MÙA THƯỜNG NIÊN - Năm A
CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN - MÌNH và MÁU CHÚA KITÔ
Lm Gioan Maria Nguyễn Thiên Khải, CRM