MÙA THƯỜNG NIÊN - Năm A
CHÚA NHẬT MÙNG 1 TẾT QUÝ MÃO
Lm Phanxicô Salêsiô Maria Nguyễn Trung Trinh, CRM