MÙA THƯỜNG NIÊN - Năm A
CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Lm Inhaxiô Maria Nguyễn Minh Sáng, CRM