SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÂN CÔI


Download - Tải về máy

Suy Niệm Năm Sự Vui

Download - Tải về máy

Thứ Nhất thì ngắm: Download - Tải về máy
Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm: Download - Tải về máy
Ðức Bà đi viếng bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm: Download - Tải về máy
Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm: Download - Tải về máy
Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: Download - Tải về máy
Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Suy Niệm Năm Sự Sáng

Download - Tải về máy

Thứ nhất thì ngắm: Download - Tải về máy
Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

Thứ hai thì ngắm:
Download - Tải về máy
Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

Thứ ba thì ngắm:
Download - Tải về máy
Chúa Giêsu rao giảng Nuớc Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

Thứ bốn thì ngắm:
Download - Tải về máy
Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Thứ năm thì ngắm:
Download - Tải về máy
Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể .

Suy Niệm Năm Sự Thương

Download - Tải về máy

Thứ nhất thì ngắm: Download - Tải về máy
Ðức Chúa Giêsu lo buồn đ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm: Download - Tải về máy
Ðức Chúa giesu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Download - Tải về máy
Ðức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm: Download - Tải về máy
Ðức Chúa Giêsu vác cây thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Download - Tải về máy
Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

Suy Niệm Năm Sự Mừng

Download - Tải về máy

Thứ nhất thì ngắm: Download - Tải về máy
Ðức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: Download - Tải về máy
Ðức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm: Download - Tải về máy
Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Ðức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm: Download - Tải về máy
Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Download - Tải về máy
Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ lên trời. Ta hãy xin Ðức Mẹ phù hộ cho ta được hưởng cùng Ðức Mẹ trên nước thiên đàng.