Trang Độc Giả


KINH THƠ MÂN CÔI
(Của giáo phận Qui Nhơn)

P. Trần Đình Phan Tiến
Sưu tầm

Hôm nay lớn mọn đều chầu

Cảm ơn trọng Đức Bà thương đoái,

Truyền phép Mân Côi

Cách nhiệm hết loài người

Cầu Chúa thứ tha

Đức Mẹ xưa thấy Đức Chúa Cha

Đã dém phạt cả và thiên hạ

Liền can gián xin duông tội lỗi

Mới lập làm phép chuỗi Rô-sa

Dạy Du- minh thánh cả giảng rao

Cho giáo nhơn noi giữ

Hầu đặng thế giải hòa cùng Chúa

Mà thoát khỏi lưới quỷ ma

Phương linh diệu giúp loài người thế

Dấu nhiệm mầu đẹp ý Chúa Cha

Một tràng trăm rưỡi chẵn chòi

Miệng đọc, tay lần tua sốt sắng

Ba sự mười lăm lẽ gẫm

Lòng tin, dạ tưởng mựa lo ra

Thầm thỉ khẩn cầu nơi trần thế

Thấu nghe khám khách chốn thiên tòa

Có sức xua loài quỷ mỵ

Nên công dẹp đảng gian tà

Những thuở đầu quân ngụy ghe phen

Miệng nhẽ lòng khinh lời phỉ báng

Thấy phép lạ Đức Bà hằng tỏ

Gối quỳ, dạ phục tiếng đờn hòa

Xưa bấy lâu phô chúng lăng loàn

Đều hối cải chẳng còn phỉ báng

Từ ấy mới đem lòng tin kính

Liền vưng noi đòi bữa ngâm nga

Dầu cho ai tội lỗi rất dày

Lòng mến Mẹ mà chuyên công cán

Ắt là Chúa nhơn từ mở rộng

Dạ vì Bà ban xuống ơn thiêng

Cơn giông tố bảo bùng

Giữ luật ấy bằng an vô sự

Thuở buồn rầu khô héo

Noi phép nầy xinh tốt dìm dà

Đức gió, ơn mưa nhuần trăm họ

Quờn cao phép cả riêng tiếng một Bà

Đội ơn Đức Mẹ khoan nhơn

Hằng lo giúp các con cho rỗi

Xin thứ tha loài mê muội

Đã nhiều lần nhiều bữa bỏ qua

Nay xin Đức Mẹ giúp lời

Đặng sốt sắng bỏ lòng trể nãi

Cho chúng con bền chí việc hôm mai

Giữ dạ thật thà,

Ngửa trông Đức Mẹ nhơn từ

Xin đoái các con thơ dại. Amen.

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà