MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A 2022-2023
bullet Chúa Nhật 26 Thường Niên - Đức Mẹ Mân Côi
bullet Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm A
bullet Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm A
bullet Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm A
bullet Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm A
bullet Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm A
bullet Chúa Nhật 20 Thường Niên - Năm A
bullet Chúa Nhật 19 Thường Niên - Năm A
bullet Chúa Nhật Chúa Hiển Dung - Năm A
bullet Chúa Nhật 17 Thường Niên - Năm A
bullet Chúa Nhật 16 Thường Niên - Năm A
bullet Chúa Nhật 15 Thường Niên - Năm A
bullet Chúa Nhật 14 Thường Niên - Năm A
bullet Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm A
bullet Chúa Nhật 12 Thường Niên - Năm A
bullet Chúa Nhật 11 Thường Niên - Năm A
bullet Chúa Nhật 10 Thường Niên - Mình và Máu Chúa Kitô
bullet Chúa Nhật 9 Thường Niên - Chúa Ba Ngôi - Năm A
MÙA PHỤC SINH - NĂM A 2022-2023
bullet Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm A
bullet Chúa Nhật 7 Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên - Năm A
bullet Chúa Nhật 6 Phục Sinh - Năm A
bullet Chúa Nhật 5 Phục Sinh - Năm A
bullet Chúa Nhật 4 Phục Sinh - Chúa Chiên Lành - Năm A
bullet Chúa Nhật 3 Phục Sinh - Năm A
bullet Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Lòng Thương Xót của Thiên Chúa
bullet Chúa Nhật Phục Sinh - Năm A
MÙA CHAY - NĂM A 2022-2023
bullet Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A
bullet Chúa Nhật 5 Mùa Chay - Năm A
bullet Chúa Nhật 4 Mùa Chay - Năm A
bullet Chúa Nhật 3 Mùa Chay - Năm A
bullet Chúa Nhật 2 Mùa Chay - Năm A
bullet Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Năm A
MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A 2022-2023
bullet Chúa Nhật 7 Thường Niên - Năm A
bullet Chúa Nhật 6 Thường Niên - Năm A
bullet Chúa Nhật 5 Thường Niên - Năm A
bullet Chúa Nhật 4 Thường Niên - Năm A
bullet Chúa Nhật Mùng Một Tết Quý Mão - Năm A
bullet Chúa Nhật 2 Thường Niên - Năm A
MÙA GIÁNG SINH - NĂM A 2022-2023
bullet Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh - Năm A
bullet Chúa Nhật Lễ Thánh Maria - Mẹ Thiên Chúa - Năm A
bullet Chúa Nhật Giáng Sinh - Năm A
MÙA VỌNG - NĂM A 2022-2023
bullet Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A
bullet Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A
bullet Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A
bullet Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A
MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C 2021-2022
bullet Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Kitô - Vua Vũ Trụ
bullet Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
bullet Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật Truyền Giáo Năm C
bullet Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm C - Lễ Đức Mẹ Mân Côi
bullet Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 12 Thường Niên - Lễ Mình Máu Chúa Kitô
bullet Chúa Nhật 11 Thường Niên - Lễ Chúa Ba Ngôi
MÙA PHỤC SINH - NĂM C 2021-2022
bullet Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
bullet Chúa Nhật 7 Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên
bullet Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm C
bullet Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm C
bullet Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm C
bullet Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm C
bullet Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Kính Lòng Chúa Thương Xót
bullet Chúa Nhật Phục Sinh Năm C
MÙA CHAY - NĂM C 2021-2022
bullet Chúa Nhật Lễ Lá Năm C
bullet Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C
bullet Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C
bullet Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C
bullet Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C
bullet Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C
MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C 2021-2022
bullet Chúa Nhật 8 Mùa Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 7 Mùa Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Năm C
bullet Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên Năm C
MÙA GIÁNG SINH - NĂM C 2021-2022
bullet Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa  Năm C
bullet Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh  Năm C
bullet Chúa Nhật Lễ Thánh Gia  Năm C
MÙA VỌNG - NĂM C 2021-2022
bullet Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C
bullet Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C
bullet Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C
bullet Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C
MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B 2020-2021
bullet Chúa Nhật 34 TN - Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
bullet Chúa Nhật 33 TN - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
bullet Chúa Nhật 32 Thường Niên B
bullet Chúa Nhật 31 Thường Niên B
bullet Chúa Nhật Truyền Giáo
bullet Chúa Nhật 29 Thường Niên B
bullet Chúa Nhật 28 Thường Niên B
bullet Chúa Nhật 27 Thường Niên - Đức Mẹ Mân Côi
bullet Chúa Nhật 26 Thường Niên B
bullet Chúa Nhật 25 Thường Niên B
bullet Chúa Nhật 24 Thường Niên B
bullet Chúa Nhật 23 Thường Niên B
bullet Chúa Nhật 22 Thường Niên B
bullet Chúa Nhật 21 Thường Niên B
bullet Chúa Nhật 20 Thường Niên B - Đức Mẹ Lên Trời
bullet Chúa Nhật 19 Thường Niên B
bullet Chúa Nhật 18 Thường Niên B
bullet Chúa Nhật 17 Thường Niên B
bullet Chúa Nhật 16 Thường Niên B
bullet Chúa Nhật 15 Thường Niên B
bullet Chúa Nhật 14 Thường Niên B
bullet Chúa Nhật 13 Thường Niên B
bullet Chúa Nhật 12 Thường Niên B
bullet Chúa Nhật 11 Thường Niên B
bullet Chúa Nhật 10 Thường Niên B - Lễ Mình Máu Chúa Kitô
bullet Chúa Nhật 9 Thường Niên B - Lễ Chúa Ba Ngôi
MÙA PHỤC SINH - NĂM B 2020-2021
bullet Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
bullet Chúa Nhật 7 Mùa Phục Sinh Chúa Thăng Thiên
bullet Chúa Nhật 6 Mùa Phục Sinh Năm B
bullet Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh Năm B
bullet Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh Chúa Chiên Lành
bullet Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh Năm B
bullet Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa
bullet Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Phục Sinh Năm B
MÙA CHAY - NĂM B 2020-2021
bullet Chúa Nhật Lễ Lá Năm B
bullet Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm B
bullet Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm B
bullet Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B
bullet Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B
bullet Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm B
MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B 2020-2021
bullet Chúa Nhật 6 TN Năm B - Mùng 3 Tết Tân Sửu
bullet Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm B 
bullet Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm B 
bullet Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm B 
bullet Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B 
MÙA GIÁNG SINH - NĂM B 2020-2021
bullet Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa 
bullet Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh 
bullet Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm B 
MÙA VỌNG - NĂM B 2020-2021
bullet Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B 
bullet Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm B 
bullet Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm B 
bullet Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm B 
MÙA THƯỜNG NIÊN  - NĂM A 2019-2020
bullet Chúa Nhật 34 TN A - Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ 
bullet Chúa Nhật 33 TN A - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
bullet Chúa Nhật 32 Mùa Thường Niên Năm A 
bullet Chúa Nhật 31 Mùa Thường Niên - Lễ Các Thánh 
bullet Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên Năm A 
bullet Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên - Lễ Truyền Giáo 
bullet Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên Năm A 
bullet Chúa Nhật 27 Mùa Thường Niên - Lễ Đức Mẹ Mân Côi 
bullet Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên Năm A 
bullet Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên Năm A 
bullet Chúa Nhật 24 Mùa Thường Niên Năm A 
bullet Chúa Nhật 23 Mùa Thường Niên Năm A 
bullet Chúa Nhật 22 Mùa Thường Niên Năm A 
bullet Chúa Nhật 21 Mùa Thường Niên Năm A 
bullet Chúa Nhật 20 Mùa Thường Niên Năm A 
bullet Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên Năm A 
bullet Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên Năm A 
bullet Chúa Nhật 17 Mùa Thường Niên Năm A 
bullet Chúa Nhật 16 Mùa Thường Niên Năm A 
bullet Chúa Nhật 15 Mùa Thường Niên Năm A 
bullet Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên Năm A 
bullet Chúa Nhật 13 Mùa Thường Niên Năm A 
bullet Chúa Nhật 12 Mùa Thường Niên Năm A 
bullet Chúa Nhật 11 Mùa Thường Niên - Lễ Mình và Máu Chúa Kitô 
bullet Chúa Nhật 10 Mùa Thường Niên - Lễ Chúa Ba Ngôi 
MÙA PHỤC SINH  - NĂM A 2019-2020
bullet Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 
bullet Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm A 
bullet Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A 
bullet Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A - Chúa Chiên Lành
bullet Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A
bullet Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A
bullet Chúa Nhật Lễ Phục Sinh Năm A
MÙA CHAY  - NĂM A 2019-2020
bullet Chúa Nhật Lễ Lá Năm A
bullet Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A
bullet Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A
bullet Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A
bullet Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A
bullet Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A
MÙA THƯỜNG NIÊN  - NĂM A 2019-2020
bullet Chúa Nhật 7 Mùa Thường Niên Năm A
bullet Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên Năm A
bullet Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên Năm A
bullet Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên Năm A-
Lễ Đức Maria Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thờ
bullet Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Năm A- Mùng 2 Tết
bullet Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên Năm A
MÙA GIÁNG SINH  - NĂM A 2019-2020
bullet Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A
bullet Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh Năm A
bullet Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm A
MÙA VỌNG  - NĂM A 2019-2020
bullet Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A
bullet Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A
bullet Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A
bullet Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A
 
MÙA THƯỜNG NIÊN  - NĂM C 2018-2019
bullet CHÚA NHẬT XXXIV TN C - CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
bullet CHÚA NHẬT XXXIII TN C - CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
bullet CHÚA NHẬT XXXII TN C
bullet CHÚA NHẬT XXXI TN C
bullet CHÚA NHẬT XXX TN C
bullet CHÚA NHẬT XXIX TN C - KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
bullet CHÚA NHẬT XXVIII TN C
bullet CHÚA NHẬT XXVII TN C - LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
bullet CHÚA NHẬT XXVI TN C
bullet CHÚA NHẬT XXV TN Năm C
bullet CHÚA NHẬT XXIV TN Năm C
bullet CHÚA NHẬT XXIII TN Năm C
bullet CHÚA NHẬT XXII TN Năm C
bullet CHÚA NHẬT XXI TN Năm C
bullet CHÚA NHẬT XX TN Năm C
bullet CHÚA NHẬT XIX TN Năm C
bullet CHÚA NHẬT XVIII TN Năm C
bullet CHÚA NHẬT XVII TN Năm C
bullet CHÚA NHẬT XVI TN Năm C
bullet CHÚA NHẬT XV TN Năm C
bullet CHÚA NHẬT XIV TN Năm C
bullet CHÚA NHẬT XIII TN Năm C
bullet CHÚA NHẬT XII TN Năm C - MINH MÁU CHÚA KITÔ
bullet CHÚA NHẬT XI - TN Năm C -LỄ CHÚA BA NGÔI
 
MÙA PHỤC SINH   - NĂM C 2018-2019
bullet Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm C
bullet Lễ Chúa Giêsu lên trời - Năm C
bullet Chúa Nhật VI - Mùa Phục Sinh - Năm C
bullet Chúa Nhật V - Mùa Phục Sinh - Năm C
bullet Chúa Nhật IV - Mùa Phục Sinh - Năm C
bullet Chúa Nhật III - Mùa Phục Sinh - Năm C
bullet Chúa Nhật II - Mùa Phục Sinh - Năm C
bullet Chúa Nhật I - Mùa Phục Sinh - Năm C
 
MÙA CHAY  - NĂM C 2018-2019
bullet Chúa Nhật V - Mùa Chay - Năm C
bullet Chúa Nhật IV - Mùa Chay - Năm C
bullet Chúa Nhật III - Mùa Chay - Năm C
bullet Chúa Nhật II - Mùa Chay - Năm C
bullet Chúa Nhật I - Mùa Chay - Năm C
 
MÙA THƯỜNG NIÊN  - NĂM C 2018-2019
bullet Chúa Nhật VIII - Mùa Thường Niên - Năm C
bullet Chúa Nhật VII - Mùa Thường Niên - Năm C
bullet Chúa Nhật VI - Mùa Thường Niên - Năm C
bullet Chúa Nhật V - Mùa Thường Niên - Năm C
bullet Chúa Nhật IV - Mùa Thường Niên - Năm C
bullet Chúa Nhật III - Mùa Thường Niên - Năm C
bullet Chúa Nhật II - Mùa Thường Niên - Năm C
 
MÙA GIÁNG SINH - NĂM C 2018-2019
bullet Lễ Chúa Hiển Linh  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Lễ Thánh Gia Lm, Đa Minh M. Nguyễn Nguyên Chương, CRM
bullet Lễ Chúa Giáng Sinh   Lễ đêm
bullet Lễ Chúa Giáng Sinh   Lễ ban ngày
 
CHÚA NHẬT MÙA VỌNG - NĂM C 2018-2019
bullet Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm C
bullet Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm C
bullet Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm C
bullet Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm C