NĂM ĐỨC TIN


THÔNG ĐIỆP

ÁNH SÁNG ĐỨC TIN - LUMEN FIDEI

Phaolô Phạm Xuân Khôi
 chuyển ngữ theo bản Latinh, Tiếng Anh và Tiếng Pháp của Tòa Thánh

THÔNG ĐIỆP

ÁNH SÁNG ĐỨC TIN - LUMEN FIDEI
CỦA ĐỨC THÁNH CHA

PHANXICÔ
CHO CÁC GIÁM MỤC
, LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ

NHỮNG NGƯỜI ĐÃ THÁNH HIẾN
VÀ TÍN HỮU GIÁO DÂN
VỀ ĐỨC TIN

  Phần Tóm Lược
  Phần Mở Đầu

  Phần Chương Một
  Phần Chương Hai
  Phần Chương Ba
  Phần Chương Bốn

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà