Tháng 3 - 2016


Lịch Công Giáo Theo Giáo Phận Sài Gòn

01 Tm

Thứ Ba. Đn 3,25.34-43 ; Mt 18,21-35

23

02 Tm

Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9 ; Mt 5,17-19.

24

03 Tm

Thứ Năm đầu tháng. Gr 7,23-28 ; Lc 11,14-23.

25

04 Tm

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Casimirô. Hs 14,2-10 ; Mc 12,28b-34.

26

05 Tm

Thứ Bảy đầu tháng. Hs 6,1-6 ; Lc 18,9-14.

27

06 Tm

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Gs 5,9a.10-12 ; 2Cr 5,17-21 ; Lc 15,1-3.11-32. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A : 1Sm 16,1b.6-7.10-13a ; Ep 5,8-14 ; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38). 

28

07 Tm

Thứ Hai. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo. Is 65,17-21 ; Ga 4,43-54. Bất cứ ngày ngào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Mk 7,7-9 ; Ga 9,1-41.

29

08

Tm

 

Thứ Ba. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Ed 47,1-9.12 ; Ga 5,1-16.

30

09

Tm

Thứ Tư. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Is 49,8-15 ; Ga 5,17-30.

01/02

10

Tm

Thứ Năm. Xh 32,7-14 ; Ga 5,31-47.

02

11 Tm

Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22 ; Ga 7,1-2.10.25-30.

03

12 Tm

Thứ Bảy. Gr 11,18-20 ; Ga 7,40-53.

04

13 Tm

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Is 43,16-21 ; Pl 3,8-14 ; Ga 8,1-11. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Ed 37,12-14 ; Rm 8,8-11 ; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45). 
Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013).

05

14 Tm

Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13,41c-62) ; Ga 8,12-20. Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: 2V 4,18b-21.32-37 ; Ga 11,1-45.

06

15 Tm

Thứ Ba. Ds 21,4-9 ; Ga 8,21-30.

07

16 Tm

Thứ Tư. Đn 3,14-20.91-92.95 ; Ga 8,31-42.

08

17 Tm

Thứ Năm. Thánh Patriciô, giám mục. St 17,3-9 ; Ga 8,51-59.

09

18 Tm

Thứ Sáu. Thánh Cyrillô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh. Gr 20,10-13 ; Ga 10,31-42.

10

19

Tr

Thứ Bảy. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 2Sm 7,4-5a.12-14a.16 ; Rm 4,13.16-18.22 ; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).

11

20

Đ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ.  TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Thánh vịnh tuần II. 
Làm phép và rước lá : L
c 19,28-40. 
Thánh lễ: Is 50,4-7 ; Pl 2,6-11 ; Lc 22,14—23,56 (hay Lc 23,1-49). 

12

21 Tm

THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7 ; Ga 12,1-11.

Lưu ý: Các ngày trong Tuần Thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư, phải cử hành thánh lễ theo ngày; không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng.

13

22 Tm

THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6 ; Ga 13,21-33.36-38.

14

23 Tm

THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a ; Mt 26,14-25. (Không cử hành lễ Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục).

15

24 Tr

THỨ NĂM TUẦN THÁNH. 
Thánh lễ sáng. THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU
 
(Tr). Is 61,1-3a.6a.8b-9 ; Kh 1,5-8 ; Lc 4,16-21.

16

TAM NHẬT VƯỢT QUA

“Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người; nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế Tam Nhật Vượt Qua, nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của Năm Phụng Vụ” (AC 18).

LƯU Ý: Trong Tam Nhật Vượt Qua, không được cử hành thánh lễ nào khác, kể cả thánh lễ an táng.

24 Tr

THỨ NĂM TUẦN THÁNH. 
Thánh lễ chiều. THÁNH LỄ TIỆC LY
. Xh 12,1-8.11-14 ; 1Cr 11,23-26 ; Ga 13,1-15.

 
25 Đ

THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. 
Giữ chay và kiêng thịt.
 Is 52,13—53,12 ; Dt 4,14-16; 5,7-9 ; Ga 18,1—19,42. Lễ Truyền Tin dời qua ngày 04-04

17
26

Tm

THỨ BẢY TUẦN THÁNH.

18

MÙA PHỤC SINH

“Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một ‘Đại Chúa Nhật’. Đặc biệt trong những ngày này hát Allêluia”.(AC 22).

27

Tr

CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. 
Lễ trọng với tuần bát nhật.
 Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 
CANH THỨC VƯỢT QUA: 
1. St 1,1—2,2 (hay St 1,1.26-31a) ; 
2. St 22,1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18) ; 
3. Xh 14,15—15,1a ; 
4. Is 54,5-14 ; 
5. Is 55,1-11 ; 
6. Br 3,9-15.32—4,4 ; 
7. Ed 36,16-17a.18-28 ; 
8. Rm 6,3-11 ; 
9. Lc 24,1-12.

CHÍNH NGÀY: 
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH. Cv 10,34a.37-43 ; Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8) ; Ga 20,1-9 (hay Lc 24,1-12 ; trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35). Phải đọc hay hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh, còn trong tuần bát nhật thì tuỳ ý. 

19
28

Tr

THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22-33 ; Mt 28,8-15.

20
29

Tr

THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41 ; Ga 20,11-18.

21
30

Tr

THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10 ; Lc 24,13-35.

22
31

Tr

THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,11-26 ; Lc 24,35-48.

23

Ý CẦU NGUYỆN:


Ý chung: Cầu cho các gia đình đang gặp khó khăn. Xin cho các gia đình đang gặp khó khăn được sự nâng đỡ cần thiết, và xin cho các trẻ em được lớn lên trong một môi trường lành mạnh và hoà bình.

Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô-hữu bị bách hại: Xin cho các Kitô-hữu đang bị phân biệt đối xử hoặc đang bị bách hại vì đức tin, biết luôn vững chí bền lòng trong cơn thử thách gian truân và trung thành với Tin Mừng, nhờ lời cầu khẩn của toàn thể Giáo Hội.

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE 

Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.