và tôi tớ được nên giống như chủ ḿnh" (Mathêu 10:25). 

Ngày Thứ Tư trong Tuần 2 Mùa Chay hôm nay, Bài Phúc Âm được Thánh kư Mathêu tŕnh thuật lại 4 sự kiện liền, thứ nhất là sự kiện Chúa Giêsu tỏ ra cho riêng các môn đệ biết về cuộc vượt qua của Người, thứ hai là sự kiện bà mẹ của cặp anh em tông đồ Giacôbê và Gioan đến xin với Chúa Giêsu cho hai người con của bà một đặc ân, thứ ba là sự kiện Chúa Giêsu đáp lại lời yêu cầu xin đặc ân của ba mẹ con này, và thứ bốn là sự kiện Chúa Giêsu huấn dụ chung các tông đồ nhân biến cố xin đặc ân ấy.

Thứ nhất là sự kiện Chúa Giêsu tỏ ra cho riêng các môn đệ biết về cuộc vượt qua của Người, bài Phúc Âm hôm nay thuật lại rằng: "Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đ̣n, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại".

Thứ hai là sự kiện bà mẹ của cặp anh em tông đồ Giacôbê và Gioan đến xin với Chúa Giêsu cho hai người con của bà một đặc ân: "Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp ḿnh xuống lạy Người, có ư xin Người điều chi đó. Người hỏi: 'Bà muốn ǵ'. Bà ta thưa lại: 'Xin Ngài hăy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài'". 

Thứ ba là sự kiện Chúa Giêsu đáp lại lời yêu cầu xin đặc ân của ba mẹ con này: "Chúa Giêsu đáp lại: 'Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?' Họ nói với Người: 'Thưa được'. Người bảo họ: 'Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, c̣n việc ngồi bên hữu hay bên tả, th́ không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đă chuẩn bị cho ai, th́ người ấy mới được'".

Thứ bốn là sự kiện Chúa Giêsu huấn dụ chung các tông đồ nhân biến cố xin đặc ân ấy: "Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất b́nh với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: 'Các con biết thủ lănh của các dân tộc th́ thống trị họ và những người làm lớn th́ hành quyền trên họ. Giữa các con th́ không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, th́ hăy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, th́ hăy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người'".

Giáo Hội chọn bài Phúc Âm hôm nay, căn cứ vào chiều hướng chung của phụng vụ lời Chúa trong ngày, th́ sự kiện nổi bật nhất trong 4 sự kiện ở bài Phúc Âm không phải là sự kiện việc yêu cầu của 3 mẹ con hai anh em tông đồ Giacôbê và Gioan, mà là sự kiện 1 và 4 liên quan đến chính số phận của Chúa Kitô, là Đấng, như Người khẳng định ở câu kết của bài Phúc Âm: "đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người", đúng như lời Người tiên báo ở đầu bài Phúc Âm về bản thân Người: "Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đ̣n, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại".

Đúng thế, chính v́ "Tôi tự ư bỏ sự sống ḿnh đi để lấy nó lại" (Gioan 10:17), chủ đề cho chung Mùa Chay bao gồm cả Tuần Thánh, mà Người "đă tự ư bỏ sự sống ḿnh đi", ở chỗ, "Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đ̣n, rồi treo Người lên thập giá", không phải để hoàn toàn và vĩnh viễn bị hủy diệt, bị tiêu tan, bị sự dữ lấn át, trái lại "để lấy nó lại", ở chỗ: "nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại", tức để tỏ ḿnh ra là Thiên Chúa hằng sống, bất diệt, Đấng đă hóa thân làm người và chiến thắng tội lỗi và sự chết, nhờ đó, qua nhân tính của ḿnh, thông ban sự sống thần linh và Thánh Linh của Người, cho Giáo Hội "được sự sống và là sự sống viên măn" (Gioan 10;10). 

Giáo Hội được thừa hưởng sự sống viên măn này của Chúa Kitô Phục Sinh, nhất là sau Biến Cố Thánh Thần Hiện Xuống ở Giêrusalem trong Ngày Lễ Ngũ Tuần mà các tông đồ là nền tảng của Giáo Hội (xem Epheso 2:20), vậy để có thể hoàn thành sứ vụ làm chứng nhân tiên khởi của ḿnh, Giáo Hội nói chung, qua các tông đồ bấy giờ, cũng cần phải được thông phần vào cuộc vượt qua của Thày các vị và với Thày của các vị, bởi "tôi tớ không hơn chủ và môn đệ không hơn Thày. Môn đệ cần phải hân hoan được nên giống như Thày ḿnh và tôi tớ được nên giống như chủ ḿnh" (Mathêu 10:24-25).

Đó là lư do, bài Phúc Âm hôm nay c̣n bao gồm cả sự kiện 3 mẹ con của cặp anh em tông đồ Giacôbê và Gioan, những con người, cho dù sau khi nghe thấy Chúa Giêsu báo trước về cuộc vượt qua kinh hoàng khủng khiếp của Người, ngoài sức tưởng tượng và ḷng mong ước của các vị cũng là của chính đại chúng Do Thái, đă dám dấn thân theo Người bằng việc sẵn sàng "uống chén" của Người và với Người, không sợ, nhờ đó hai vị tông đồ này đă hiện thực đúng như ḷng mong ước của Chúa Giêsu: "Môn đệ cần phải hân hoan được nên giống như Thày ḿnh và tôi tớ được nên giống như chủ ḿnh" (Mathêu 10:25).

"Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, c̣n việc ngồi bên hữu hay bên tả, th́ không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đă chuẩn bị cho ai, th́ người ấy mới được". Lời Chúa Giêsu nói đây để đáp lại tinh thần dấn thân tham phần vào cuộc vượt qua của Người và với Người không phải chỉ là một lời có vẻ thoái thác quyền hạn của Người mà là, ở một nghĩa sâu xa nào đó, ám chỉ đến số phận đặc biệt của riêng hai vị tông đồ là "những đứa con sấm xét" này (xem Marco 3:17) đă được "Cha Ta chuẩn bị" rồi, để "Thày ở đâu các con cũng được ở đó với Thày" (Gioan 14:3).

Theo khách quan th́ thái độ và hành động của ba mẹ con nhị vị tông đồ Giacôbê và Gioan có vẻ như ham danh, nhưng không ngờ lại hợp với Chúa Kitô, Đấng đă tiết lộ về mầu nhiệm vượt qua của Người cho các môn đệ 3 lần, lần đầu th́ các vị chẳng hiểu ǵ nên can gián Người (xem Marco 8:31-33), lần thứ hai th́ dù không hiểu cũng không dám hỏi (xem Marco 9:31-32), nhưng lần thứ ba lại có 2 môn đệ dám dấn thân theo Người như hai anh em tông đồ Giacôbê và Gioan, đến độ Người đă hứa cho họ được toại nguyện, ở chỗ: "Được các con sẽ uống chén của Thày".

Thật vậy, cuối cùng, cả hai vị tông đồ này đều được toại nguyện: Tông đồ Gioan là người môn đệ được ngồi bên phải Người khi vị này trở thành người môn đệ duy nhất được đứng dưới chân thập giá của Người (xem Gioan 19:26), và tông đồ Giacôbê là người môn đệ được ngồi bên tả Người khi vị này trở thành vị tử đạo đầu tiên trong các tông đồ và ở tại Giêrusalem như Người (xem Tông Vụ 12:2).

Số phận của Chúa Kitô, vị Ngôn Sứ chính yếu và tối hậu được Thiên Chúa sai đến trần gian nơi dân Do Thái, cũng như số phận làm ngôn sứ như Thày và với Thày của các tông đồ nói chung và của 2 người môn đệ là những đứa con sấm xét Giacôbê và Gioan trong bài Phúc Âm hôm nay nói riêng, đă được báo trước nơi các vị tiên tri, ngôn sứ ngày xưa trong lịch sử dân Do Thái, mà tiên tri Giêrêmia trong Bài Đọc 1 hôm nay là tiêu biểu điển h́nh, như chính vị tiên tri này bày tỏ:

"Thiên hạ nói rằng: 'Các ngươi hăy đến và chúng ta t́m cách chống lại Giêrêmia: v́ tư tế không thiếu lề luật, người khôn ngoan không thiếu lời chỉ bảo, tiên tri không thiếu lời giảng dạy! Hăy đến, chúng ta hăy dùng lời nói mà tố cáo nó và đừng để ư đến các lời nó dạy'. Lạy Chúa, xin lưu tâm đến con, và nghe tiếng quân thù của con! Làm lành mà phải gặp dữ sao, v́ họ đào lỗ chôn con? Xin Chúa hăy nhớ lại con đă đứng trước nhan thánh Chúa để biện hộ cho họ, Chúa đă nguôi giận họ".

Đúng thế, số phận của các vị ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến để truyền đạt sự thật là ư muốn tối hậu của Ngài, bao gồm cả chính Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, như dụ ngôn của bài Phúc Âm Thứ Sáu tuần này sẽ cho thấy, đều cảm thấy số phận bất hạnh của ḿnh, đó là "làm lành mà phải gặp dữ": "làm lành" ở chỗ "con đă đứng trước nhan thánh Chúa để biện hộ cho họ, Chúa đă nguôi giận họ", "mà phải gặp dữ" ở chỗ "họ đào lỗ chôn con". 

Bởi thế, một trong những dấu hiệu chắc chắn nhất và chân thật nhất để thấy được ai là ngôn sứ thật sự của Thiên Chúa và được Thiên Chúa sai đến đó là số phận "làm lành mà phải gặp dữ" của họ, bởi họ loan truyền sự thật, một sự thật tự bản chất có sức giải phóng (xem Gioan 8:32) nhưng lại là sự thật phũ phàng làm mất ḷng, gây phản kháng và trù dập, nhưng chính số phận bất hạnh này đă chứng thực cho vai tṛ ngôn sứ của họ cũng như cho sứ điệp cứu độ từ họ, chứ họ không phải là những thứ tiên tri giả, kitô giả, mị dân, sợ dân, sợ sự thật, nên không bao giờ bị hoạn nạn, trái lại, c̣n được quần chúng mộ mến, tôn sùng như thần tượng của thế gian!

Tuy nhiên, để có thể chu toàn vai tṛ ngôn sứ đích thực của ḿnh, thành phần thiên sai cần phải có một niềm tin tưởng mănh liệt vào chính Đấng đă sai ḿnh, bằng những cảm nhận thần linh và tâm t́nh siêu nhiên như trong Bài Đáp Ca hôm nay:

1) Chúa dẫn con xa lưới ḍ chúng ngầm trương ra để hại con, v́ Ngài là chỗ con nương náu. Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa; lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con. 

2) Con đă nghe thấy lũ đông bàn tán, nỗi sợ sệt gieo nặng khắp đôi nơi; cùng một lúc, chúng tụ họp phản đối con; chúng đă âm mưu sát hại mạng con. 

3) Phần con, lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài, con kêu lên: Ngài là Thiên Chúa của con! Vận mạng con ở trong tay Ngài, xin cứu gỡ con khỏi tay quân thù và những người bách hại.   

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

MC-TuanII-4.mp3