Hành trình bác ái - Giáng Sinh 2011


Phái đoàn dòng Đồng Công đi phát quá Giáng Sinh cho năm cơ sở khiếm thị, mồ côi và một viện tâm thần trong thành phố Sài Gòn.

1. Cơ sở khiếm thị Huynh Đệ Như Nghĩa
2. Mái ấm Hoa Mẫu Đơn
3. Nhà tình thương Vương Ngọc Sương
4. Cơ sở Nhật Hồng
5. Mái ấm An Bình
6. Viện tâm thần phường Tam Phú - quận Thủ Đức

Cơ sở khiếm thị Huynh Đệ Như Nghĩa

Mái ấm Hoa Mẫu Đơn

Nhà tình thương Vương Ngọc Sương

Mái ấm khiếm thị Nhật Hồng

Mái ấm An Bình

Viện tâm thần phường Tam Phú - quận Thủ Đức

Trang Truyền Giáo

Trang Nhà