Năm Gia Đ́nh Niềm Vui Yêu Thương - Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương: 2- Tổng Lược Đại Quan

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Để tiếp tục cùng Giáo Hội cử hành Năm Gia Đ́nh Niềm Vui Yêu Thương,

và để tiếp theo bài mở màn hôm qua 1- Vấn Đề Cốt Lơi (Chương 8) của tông huấn này,

hôm nay chúng ta theo dơi tiếp 8 chương c̣n lại từ 1-9 trừ 8,

để thấy được trọn vẹn toàn bộ Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương này một cách "tổng lược đại quan",

ở những cái links tùy nghi sử dụng dưới đây:

Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL