MÙA THƯỜNG NIÊN - Năm A
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Lm Đaminh Maria Lê Ngọc Cẩn, CRM