PVLC Thứ 2 Tuần VIII Thường Niên
 

 Bài Đọc I: (Năm II) 1 Pr 1, 3-9

"Anh em yêu mến Đức Kitô, dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, v́ ḷng từ bi cao cả, nhờ việc Đức Giêsu Kitô từ cơi chết sống lại, Người đă tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống, được hưởng gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn, dành để cho anh em trên trời. Anh em được bảo vệ trong quyền năng của Thiên Chúa, nhờ tin vào sự cứu độ đă được mạc khải trong thời sau hết.

Lúc đó anh em sẽ vui mừng, tuy bây giờ anh em phải buồn sầu một ít lâu, giữa trăm chiều thử thách, để đức tin anh em được tôi luyện nên quư hơn vàng được thử lửa bội phần, nhờ đó, anh em được ngợi khen, vinh quang và vinh dự, khi Đức Giêsu Kitô hiện đến. Anh em yêu mến Ngài, dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài, bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, v́ chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn.

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 110, 1-2. 5-6. 9 và 10c

Đáp: Cho tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 5b).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Tôi sẽ ca tụng Chúa hết ḷng, trong nhóm hiền nhân và trong Công hội. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa tôi, thực đáng cho những người mến yêu quan tâm học hỏi. - Đáp.

2) Chúa đă ban lương thực cho những ai tôn sợ Người, cho tới muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước. Chúa tỏ cho dân Người thấy công cuộc quyền năng của Người, hầu ban cho họ được phần sản nghiệp của chư dân. - Đáp.

3) Chúa đă gởi tặng ơn giải phóng cho dân Người, đă thiết lập lời minh ước muôn đời, danh Người thực là thánh thiện và khả uư. Lời khen ngợi Chúa c̣n tồn tại đến muôn đời. - Đáp. 

Alleluia: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hăy phán v́ tôi tớ Chúa đang nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mc 10, 17-27

"Ngươi hăy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, th́ một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm ǵ để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một ḿnh Thiên Chúa. Ngươi đă biết các giới răn: đừng ngoại t́nh, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hăy thảo kính cha mẹ". Người ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đă giữ từ thuở nhỏ". Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nh́n người ấy và đem ḷng thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ c̣n thiếu một điều là ngươi hăy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đó, th́ sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, v́ anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nh́n chung quanh, và bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao". Các môn đệ kinh ngạc v́ những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim c̣n dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa".

Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy th́ ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu chăm chú nh́n các ông, và nói: "Đối với loài người th́ không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, v́ Thiên Chúa làm được mọi sự".

Đó là lời Chúa.

"Chúa Giêsu tŕu mến nh́n người ấy": "Ngươi chỉ c̣n thiếu một điều"

SUY NIỆM

Bài Phúc Âm của Thánh kư Marco (10:27-37) cho Thứ Hai Tuần 8 Thường Niên hôm nay là câu Chúa Giêsu trả lời cho vấn nạn đầy khắc khoải của một con người giầu có nhưng vẫn cảm thấy không hạnh phúc làm sao ấy nên đă thành khẩn tin tưởng hỏi Chúa Giêsu: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm ǵ để được sống đời đời?". 

Qua câu trả lời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy, trước hết, sự sống đời đời được chất chứa ngay trong Thập Giới, nghĩa là ai tuân giữ các giới răn, ít nhất tránh được những ǵ là tiêu cực th́ cũng được rỗi, như Chúa Giêsu đă liệt kê: "đừng ngoại t́nh, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hăy thảo kính cha mẹ". 

Ở đây, chúng ta chỉ thấy 7 điều trong Thập Giới mà thôi, từ điều 4 tới điều 10: điều 4 - "thảo kính cha mẹ", điều 5 - "chớ giết người", điều 6 và 9 - "chớ ngoại t́nh", điều 7 và 10 - "chớ lấy của người" hay "chớ lường gạt" cũng có nghĩa là "chớ tham của người", và điều 8 - "chớ làm chứng dối", hoàn toàn không thấy 3 điều đầu tiên liên quan đến Thiên Chúa đâu.  

Vậy chẳng lẽ không cần 3 điều đầu tiên và chính yếu hết sức quan trọng trong 10 điều răn Chúa th́ cuối cùng cũng được cứu rỗi, cũng được sống đời đời hay sao? 

Có thể, đối với Chúa Giêsu, 3 điều đầu tiên trong Thập Giới chưa được Người nhắc đến liên quan đến vấn đề thứ hai như Người đặt ra cho kẻ đặt vấn đề "được sống đời đời", đó là: "ngươi hăy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". 

Đúng thế, vấn đề thứ hai được Chúa Giêsu nêu lên sau khi liệt kê 7 điều tối thiểu trong Thập Giới thật sự là liên quan đến 3 điều đầu tiên của Thập Giới. V́ một khi thực hành được vấn đề thứ hai này th́, con người ta nói chung và con người giầu có trong bài Phúc Âm nói riêng, đúng là "thờ phượng và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự" (điều 1 trong Thập Giới). 

Tuy nhiên, trong trường hợp của con người giầu có trong bài Phúc Âm này cũng rất đặc biệt, ở chỗ, cho dù không thể làm theo lời khuyên của Chúa Giêsu trên đây, để có thể sống trọn lành hơn, nhưng người này vẫn không tham lam quá độ, hay v́ tham lam mà lường gạt và gian lận sản vật của ai, thậm chí coi tiền bạc hơn mạng người, hay giầu có mà sinh tật trai gái ngoại t́nh, hoặc khinh thường bất kính với cha mẹ v.v.  

Đó là lư do, như Phúc Âm thuật lại, "Chúa Giêsu tŕu mến nh́n người ấy", sau khi nghe người này cho biết là "Lạy Thày, những điều ấy tôi đă giữ từ nhỏ". Và đó cũng là lư do Chúa Giêsu mới nhắc nhở con người đă đủ điều kiện tối thiểu để "được sống đời đời" ấy rằng "Ngươi chỉ c̣n thiếu một điều", đó là sống trọn lành hơn, một đời sống, trước hết, mang đến cho chính bản thân của đương sự cái lợi đầu tiên đó là được b́nh an vui sống, chứ không c̣n cảm thấy băn khoan khắc khoải và bất an nữa, dù bản thân và đời sống của đương sự "có nhiều của cải", một tâm trạng mà đương sự đă không thể nào che giấu ở ngay vấn đề được đương sự thoạt tiên đặt ra hỏi Chúa Giêsu "tôi phải làm ǵ để được sống đời đời", nhất là qua thái độ cuối cùng của đương sự "bỏ đi với nét mặt u buồn", sau khi nghe lời khuyên sống trọn lành của Người.


Trong lời khuyên của Chúa Giêsu "ngươi hăy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta", chúng ta thấy Người không bảo người giầu có đem bố thí gia tài của anh ta, mà bán trước rồi bố thí sau. "Bán" trước đây có nghĩa là gia tài này có giá trị chứ không phải đồ bỏ, và "bố thí" sau đó "cho người nghèo khó" có nghĩa là trao tặng những ǵ quí báu của ḿnh cho thành phần có thể hiểu là nghèo khó thật sự về vật chất cần được chia sẻ giúp đỡ, mà cũng có thể nghèo khó về tinh thần bởi ḷng tham vô đáy của con người cần ư thức lại trước gương từ bỏ của nghĩa cử "bố thí" rộng lượng của những ai muốn theo Chúa.
Và cũng chỉ sau khi "bán" và "bố thí" "tất cả gia tài" của ḿnh đi, con người mới được "kho báu trên trời", ngay cả trước khi "theo" Chúa, chứ không phải chỉ sau khi theo Chúa mới được. Bởi v́ "kho tàng của các con ở đâu th́ ḷng các con cũng ở đó" (Mathêu 6:21). Như thế, so với "kho báu trên trời" th́ "tất cả gia tài" của con người trên trần gian này chẳng có là ǵ, vậy mà chỉ cần "bán" và "bố thí" đi "tất cả gia tài" chẳng bao nhiêu của ḿnh th́ họ như thể đổi 1 xu lấy hằng tỉ bạc vậy.

V́ cho dù "tất cả gia tài" của con người ở trên đời này có giá trị đến đâu chăng nữa, cũng không quí bằng "kho báu trên trời" vốn là những ǵ vô giá và không ǵ có thể so sánh được. Nghĩa là chỉ khi nào ḷng của con người không c̣n quyến luyến một sự ǵ trên thế gian này nữa, dù tự bản chất của chúng là tốt và cần, ngoài một ḿnh Thiên Chúa, họ mới có thể theo Chúa, mới có thể "t́m Nước Chúa và sự công chính của Ngài trước hết" (Mathêu 6:33) mà thôi: "Không ai có thể làm tôi hai chủ... Các con không thể vừa phụng sự Thiên Chúa và làm tôi tiền của được" (Mathêu 6:24). 

CẢM NGHIỆM

Trong đời sống đạo, đời sống thiêng liêng, đời sống đức tin, v́ c̣n nguyên mầm mống nguyên tội trong bản thân, được lưu truyền từ nguyên tội và bởi nguyên tội ngay từ ban đầu qua bản tính loài người của ḿnh, mà cuộc đời của Kitô hữu trên trần gian này mới trở thành, hay mới được gọi là, một cuộc hành tŕnh đức tin, một cuộc sống theo đức tin hướng dẫn và trung thành với đức tin cho đến cùng, một cuộc sống siêu nhiên cao cả, ở ngay trong thế gian mà không thuộc về thế gian, một cuộc sống siêu thoát, hoàn toàn làm chủ thế gian, chẳng khác ǵ như "muối đất... (và như) ánh sáng thế gian" (Mathêu 5:13-14), bất chấp mọi chước cám dỗ của ma quỉ, mọi quyến rũ của thế gian, nhất là liên quan đến ḷng tham lam của cải sản vật thế gian như người thanh niên giầu có đạo hạnh trong bài Phúc Âm hôm nay, thậm chí c̣n thắng vượt mọi gian nan khốn khó bởi dám bơi ngược gịng đời.

Tuy nhiên, cũng chính v́ mầm mống nguyên tội mà tự ḿnh con người chỉ hướng hạ và thích đi vào con đường rộng dẫn đến diệt vong mà thôi (xem Mathêu 7:13) không thể nào nên trọn lành được, không thể nào, như người thanh niên giàu có trong bài Phúc Âm hôm nay, tự động và vui vẻ mau mắn bỏ đi những ǵ ḿnh có, như của cải hay quyền lợi của ḿnh là những ǵ vừa chính đáng vừa cần thiết, cho một lư tưởng mơ hồ nào đó, nếu họ không có đức tin và không được tác động bởi Trời Cao, không được "tuyển chọn" (Gioan 15:16), như các tông đồ ngày xưa.

Đúng thế, đó là lư do trong Bài Đọc 1 hôm nay, Thánh Phêrô tông đồ đă cho chúng ta thấy được những ǵ vô cùng cao quí chúng ta đă nhưng không lănh nhận và cần phải bảo tồn bằng đức tin của ḿnh: "V́ ḷng từ bi cao cả, nhờ việc Đức Giêsu Kitô từ cơi chết sống lại, Người đă tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống, được hưởng gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn, dành để cho anh em trên trời. Anh em được bảo vệ trong quyền năng của Thiên Chúa, nhờ tin vào sự cứu độ đă được mạc khải trong thời sau hết".

Có như thế, Kitô hữu chúng ta mới không c̣n cảm thấy băn khoăn khắc khoải đến độ buồn sầu bất an như con người giầu sang nhưng vẫn không cảm thấy thỏa măn trong Bài Phúc Âm hôm nay, trái lại, như Thánh Phêrô khẳng định trong Bài Đọc 1 hôm nay, chúng ta vẫn cảm thấy an toàn và vui sống bất chấp tất cả mọi gian nan khốn khó tự nhiên do bởi sống đức tin:

"Lúc đó anh em sẽ vui mừng, tuy bây giờ anh em phải buồn sầu một ít lâu, giữa trăm chiều thử thách, để đức tin anh em được tôi luyện nên quư hơn vàng được thử lửa bội phần, nhờ đó, anh em được ngợi khen, vinh quang và vinh dự, khi Đức Giêsu Kitô hiện đến. Anh em yêu mến Ngài, dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài, bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, v́ chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn". 

Chính v́ sống đức tin mà Kitô hữu chúng ta mới cảm nghiệm thấy được những ǵ chúng ta đạt được bởi đức tin đều là do bởi ân sủng, bởi LTXC, và do đó không thể nào không vang lên tâm t́nh của Bài Thánh Vịnh 110 ở Bài Đáp Ca hôm nay: 

1) Tôi sẽ ca tụng Chúa hết ḷng, trong nhóm hiền nhân và trong Công hội. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa tôi, thực đáng cho những người mến yêu quan tâm học hỏi.

2) Chúa đă ban lương thực cho những ai tôn sợ Người, cho tới muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước. Chúa tỏ cho dân Người thấy công cuộc quyền năng của Người, hầu ban cho họ được phần sản nghiệp của chư dân.

3) Chúa đă gởi tặng ơn giải phóng cho dân Người, đă thiết lập lời minh ước muôn đời, danh Người thực là thánh thiện và khả uư. Lời khen ngợi Chúa c̣n tồn tại đến muôn đời. 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

ThuHaiTuanVIIITN.mp3