PVLC Thứ Ba Tuần II Mùa Chay

 Bài Đọc I: Is 1, 10. 16-20

"Các ngươi hăy học làm điều lành và t́m kiếm công lư".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hỡi các Thủ lănh thành Sôđôma, hăy nghe lời Chúa; hỡi dân thành Gômôra, hăy lắng nghe lề luật của Thiên Chúa chúng ta. Các ngươi hăy tắm rửa, hăy thanh tẩy, đừng làm điều xấu nữa, hăy làm điều lành; hăy t́m kiếm công lư, hăy cứu giúp kẻ bị áp bức, hăy xét xử công bằng cho những trẻ mồ côi và bênh vực người goá bụa.

Và Chúa phán: "Các ngươi hăy đến và đối chất với Ta: cho dầu tội lỗi các ngươi như màu đỏ thắm, cũng sẽ trở nên trắng như tuyết; cho dầu đỏ như vải điều, cũng sẽ trở nên trắng như len. Nếu các ngươi quyết tâm nghe Ta, các ngươi sẽ hưởng hoa màu ruộng đất; nhưng nếu các ngươi cố chấp không nghe và khiêu khích Ta, th́ lưỡi gươm sẽ tiêu diệt các ngươi, v́ miệng Chúa phán như thế".

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 49, 8-9. 16bc-17. 21 và 23

Đáp: Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ (c. 23b).

Xướng: 1) Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, v́ lễ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta luôn. Ta không nhận từ nhà ngươi một con ḅ non, cũng không nhận từ đoàn chiên ngươi những con dê đực. - Đáp.

2) Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huấn lệnh, và miệng ngươi thường nói về minh ước của Ta, ngươi là kẻ không ưa lời giáo huấn, và ném bỏ lời Ta lại sau lưng? - Đáp.

3) Ngươi làm thế, mà Ta đành yên lặng? Ngươi đă tưởng rằng Ta giống như ngươi? Ta sẽ bắt lỗi, sẽ phơi bày trước mặt ngươi tất cả. Ai hiến dâng lời khen ngợi, người đó trọng kính Ta; ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. - Đáp.

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 6, 64b và 69b

Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời. 

Phúc Âm: Mt 23, 1-12

"Họ nói mà không làm".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những ǵ họ nói với các ngươi, hăy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, v́ họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, c̣n chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ư cho người ta thấy, v́ thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "thầy". Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, v́ các ngươi chỉ có một Thầy, c̣n tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, v́ các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, v́ các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc ḿnh lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ ḿnh xuống, sẽ được nâng lên".

Đó là lời Chúa. 

SUY NIỆM 

Nếu cởi mở và chỉ t́m kiếm chân lư mà thôi th́ vẫn có thể thấy được chân lư nơi tất cả mọi sự, 

Hôm nay, Thứ Ba trong Tuần 2 Mùa Chay, Bài Phúc Âm chất chứa những lời "Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ" về vai tṛ và uy tín của "các Luật sĩ và các người biệt phái".

Trước hết, về vai tṛ có quyền giảng dạy của họ là thành phần "ngồi trên toà Môsê", Chúa Giêsu khuyên giục cả "dân chúng và các môn đệ" của Người rằng: "những ǵ họ nói với các ngươi, hăy làm và tuân giữ", cho dù cá nhân họ hay bản thân họ có thế nào chăng nữa, có không sống đúng như những ǵ họ giảng dạy, thậm chí sống ngược lại với những điều họ dạy, hoặc ít là không dám dạy những điều họ không sống hay sống trái ngược. 

V́ chính họ chỉ là phương tiện được Thiên Chúa sử dụng, không thể nào có thể làm cản trở được chính sứ điệp cứu độ của Ngài là sứ điệp tự bản chất có tác dụng thần linh cứu độ, chứ ơn cứu độ không xuất phát từ lời rao giảng của họ, từ tài thuyết phục của họ, từ sự khôn ngoan truyền đạt của họ, trái lại, từ chính Thánh Linh là Thần Chân Lư, Đấng gây tác dụng thần linh nơi thành phần thính giả, nhất là những ai chân thành t́m kiếm chân lư. 

Đó là lư do, trong Giáo Hội Công giáo, cho dù thừa tác viên tội lỗi bất xứng, mầu nhiệm thánh do ngài cử hành vẫn khách quan thành sự (valid), mặc dù chính ngài phạm thánh, như trường hợp một vị linh mục vừa mới phạm tội dâm dục xong lên làm lễ th́ lễ vẫn thành, lời ngài truyền phép vẫn thành Ḿnh Thánh và Máu Thánh Chúa Kitô, nhưng chính ngài lại phạm sự thánh nếu trước khi cử hành Thánh Lễ ngài chưa kịp xưng tội, hay ít là thật ḷng ăn năn thống hối cách trọn với ư định sẽ xưng tội ngay sau Thánh Lễ do ngài cử hành.

Theo nguyên tắc th́ như thế, th́ sứ điệp cứu độ hoàn toàn tự ḿnh có tác dụng cứu độ bởi Thần Linh của Thiên Chúa là Đấng sử dụng phương tiện thừa tác viên của Ngài, thế nhưng, thực tế cho thấy dầu sao uy tín và thế giá của sứ giả cũng rất ư là cần thiết và quan trọng, đến độ hầu như gắn liền bất khả thiếu và bất khả phân ly với chính sứ điệp họ loan truyền và giảng dạy, thậm chí nghe đến tên của họ một là người ta kéo đến hai là tránh xa. Đó là một thứ thành kiến tự nhiên nơi con người, một thành kiến theo chiều hướng của nhóm biệt phái luôn nghi kỵ Chúa Kitô nên khó ḷng tin Người.

Tuy nhiên, về phía người nghe, nếu cởi mở và chỉ t́m kiếm chân lư mà thôi, th́ vẫn có thể thấy được chân lư nơi tất cả mọi sự, kể cả nơi thành phần sư phụ bất xứng như "các Luật sĩ và các người biệt phái" được Chúa Giêsu nói đến trong bài Phúc Âm hôm nay. Ở chỗ, họ thấy được cái mâu thuẫn nơi lời giảng và việc làm của sứ giả, và từ đó sứ điệp càng sáng tỏ hơn nơi chính những hành động hay thái độ sai quấy của thành phần sứ giả hay sư phụ sống hoàn toàn phản lại với sứ điệp mà thành phần "ngồi trên toà Môsê" này giảng dạy.

Nếu Chúa Giêsu khuyên bảo "dân chúng và các môn đệ" của Người "những ǵ họ nói với các ngươi, hăy làm và tuân giữ", th́ đồng thời ngay sau đó Người cũng vẫn cảnh giác "dân chúng và các môn đệ" của Người rằng "nhưng đừng noi theo hành vi của họ, v́ họ nói mà không làm". 

"Họ nói mà không làm" ở chỗ nào? Chúa Giêsu đă nói rơ hơn để cho "dân chúng và các môn đệ" của Người biết nhờ đó những người b́nh dân tầm thường này mới có thể "đừng noi theo hành vi của họ" đúng như Người cảnh giác và mong muốn. "Họ nói mà không làm", trước hết, ở chỗ: "Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, c̣n chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử". 

Sau nữa, c̣n ở chỗ: "Mọi công việc họ làm đều có ư cho người ta thấy, v́ thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là 'thầy'". 

Và chính v́ Chúa Giêsu muốn "dân chúng và các môn đệ" của Người biết rơ như thế để tránh lánh "đừng noi theo hành vi của họ" mà Người đă khuyên "dân chúng và các môn đệ" của Người hăy làm ngược lại với họ như sau: 

"Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, v́ các ngươi chỉ có một Thầy, c̣n tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, v́ các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, v́ các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi".

Đến đây chúng ta mới được ư nghĩa chủ đề "Tôi tự ư bỏ sự sống của ḿnh đi để rồi lấy nó lại" (Gioan 10:17) của chung Mùa Chay bao gồm cả Tuần Thánh qua bài Phúc Âm hôm nay. Ở chỗ, Chúa Kitô là vị "chỉ đạo" duy nhất của chung nhân loại cũng như của riêng dân Do Thái, bao gồm cả thành phần dạy luật "mà không thực hành" trong bài Phúc Âm hôm nay, vị được các môn đệ của Người gọi rất chính xác "là Thày và là Chúa", thế mà đă cúi xuống rửa chân cho môn sinh của Người (xem Gioan 13:1-17), đúng như Người đă dạy trong bài Phúc Âm hôm nay: "Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi".

"Hễ ai tự nhắc ḿnh lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ ḿnh xuống, sẽ được nâng lên", như lời Chúa khẳng định để kết thúc bài Phúc Âm hôm nay, th́ Chúa Kitô, Đấng đă "đến không phải để được phục vụ mà là phục vụ và hiến mạng sống ḿnh làm giá chuộc cho nhiều người" (Matheu 20:28), lời Chúa Giêsu khẳng định về ḿnh trong bài Phúc Âm ngày mai, quả thật đă hiện thực những ǵ Người đă tiên báo về chính bản thân của Người: "Tôi tự ư bỏ sự sống của ḿnh đi để rồi lấy nó lại" (Gioan 10:17) cho phần rỗi của chung loài người, nhất là cho chiên của Người "được sự sống và là sự sống viên măn hơn" (Gioan 10:10).

Tuy nhiên, việc Chúa Kitô phục vụ đến cùng bằng giá hiến mạng của ḿnh như thế lại chỉ "làm giá chuộc cho nhiều người" thôi chứ không phải cho tất cả mọi người, không phải v́ tự việc cứu độ của Người chỉ có giá trị hạn hữu chứ không vô cùng, mà là chỉ giành cho những ai xứng đáng với ơn cứu chuộc vô giá của Người, những ai chấp nhận Người, những ai nhận ḿnh là bệnh nhân cần được cứu chữa bởi một vị lương y như Người, nhờ đó, "cho dầu tội lỗi các ngươi như màu đỏ thắm, cũng sẽ trở nên trắng như tuyết; cho dầu đỏ như vải điều, cũng sẽ trở nên trắng như len".

Đó là lư do ở Bài Đọc 1 hôm nay, Tiên Tri Isaia đă chẳng những khẳng định về thành quả cứu độ bằng câu vừa được trích dẫn trên đây, mà c̣n kêu gọi "thủ lănh thành Sôđôma" và "dân thành Gômôra": 1- trước hết là trở về với Chúa qua lề luật của Ngài: "hăy lắng nghe lề luật của Thiên Chúa chúng ta"; 2- sau nữa là thống hối bản thân: "hăy tắm rửa, hăy thanh tẩy, đừng làm điều xấu nữa, hăy làm điều lành"; và 3- sau hết là sống công bằng chính trực với tha nhân và yêu thương đặc biệt những ai yếu thế cần giúp đỡ: "hăy t́m kiếm công lư, hăy cứu giúp kẻ bị áp bức, hăy xét xử công bằng cho những trẻ mồ côi và bênh vực người goá bụa".

Chỉ có những ai thành tâm t́m kiếm Thiên Chúa và tin tưởng vào Ngài là vị Thiên Chúa từ bi hay tha thứ mới có thể "thấy ơn Thiên Chúa cứu độ" v́ bản thân họ đă cảm nhận được tâm trạng của Vị Thiên Chúa này ở trong Bài Đáp Ca hôm nay:

1) Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, v́ lễ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta luôn. Ta không nhận từ nhà ngươi một con ḅ non, cũng không nhận từ đoàn chiên ngươi những con dê đực. 

2) Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huấn lệnh, và miệng ngươi thường nói về minh ước của Ta, ngươi là kẻ không ưa lời giáo huấn, và ném bỏ lời Ta lại sau lưng? 

3) Ngươi làm thế, mà Ta đành yên lặng? Ngươi đă tưởng rằng Ta giống như ngươi? Ta sẽ bắt lỗi, sẽ phơi bày trước mặt ngươi tất cả. Ai hiến dâng lời khen ngợi, người đó trọng kính Ta; ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên
 

MC.II-3.mp3