THÔNG BÁO

V/v thay đổi tên Dòng 

Tòa Thánh, qua Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc, đã  khuyến nghị Hội Dòng chúng tôi thay đổi tên Dòng vì lý do từ “Coredemptrix” (Đồng Công) theo thần học không được rõ nghĩa (theologically ambiguous), và đề nghị danh hiệu “Congregation of the Mother of the Redeemer” – “Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc”, thay thế cho danh hiệu “Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc.”

          Do đó, từ nay chúng tôi sẽ chính thức sử dụng danh hiệu “Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc” (La ngữ: Congregatio Redemptoris Matris (CRM); Anh ngữ: Congregation of the Mother of the Redeemer) thay cho danh hiệu cũ “Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc.”

                        Thủ Đức ngày 7 tháng 4 năm 2017

Trân trọng kính báo

Văn Phòng Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc