MÙA THƯỜNG NIÊN - Năm A
CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN NĂM A
Lm Rôbertô Maria Phạm Văn Bình, CRM