MÙA THƯỜNG NIÊN - Năm A
CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM A
Lm Đaminh Maria Lê Ngọc Cẩn, CRM