MÙA THƯỜNG NIÊN - Năm A
CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN - CHÚA HIỂN DUNG NĂM A
Lm Đaminh Maria Lê Ngọc Cẩn, CRM