MÙA THƯỜNG NIÊN - Năm A
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Lm Phanxicô Salêsiô Maria Nguyễn Trung Trinh, CRM