Close
Free HTML5 Bootstrap Template

About Me

Francisco Assisi. Maria
Nguyễn Yên CRM

GIÁO LÝ VỀ ĐỨC MẸ MARIA 

Tín Lý

VỀ ĐỨC MẸ MARIA

KHÁI NIỆM VÀ PHÂN CHIA

 

65. Để hiểu biết tín lý về Đức Mẹ Maria, phải có những điều kiện nào?

Để am hiểu tường tận Tín lý về Rất Thánh Trinh Nữ Maria; hơn nữa, muốn thâm hiểu những chân lý cao siêu liên quan đến Đức Mẹ, cần phải lưu tâm đến Sứ Mệnh Đặc Biệt Người đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, và những Đặc ân rạng ngời Thiên Chúa đã ban cho Người vì sứ mệnh này.

 

66. Phần thứ hai về Giáo lý Đức Mẹ có thể chia làm mấy tiết mục?

Phần thứ hai của Giáo lý Đức Mẹ có thể phân chia cách hợp lý thành hai tiết mục, tức là:

Sứ mệnh đặc biệt của Đức Mẹ Maria và những Đặc ân cao cả của Mẹ.

 

Sứ Mệnh Đặc Biệt

CỦA ĐỨC MẸ MARIA

 

67. Đức Mẹ Maria đã lãnh nhận từ Thiên Chúa sứ mệnh nào?

Đức Trinh Nữ Maria đã lãnh nhận từ Thiên Chúa ơn gọi đặc biệt làm Mẹ Phổ Quát tức là Mẹ Đấng Tạo Thành và Mẹ các thụ tạo.

 

68. Muốn thấu hiểu về Đức Trinh Nữ Maria, phải khảo sát sứ mệnh hoặc ơn gọi của Người như thế nào?

Muốn thấu hiểu ơn gọi đặc biệt của Đức Mẹ Maria, phải lưu tâm về bốn phương diện:

1. Trong ơn tiền định của Đức Mẹ,

2. Trong các lời tiên tri liên quan đến Đức Mẹ,

3. Trong việc Đức Mẹ thi hành,

4. Trong những hiệu quả trực tiếp của sứ mệnh đó, tức là Sự Trung gian và Vương quyền phổ quát của Đức Mẹ.

 

 

 

ƠN TIỀN ĐỊNH CỦA ĐỨC MẸ MARIA

VỚI SỨ MỆNH ĐẶC BIỆT

 

69. Hai chữ Tiền định có ý nghĩa gì?

Chữ Tiền định chỉ hành động đời đời của Thiền Chúa nhờ đó Ngài xếp đặt trước, tất cả những gì phải được thể hiện trong thời gian, nhờ ân sủng Ngài giúp.

 

70. Có sự tiền định không?

Có sự tiền định. Vì không có gì xảy ra trong thời gian mà Thiên Chúa đã không xếp đặt từ thưở đời đời.

 

71. Đâu là những đặc tính ơn tiền định của Đức Mẹ Maria đối với Sứ mệnh đặc biệt của Người?

Những đặc tính ơn Tiền định của Đức Mẹ Maria đối với sứ mệnh đạc biệt của Người là Mẫu Quyền Phổ quát, có thể rút gọn vào bốn điểm. Đó là:

1. Sứ tiền định độc nhất, nên khác biệt các ơn tiền định khác,

2. Có trước các ơn tiền định khác,

3. Là nguyên nhân liên kết mọi ơn tiền định khác,

4. Một ơn tiền định nhưng không.

 

72. Tại sao ơn Tiền định của Đức Mẹ Maria là ơn độc nhất vô nhị?

Nói: Ơn tiền định của Đức Trinh nữ Maria là ơn độc nhất vô nhị, có ý nói: Ơn tiền định của Đức Mẹ khác xa các ơn tiền định khác, vì Mẹ lãnh nhận một sứ mệnh hoàn toàn riêng biệt, cá thể. Trong khi các người khác được tiền định hưởng vinh quang vĩnh cửu, thì Đức Trinh nữ Maria được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa và làm Đấng Trung gian của Nhân loại và tất nhiên được cấp hệ duy nhất về ân sủng và về vinh quang xứng hợp với sứ mệnh cao cả đó.

 

73. Tại sao sự tiền định của Đức Maria có trước mọi tiền định khác?

Khi nói sự tiền định của Đức Mẹ Maria có trước mọi tiền định khác (trong trật tự ý niệm chứ không trong trật tự thời gian) phải hiểu rằng Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu Kitô (mỗi Đấng tùy theo địa vị và cách chúng ta quan niệm về sự vật) đã được Thiên Chúa để ý đến trước mọi người khác. Như thế, tất cả mọi thụ tạo khác được Thiên Chúa muốn hiện hữu, cũng chỉ vì vinh quang của Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria là mục đích chính của mọi sáng tạo.

 

74. Khi nói: ơn tiền định của Đức Mẹ Maria la 2nguyên nhân liên kết mọi ơn tiền định khá, có ý nghĩa gì?

Khi nói: Ơn tiền định của Đức Mẹ Maria là nguyên nhân liên kết mọi ơn tiền định khác phải hiểu rằng: Đức Mẹ Maria là nguyên nhân đệ nhị tác thành hay công trạng (mà Chúa Giêsu là nguyên nhân đệ nhất). Đức mẹ còn là nguyên nhân gương mẫu và cùng đích cua mọi tuyển nhân được hưởng vinh quang vĩnh cửu. Đức Mẹ là nguyên nhân tác thành hay công trạng vì mọi người được kén chọn đều được tiền định nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế và của Đức Mẹ Maria Đấng Trung gian. Đức Mẹ là nguyên nhân cùng đích vì hết mọi người được tuyển chọn đã được tiền định về Trời vì vinh quang của Chúa Kitô và của Đức Mẹ Maria mà họ phải kết thành triều đình danh dự.

 

75. Phải hiểu thế nào về ơn tiền định với sứ mệnh đặc biệt của Đức Mẹ Maria là một ơn nhưng không?

Khi nói rằng ơn tiền định của Đức Mẹ Maria cho sứ mệnh đặc biệt của Mẹ là ơn nhưng không, người ta hiểu rằng, Đức Maria nói đúng ra không đáng được ơn tuyển chọn này, và như thế không hưởng được vinh quang mà Người sẽ được hưởng trên trời theo ơn đặc biệt đó. Tuy nhiên, việc Đức Mẹ đáp lại cách hoàn hảo ân sủng cần có cho sứ mệnh của Đức Mẹ đã làm cho Đức Mẹ trở nên xứng đáng và nói được là rất đáng nhận ơn đặc biệt đó.

 

 

SỨ MỆNH ĐỨC MẸ MARIA

TRONG CÁC LỜI TIÊN TRI

 

76. Sứ mệnh đặc biệt của Đức Mẹ Maria được tiền định, đã được tiên báo nhiều lần trước khi Mẹ thực hiện. Các lời tiên tri này là gạch nối giữa hành động vĩnh cửu của Thiên Chúa đã tiền định cho Đức Mẹ, với sứ mệnh đặc biệt và việc thể hiện sứ mệnh đó trong thời gian.

 

77. Các lời tiên tri liên quan tới Đức Mẹ Maria được phân chia thế nào?

Các lời tiên tri liên quan tới Đức Mẹ Maria được phân chia làm hai loại: Các lời tiên tri trực tiếp và các lời tiên tri gián tiếp.

Các lời tiên tri trực tiếp diễn tả bằng ngôn ngữ, trái lại các lời tiên tri khác diễn tả trực tiếp bằng sự việc và gián tiếp bằng lời tường thuật cho chúng ta.

 

78. Đâu là các lời tiên tri chủ yếu trực tiếp liên quan đến Đức Mẹ Maria?

Sau đây là sáu loại tiên tri chủ yếu liên quan trực tiếp tới Đức Trinh Nữ Maria:

1. Tiền Phúc Âm: Thiên Chúa đã phán với hai Nguyên Tổ tiên khởi liền sau khi các ngài sa ngã, là lời hứa Thiên Chúa mặc xác làm người, Ngài là Đấng Trung gian, và về Mẹ Thiên Chúa, Người cũng là vị Trung gian tùy phụ.

2. Lời Tiên Tri của Isaia về dấu chỉ Đức Trinh Nữ phải sinh ra Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

3. Lời Tiên Tri Isaia tiên báo cho chúng ta về một Cây của dòng giống Jessê.

4. Lời Tiên Tri Mikê nói với chúng ta về Người Nữ sinh con tại thành Bêlem, nước Do Thái.

5. Lời Tiên tri Jêrêmia nói với chúng ta rằng: Một Người Nữ săn sóc một người nam.

6. Diễm Tình Ca đề cập vị Hiền Thê, ám chỉ Đức Trinh Nữ Maria và Giáo Hội.

 

79. Đâu là các lời Tiên Tri chính ám chỉ cách gián tiếp Đức Trinh Nữ Maria?

Các lời Tiên Tri chính ám chỉ gián tiếp về Đức Trinh Nữ Maria là Những Nhân Vật và Các Biểu Tượng:

Các Nhân Vật: Có các bà Evà, Sara, Đêbora, Raken, Rêbecca, Esthe, Giuđích, Bétsabê v.v.

Theo Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo thì:

“ Suốt thời Cựu Ước, sứ mệnh của Đức Trinh Nữ Maria đã được chuẩn bị bởi sứ mệnh các phụ nữ thánh thiện. Ngay từ khởi đầu có bà Evà, tuy thiếu vâng phục, nhưng vẫn nhận được lời hứa là hậu duệ sẽ chiến thắng Ác quỉ và lời hứa làm Mẹ các sinh linh. Do lời hứa này, bà Sara thụ thai con trai trong tuổi xế chiều.

Trái với mọi chờ mong của loài người, Thiên Chúa đã chọn những gì là bất lực và yếu đuối để tỏ ra Ngài luôn trung thành với lời hứa như: Bà Anna mẹ tiên tri Samuel, bà Đêbora, bà Ruth, bà Giudith, bà Esthe và nhiều phụ nữ khác. Nhưng Đức Trinh Nữ Maria đã chiếm chỗ nhất giữa những người nghèo và khiêm hạ này của Thiên Chúa mà với lòng tin tưởng, họ hy vọng đón nhận ơn cứu độ từ nơi Ngài.

Sau thời kỳ lâu dài chờ đợi, thời gian đã viên mãn nơi Đức Maria, một Thiếu nữ Sion cao trọng nhất, nhiệm cuộc mới về ơn Cứu chuộc đã được thiết lập”.

(Giáo Lý Công Giáo số 489)

Trong Các Biểu Tượng: có Vườn Địa đàng, Tàu Noe, thang Jacob, Bụi gai lửa cháy, Gậy ông Maisen, Bộ Lông chiên trắng của Giêđêon, Hòm bia Giao Ước, Núi Đá trong hoang địa v.v.

Tất cả các Nhân Vật và Biểu tượng đều gặp thấy trong Cựu Ước.

 

80. Các Lời Tiên Tri trực tiếp và gián tiếp biểu thị điều gì?

Tất cả các lời Tiên Tri trực tiếp hoặc gián tiếp biểu thị sứ mệnh rất đặc biệt của Đức Mẹ Maria, hay những đặc ân Thiên Chúa biệt đãi Đức Mẹ vì mục đích này.

 

81. Tại sao lại có tất cả các lời Tiên tri này?

Thiên Chúa nhân lành đầy khôn ngoan sáng suốt, đã muốn tiên báo về Đức Mẹ Maria bằng tất cả các lời Tiên Tri này để bày tỏ sứ mệnh và các đặc ân của Đức Mẹ Maria, hầu sửa soạn nhân loại đón nhận một nhiệm vụ đặc biệt, ngay từ khời đầu công cuộc của Thiên Chúa sẽ thực hiện trong thời gian.