Nghi thức trao ban tác vụ giúp lễ

1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước

1. Giáo Hội thiết lập tác vụ giúp lễ để những người nhận tác vụ này phục vụ bàn thờ, giúp linh mục và phó tế khi cử hành phụng vụ. Chỉ những người tín hữu nam giới mới có thể lãnh nhận tác vụ giúp lễ theo các diều kiện do Hội dồng Giám mục quy định (GL 230). Bất cứ người nào muốn lãnh nhận chức thánh phó tế, thì trước đó phải lãnh tác vụ giúp lễ và thi hành tác vụ này trong một thời gian tương xứng (GL 1035).

2. Công việc chính yếu của thừa tác viên giúp lễ là giúp lễ, chuẩn bị lễ vật trên bàn thờ và là thừa tác viên ngoại lệ trao Mìnli Thánh Chúa cho giáo dân (RM 98). Giáo Hội củng dành một sô công việc trong cử hành phụng vụ cho thừa tác viên giúp lễ : Chủ toạ buổi cử hành phụng vụ Lời Chúa khi vắng mặt thừa tác viên có chức thánh và cho giáo dân rước lễ (TT 17). Thăm viếng và trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân (TT 54). Đặt Mình Thánh Chúa để giáo dân thờ lạy cách công khai, rồi cất nhưng không được phép ban phép lành với Mình Thánh Chúa (TT 91). Mang thánh giá khi đi rước (RM 188). Nếu không có phó tế sẽ giúp chủ tế tiếp nhận lễ vật, dọn chén và bình thánh, đưa rượu nước và bình hương cho chủ tế (RM 190). Giúp chủ tế trao Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn, tráng chén và cất các bình thánh khi phó tế vắng mặt (RM 191-193)


2. Nghi thức trao ban tác vụ giúp lễ

Nghi thức trao ban tác vụ được cử hành sau bài giảng. Chủ sự là giám mục hay linh mục do ngài uỷ nhiệm. Khi vị chủ sự đă ngồi nơi ghế chủ toạ xong, phó tế hay linh mục phụ trách giới thiệu các ứng viên sắp lãnh nhận tác vụ giúp lễ với vị chủ sự.

Người giới thiệu : Xin mời các thày sắp lãnh nhận tác vụ giúp lễ tiến lên. Thày

Khi nghe xướng tên mình, từng ứng viên đáp : Có mặt. Rồi tiến đến trước vị chủ sự và cúi chào Ngài ; kế đó trở về vị trí đã được sắp xếp trước trong cung thánh.

Khi đã giới thiệu các ứng viên xong, chủ sự đọc lời nguyện sau :
Chủ sự dứng, chắp tay mời gọi :

Anh (chị) em thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa Cha đoái thương chúc phúc cho các tôi tớ Chúa đây, là những người được tuyên chọn lãnh nhận tác vụ giúp lễ, và xin Người ban cho họ được kiên tâm trung thành phụng sự trong Hội Thánh Người.

Mọi người  thinh ỉặng giây lát

Chủ sự dang tay đọc lời nguyện :

Lạy Chúa chí nhân, nhờ Con Một Chúa, Chúa đã ban Bánh hằng sông cho Hội Thánh Chúa, xin Chúa đoái thương ban phúc + cho anh em chúng con đây, là những người được tuyển chọn lãnh nhận tác vụ giúp lễ. Xin ban cho họ được chuyên cần phụng sự bàn thánh, trung thành phân phát Bánh hằng sống cho anh em, và được gia tăng mãi trong đức tin và đức mến đế xây dựng Hội Thánh Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Mọi người I Amen

Kế đó giúp lễ đem Bỉnh dựng Mình Thánh cho chủ tế, rồi các ứng viên tiến đến chào và quỳ trước chủ tê để nhận Bình Thánh.

Chủ tế (vừa dọc vừa trao Bình Thánh cho các ứng viên)

Các con hãy lãnh nhận Bình đựng bánh dùng vào việc cử hành bí tích Thánh Thể, và các con hãy trở nên xứng đáng phục vụ bàn thánh Chúa và Hội Thánh.

Các ứng viên dáp : Amen

Lời nguyện chung

Kết thúc nghi thức trao ban tác vụ, nếu là chúa nhật hay lề trọng sẽ đọc kinh Tin Kính, sau dó đọc lời nguyện chung như sau :
Chủ sự : Anh (chị) em thân mến,

Đức Kitô vị Mục Tử nhân lành, đã mời gọi và khơi dậy nơi chúng ta ý hướng dấn thân để phục vụ Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta cùng chúc tụng Người và tha thiết nguyện xin:

Xướng
• Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh. Xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần để các ngài hoàn thành sứ mạng lãnh đạo đoàn chiên Chúa Kitô.

• Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các anh em chúng ta vừa lãnh nhận tác vụ giúp lễ, luôn biết trung thành trong quyết định dấn thân, để xứng đáng trở nên những thừa tác viên phục vụ bàn thánh và nêu gương đời sống đức tin vẹn toàn.

• Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những ai đang dấn thân phục vụ Tin Mừng, được ơn Chúa nâng đỡ để can đảm làm chứng cho Chúa.

Chủ sự kết

Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa đã mời gọi chúng con trở nên những chứng nhân cho Tin Mừng. Xin giúp chúng con biết làm triển nở ơn gọi của chúng con và hăng say theo chân Chúa Kitô phục vụ mọi người. Người hằng sông và hiển trị muôn đời.

Mọi người Amen

Sau dó phụng vụ Thánh Thể như thường Lệ, nên để một sô thày vừa lãnh tác vụ giúp lễ dọn bùn thờ, cho giáo dân rước lễ. Các thày sẽ rước lễ dưới hai hình.