Ngày 22 tháng 2

LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ

lễ kính
 

 Được đặt trong nhà thờ chính toà của giáo phận, toà của một vị giám mục là dấu chỉ quyền dạy dỗ, quyền hiến tế và quyền lănh đạo của giám mục. Lễ kính Tông toà thánh Phê-rô nhắc chúng ta nhớ lại sứ mạng Chúa Ki-tô đă trao phó cho vị thủ lănh các Tông Đồ. Nhờ đặc ân không sai lầm, thánh Phê-rô là người bảo đảm đức tin của các anh em trong Tông Đồ Đoàn. Ḷng tin của thánh Phê-rô là đá tảng, trên đó Chúa đă xây Hội Thánh của Người.

Phụng Vụ Giờ Kinh

Thánh thi giờ kinh sáng

Mừng chư vị công hầu vương bá,
Chốn triều đ́nh Vua Cả Giê-su,
Chính Người đă huấn luyện xưa,
Sai làm nghĩa vụ Tông Đồ khắp nơi.

Thành Sa-lem trên trời oai vọng,
Quư ngài là nền móng cao sang,
Thánh đô nhận ngọc dát vàng,
Con Chiên toả ánh hào quang bốn bề.

Này Giáo Hội, Hiền Thê của Chúa,
Đang thiết tha cảm tạ quư ngài,
Lời vàng quy tụ về đây,
Máu đào thánh hiến từ ngày khởi công.

Thời gian lúc tới ṿng viên măn,
Khi Vua Trời xử án muôn dân,
Quư ngài vinh hiển vô ngần,
Được ngồi xét xử gian trần với Vua.

Nay cả dám cậy nhờ thế lực,
Xin cầu thay nguyện giúp sớm chiều,
Để bao nhiêu hạt giống gieo,
Kho trời thu lượm bấy nhiêu lúa vàng.

Dâng Thánh Tử, Đấng từng chọn lựa,
Quư ngài làm sứ giả Vua Cha,
Ban đầy thánh sủng Ngôi Ba,
Này câu chúc tụng ngợi ca muôn đời.

Bài đọc 1Cv 11,1-18 giờ kinh sách

Ông Phê-rô thuật chuyện dân ngoại ăn năn trở lại

Trích sách Công vụ Tông Đồ.

1 Các Tông Đồ và các anh em ở miền Giu-đê nghe tin là cả dân ngoại cũng đă đón nhận lời Thiên Chúa. 2 Khi ông Phê-rô lên Giê-ru-sa-lem, các người thuộc giới cắt b́ chỉ trích ông, 3 họ nói : “Ông đă vào nhà những kẻ không cắt b́ và cùng ăn uống với họ !” 4 Bấy giờ ông Phê-rô bắt đầu tŕnh bày cho họ đầu đuôi sự việc, ông nói : 5 “Tôi đang cầu nguyện tại thành Gia-phô, th́ trong lúc xuất thần, tôi thấy thị kiến này : có một vật ǵ sà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, từ trời thả xuống đến tận chỗ tôi. 6 Nh́n chăm chú và xem xét kỹ, tôi thấy các giống vật bốn chân sống trên đất, các thú rừng, rắn rết và chim trời. 7 Và tôi nghe có tiếng phán bảo tôi : ‘Phê-rô, đứng dậy, làm thịt mà ăn !’ 8 Tôi đáp : ‘Lạy Chúa, không thể được, v́ những ǵ ô uế và không thanh sạch không bao giờ lọt vào miệng con !’ 9 Có tiếng từ trời phán lần thứ hai : ‘Những ǵ Thiên Chúa đă tuyên bố là thanh sạch, th́ ngươi chớ gọi là ô uế !’ 10 Việc ấy xảy ra đến ba lần, rồi tất cả lại được kéo lên trời.

11 “Ngay lúc đó, có ba người đến nhà chúng tôi ở : họ được sai từ Xê-da-rê đến gặp tôi. 12 Thần Khí bảo tôi đi với họ, đừng ngần ngại ǵ. Có sáu anh em đây cùng đi với tôi. Chúng tôi đă vào nhà ông Co-nê-li-ô. 13 Ông này thuật lại cho chúng tôi nghe việc ông đă thấy thiên sứ đứng trong nhà ông và bảo : ‘Hăy sai người đi Gia-phô mời ông Si-mon, cũng gọi là Phê-rô. 14 Ông ấy sẽ nói với ông những lời nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu độ.’

15 “Tôi vừa mới bắt đầu nói, th́ Thánh Thần đă ngự xuống trên họ, như đă ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu. 16 Tôi sực nhớ lại lời Chúa nói rằng : ‘Ông Gio-an th́ làm phép rửa bằng nước, c̣n anh em th́ sẽ được rửa trong Thánh Thần.’ 17 Vậy, nếu Thiên Chúa đă ban cho họ cùng một ân huệ như Người đă ban cho chúng ta, v́ chúng ta tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, th́ tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa ?”

18 Nghe thế, họ mới chịu im, và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói : “Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống !”

Xướng đápLc 22,32 ; Mt 16,17b

XNày Phê-rô, Thầy đă cầu nguyện cho anh, để anh khỏi mất ḷng tin.

ĐPhần anh, một khi đă trở lại, hăy làm cho anh em của anh nên vững mạnh.

XKhông phải phàm nhân đă mặc khải cho anh, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.

ĐPhần anh, một khi đă trở lại, hăy làm cho anh em của anh nên vững mạnh.

Bài đọc 2 giờ kinh sách

Đức tin của thánh Phê-rô là nền tảng vững vàng của Hội Thánh

Trích bài giảng của thánh Lê-ô Cả, giáo hoàng.

Trong khắp thiên hạ, một ḿnh thánh Phê-rô được chọn làm người đứng đầu để kêu gọi muôn dân đến lănh nhận ơn cứu độ, đồng thời làm thủ lănh tất cả các Tông Đồ và tất cả các giáo phụ. Như vậy, cho dù trong Dân Thiên Chúa có nhiều linh mục và nhiều mục tử, nhưng chính ông Phê-rô điều hành tất cả, dưới quyền lănh đạo tối cao của Chúa Ki-tô. Anh em thân mến, Thiên Chúa đă đoái thương cho con người này được vinh dự lớn lao và lạ lùng, là được chia sẻ quyền năng của Người. Giả như Thiên Chúa muốn ban cho các vị thủ lănh khác một ơn nào như đă ban cho thánh nhân, th́ bao giờ Người cũng ban qua trung gian của thánh nhân.

Chúa hỏi tất cả các Tông Đồ xem thiên hạ nghĩ ǵ về Người. Và bao lâu câu trả lời c̣n chung chung, bấy lâu c̣n cho thấy tâm trí con người vẫn mơ hồ và mê muội.

Nhưng khi các Tông Đồ được hỏi về cảm nghĩ của chính các ngài, th́ người đầu tiên tuyên xưng ḷng tin vào Chúa là người đứng đầu trong hàng Tông Đồ. Thánh Phê-rô đă thưa : Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, Đức Giê-su trả lời : Này anh Si-mon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, v́ không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Thế có nghĩa là : Anh thật là người có phúc, bởi v́ Cha của Thầy đă dạy anh ; suy nghĩ của thiên hạ đă không làm cho anh lầm lạc, nhưng ơn linh hứng từ trời đă dạy dỗ anh. Chẳng phải phàm nhân đă chỉ cho anh biết Thầy, nhưng chính Chúa Cha mà Thầy là Con độc nhất của Người đă chỉ cho.

Đức Giê-su nói tiếp : C̣n Thầy, Thầy bảo cho anh biết. Như vậy nghĩa là : như Chúa Cha đă tỏ cho anh biết thần tính của Thầy thế nào, th́ Thầy, Thầy cũng cho anh biết sự cao trọng tuyệt vời của anh như thế. Anh là Phê-rô, nghĩa là mặc dầu chính Thầy là Tảng Đá không thể lay chuyển được, là Tảng Đá góc tường tác tạo đôi bên thành một, là nền tảng, không ai có thể đặt nền tảng nào khác ngoài nền tảng này, thế nhưng anh cũng là Tảng Đá, bởi v́ anh được nên vững chắc nhờ sức mạnh của Thầy, để những ǵ Thầy có do quyền năng riêng, th́ anh cũng có chung với Thầy nhờ được chia sẻ quyền năng ấy.

Trên Tảng Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Người muốn nói : Trên nền tảng vững chắc này, Thầy sẽ xây lên ngôi đền thờ vĩnh cửu. Trên nền đức tin vững vàng ấy, Hội Thánh của Thầy sẽ vươn cao đến tận trời.

Quyền lực tử thần không chế ngự được, xiềng xích tử thần không trói buộc được lời tuyên xưng ấy : v́ đó là lời đưa đến sự sống. Lời đó đưa những người tuyên xưng lên tới thiên quốc thế nào, th́ cũng d́m những người chối bỏ xuống hoả ngục như thế.

Chính v́ vậy, Chúa nói với thánh Phê-rô : Thầy sẽ trao cho anh ch́a khoá Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều ǵ, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều ǵ, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.

Quyền này hẳn cũng được chuyển cho các Tông Đồ khác, và định chế do quyết định này cũng mở rộng đến mọi giám mục trong Hội Thánh, nhưng không phải vô cớ mà điều sẽ được trao cho mọi người lại được uỷ thác cho một người mà thôi. Thật vậy, quyền này được đặc biệt trao cho thánh Phê-rô bởi v́ thánh nhân được đặt làm khuôn mẫu cho mọi người nắm quyền điều hành trong Hội Thánh.

Xướng đáp

XNày anh Si-mon Phê-rô, Thầy đă biết anh trước khi gọi anh ra khỏi thuyền, và đă cắt đặt anh làm người lănh đạo dân của Thầy.

ĐThầy đă trao cho anh ch́a khoá Nước Trời.

XDưới đất, anh cầm buộc điều ǵ, trên trời cũng sẽ cầm buộc. Dưới đất, anh tháo cởi điều ǵ, trên trời cũng sẽ tháo cởi.

ĐThầy đă trao cho anh ch́a khoá Nước Trời.

Lời cầu giờ kinh sáng

Chúa Cha đă cho chúng ta được thừa hưởng gia tài cao quư do các Tông Đồ để lại, v́ thế, ta hăy cảm tạ Người và tung hô :

Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời.

Chúc tụng Chúa đă xây dựng Hội Thánh trên nền tảng các Tông Đồ, - đó là nhiệm thể chúng con đang xây dựng.

Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời.

Chúc tụng Chúa đă ban Lời hằng sống do các Tông Đồ rao giảng, - đó là ánh sáng và niềm vui của chúng con.

Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời.

Chúc tụng Chúa đă ban bí tích Thánh Tẩy và Hoà Giải do các Tông Đồ loan báo, - đó là kho tàng ơn tha thứ của chúng con.

Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời.

Chúc tụng Chúa đă ban bí tích Thánh Thể do các Tông Đồ truyền lại, - đó là sức mạnh và nguồn sống của chúng con.

Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời.

Thánh thi giờ kinh chiều

Toàn thiên quốc, hăy tưng bừng ca ngợi,
Khắp trần gian, nào hoan hỷ tung hô.
Mừng vinh quang của chư thánh Tông Đồ,
Dâng thần nhạc, hăy vang cung tŕu mến !

Cùng tha thiết nói lên lời khẩn nguyện,
Dâng quư ngài là thẩm phán muôn dân,
Là hào quang soi khắp cơi gian trần,
Và mong mỏi được các ngài thương đoái.

Hô một tiếng : cửa trời liền đóng lại,
Nói một lời : tức khắc mở ra ngay,
Chúng tôi xin v́ t́nh nghĩa cao dầy,
Thương giải thoát khỏi xích xiềng tội lỗi.

Lệnh chư vị quả vô song tuyệt đối,
Khiến bệnh t́nh sức khoẻ phải vâng theo,
Xin chữa hồn thiêng lâm bệnh hiểm nghèo,
C̣n phần đức hạnh, giúp cho tăng tiến.

Ḷng chờ đợi Đức Ki-tô vinh hiển,
Ngày cánh chung, khi trở lại cơi trần
Để lập toà xét xử khắp muôn dân,
Chúng tôi được hưởng niềm vui vĩnh cửu.

Lời vinh tụng, dâng Chúa Trời hằng hữu
Đă cử Tông Đồ loan báo Tin Vui
Cho hết mọi dân mọi nước mọi đời
Và ban tặng phúc Thiên Đường muôn kiếp.

Lời cầu giờ kinh chiều

Thiên Chúa toàn năng đă chọn các Tông Đồ làm nền tảng vững chắc để xây dựng Hội Thánh Người. Vậy chúng ta hăy thiết tha cầu nguyện :

Xin thương giữ ǵn Hội Thánh Chúa.

Lạy Chúa, Đức Ki-tô Phục Sinh đă xuất hiện cho các Tông Đồ được thấy, - ước ǵ chúng con cũng noi gương các ngài mà làm chứng cho Đức Ki-tô Phục Sinh.

Xin thương giữ ǵn Hội Thánh Chúa.

Chúa đă sai Con Một đến trần gian rao giảng Tin Mừng cho những người nghèo khổ, - xin cho chúng con cũng hăng say rao giảng Tin Mừng.

Xin thương giữ ǵn Hội Thánh Chúa.

Chúa đă sai Con Một đến gieo hạt giống lời Chúa khắp mọi nơi, - xin biến chúng con thành những tay thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo.

Xin thương giữ ǵn Hội Thánh Chúa.

Chúa đă sai Con Một đến trần gian đổ máu đào hoà giải nhân loại với Chúa, - xin cho chúng con được cộng tác trong công cuộc hoà giải Người đang thực hiện.

Xin thương giữ ǵn Hội Thánh Chúa.

Chúa đă cho Con Một ngự bên hữu Chúa trên quê trời, - xin cho những ai đă ĺa thế được hưởng phúc trường sinh.

Xin thương giữ ǵn Hội Thánh Chúa.

Lời nguyện chung cho các giờ kinh

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đă thiết lập Hội Thánh trên nền đá vững bền là lời tuyên xưng đức tin của thánh tông đồ Phê-rô, xin ǵn giữ Hội Thánh khỏi nao núng giữa cảnh đời thử thách gian nan. Chúng con cầu xin

 

Ngày 22 tháng 2

Lễ Lập Tông Ṭa Thánh Phêrô

Lễ Kính 

Bài Đọc I: 1 Pr 5, 1-4

"Là kỳ lăo và nhân chứng cuộc khổ h́nh của Chúa Kitô".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, tôi xin gởi lời khuyên bảo đến bậc Kỳ Lăo trong anh em. Tôi là một Kỳ Lăo như các ngài, là một nhân chứng cuộc khổ h́nh của Chúa Kitô, một kẻ sẽ được thông phần vinh quang sắp được tỏ bày. Hăy chăn dắt đoàn chiên Chúa nơi anh em, hăy trông nom nó, không phải bằng cách miễn cưỡng, mà là sẵn sàng theo thánh ư Chúa; không phải để trục lợi, mà là do t́nh nguyện; không phải như người chuyên chế lộng hành, nhưng phải nên gương sáng cho đoàn chiên. Và khi thủ lănh các đấng chăn chiên xuất hiện, anh em sẽ nhận lănh triều thiên vinh quang bất diệt.

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 22, 1-3. 4. 5. 6

Đáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1).

Xướng: 1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh ŕ, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ v́ uy danh Người. - Đáp.

2) Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, v́ Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an ủi ḷng con. - Đáp.

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu con th́ Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa. - Đáp.

4) Ḷng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. - Đáp. 

Alleluia: Mt 16, 18

Alleluia, alleluia! - Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh Thầy, và cửa hoả ngục sẽ không thắng được. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mt 16, 13-19

"Con là Đá, Cha sẽ trao cho con ch́a khoá nước trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ th́ bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ th́ bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri!" Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, v́ chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được".

Đó là lời Chúa.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài giảng Lễ Ngai Ṭa Phêrô Năm Thánh T́nh Thương Thứ Hai 22/2/2016

 

 LeKinhNgaiToaThanhPhero.mp3 NgaiToaThanhPhero.mp3 

 https://youtu.be/1k8lrG4t3tU