Sinh hoạt Hội Thân Hữu Đồng Công-2019

Họp Hội Ngộ Lần II, tại Catharge, Missouri

 

 

Cung Nghinh Mẹ

Anh Em tỉnh dòng và HTHĐCHN

 


2019 THĐC Hải Ngoại – Họp Hội Ngộ 2 tại Carthage, Missouri

2019 HN2: Anh Cao Tấn Tĩnh 9  https://youtu.be/HcCJC2KupIo
2019 HN2: CUNG NGHINH MẸ https://youtu.be/oaW41qqZcqs
2019 Hội Ngộ 2: Anh Lưu Chủ 9 https://youtu.be/8AD30G9HFDw
2019 HN2: Anh Nguyễn Hùng Cường 13 https://youtu.be/XDvVrgMdm9g
2019 HN2: Anh Đỉnh 9a & Anh Hiến 9b https://youtu.be/n-9JhcZX1pU
2019 HN2: Anh Lê Khởi (10) https://youtu.be/Vccl6MJbjm0
   
#  
2019 HN2: Phó Tế Nguyễn Hồi Linh 9 https://youtu.be/a3asYAdEIlc
2019 HN2: Anh Luân / Quân 13 https://youtu.be/GA8lh8uKhlA
2019 HN2: Anh Lê An Nhân 1 https://youtu.be/-C4FYCK1H78
2019 HN2: CHỤP HÌNH CHUNG https://youtu.be/vPV_BHLt4LY
   
#  
2019 HN2: ĐẤT THÁNH CRM https://youtu.be/fiSQzT3H6TI
2019 HN2: TÌNH MẸ YÊU CON – Ánh Triều – Đơn Ca https://youtu.be/gDRAG11uXrU
   
#  
2019 HN2: ĐỪNG TRÁCH ANH – Hùng Cường – Đơn Ca https://youtu.be/3eJInsSN92U
2019 HN2: Sinh Hoạt Chiều Thứ Bảy https://youtu.be/dKky5kD8rNk
2019 HN2: HT 1: TÔI KHÔNG BIẾT Rev. Cao https://youtu.be/-_u5UaBWfWg
2019 HN2: HT 1: TÔI KHÔNG BIẾT [ Part 2 ] https://youtu.be/FT1QS6UOg3c
2019 HN2: HÃY ĐỔ NƯỚC ĐẦY CHUM - PT Hồi Linh https://youtu.be/efBs6MtMVug