Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 19
2


Xin cho con hỏi:
: 1. Sự giống nhau cơ bản giữa linh mục, (Giám mục) và phó tế. 2. Sự khác nhau cơ bản giữa Giám mục, linh mục và phó tế. Con xin chân thành cảm ơn quý Cha!
Nguyễn văn Hứa

 

Đáp:

Sự giống nhau cơ bản của mọi tín hữu, dù là giám mục, linh mục, phó tế hay giáo dân, là tất cả là Kitô hữu, là những người có phẩm giá và sứ vụ do ân ban của Bí tích Thánh Tẩy (Rửa tội).  Giáo Hội nhìn nhận sự bình đẳng về phẩm giá và hành động (xem GL 208).  Ngoài ra, các giám mục, linh mục, và phó tế đều là những giáo sĩ, tức là những người đã lãnh chức thánh qua bí tích Truyền Chức Thánh.  Tất cả, trong lãnh vực tôn giáo, đều là giáo sĩ theo luật định.

Còn sự khác nhau là do đối tượng của chức thánh mà các vị đó đã lãnh nhận Giáo Luật minh định rằng: “Do Bí Tích Truyền chức Thánh được Thiên Chúa thiết lập, một số Kitô hữu được nhận lãnh Bí Tích truyền chức thánh, qua việc được ghi ấn tích không thề xóa nhòa, nghĩa là họ được thánh hiến để phục vụ Dân Chúa, mỗi người trong mức độ với cách thức mới và đặc thù” (Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam, charactere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, novo et peculiari titulo Dei populo inserviant)(GL 1008). “Những người chịu chức giám mục hoặc linh mục nhận lãnh sứ mạng và năng quyền hành động trong cương vị (in persona) của Chúa Kitô thủ lãnh, trái lại các phó tế được khả năng phục vụ dân Chúa trong việc phục vụ phụng vụ, Lời Chúa và bác ái(GL 1009 §3). Những khoản Giáo Luật này mới được Đức Thánh Cha cho sửa đổi lại qua tự sắc “Omnium in mentem” ban hành ngày 15 tháng 12 năm 2009.

Cấp bậc của ba chức Thánh rất khác nhau.  Thực tế mà nói, các giám mục là những người nối tiếp chức vị của các Tông Đồ (Nhóm 12) của Chúa Kitô với đầy đủ chức năng Linh Mục Thượng Phẩm do đó có năng quyền truyền chức.  Còn các linh mục được truyền chức để cộng tác với các giám mục trong nhiệm vụ tư tế.  Các linh mục cũng được cử hành Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Hòa Giải, Bí Tích Xức Dầu Thánh, và tùy sự ủy quyền và xác định của luật, được cử hành Bí Tích Thêm Sứ, nhưng không bao giờ được cử hành Bí Tích Truyền Chức Thánh.  Còn các phó tế, là những cộng sự viên của giám mục và linh mục để “phục vụ dân Chúa trong việc phục vụ phụng vụ, Lời Chúa và bác ái”.  Phó tế là thừa tác viên thông thường của Bí Tích Rửa Tội và cũng được công bố Lời Chúa, nhưng không bao giờ được cử hành Bí Tích Thánh Thể, Hòa Giải, Xức Dầu và không được hành sử “in persona Christi” như các giám mục và linh mục trong việc lãnh đạo dân Chúa (ví dụ, không được làm quản xứ).


GHI CÂU HỎI