MÙA PHỤC SINH - Năm A
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Lm Inhaxiô Maria Nguyễn Minh Sáng, CRM