RIP GĐTH THÁNG 7/2024

Xin hiệp ý cầu nguyện cho 59 anh chị em GĐTH mới qua đời.

Miền An Bình:

Chị Catarina M Bùi Thị Tiền, Sn 1936, Qđ 05/06/2024,  Gx Thanh Bình, 8351

Chị Maria Nguyễn Thị Nhẫn, Sn 1934, Qđ 14/6/2024, Gx Lộc Hòa

Miền Bà Rịa:

Chị  Maria Hoàng Thị Hiền, Sn 1950, Qđ 17/05/2024, Gx Kim Hải, 33240

Chị Maira Phạm Thị Nga, Sn 05/06/1954, Qđ 11/05/2024, Gx Long Hương, 56948

Miền Bảo Lộc:

Chị Teresa Maria Trần Thị Rựu, Sn 1936, Qđ 23/05/2024, Gx Thánh Tâm (LP)

Anh Simon M  Nguyễn Văn Diễn, Sn 1954, Qđ 30.05.2024, Gx Hoà Phát, 11945

Chị Teresa Maria Hoàng Thị Tiên, Sn 1944, Qđ 03.06.2024, Gx Tân Lạc, 38634

Anh Phê-rô Maria Đỗ Xuân Tịnh, Sn 1943, Qđ 31.05. 2024, Gx Gioan, 34138

Miền Chí Hòa:

Chị Anna M Lê Thị Lựu, Sn 1936, Qđ  15/05/2024, Gx Lộc Hưng

Miền Đồng Xoài:

Chị Maria Nguyễn Thị Tin, Sn 1959, Qđ 28/04/2024, Gx Long Điền

Miền Gia Kiệm:

Anh Antôn M Nguyễn Văn Khẩn, Sn 1930, Qđ 24/05/2024, Gx Bạch Lâm 142

Anh Tôma M Nguyễn Thuận Tường, Sn 1942, Qđ 24/05/2024, Gx Bạch Lâm, 61482

Miền Hiệp Thạnh:

Chị Maria Nguyễn Thị Đài, Sn 1945, Qđ 12/5/2024. Gx Thái An.

Chị Maria Trần Thị Ái, Sn 1963, Qđ 19/5/2024. Gx Thái Hoà, 35011

Anh Đa minh M, Cao Ngọc Anh, Sn 1932, Qđ 08/06/2024, Gx  Thái Hòa

Miền Hố Nai:

Chị Maria Ngô Thị Bưởi, Sn 1948, Q/đ 02/06/2024, Gx Bắc Hải, 15442

Chị Rosa Lê thị Phúc, Sn 1937, Qđ 12/5/2024, Gx  Kim Bích, 31267

Miền Hòa Thanh:

Chị Têresa M Trịnh Thị Loan, Sn 1943, Qđ 27/5/2024, Gx Ngọc Đồng

Ông cố Đa Minh M Thân Văn Xét, Sn 1931, Qđ 09/06/2024, Gx Đông Vinh  1626

Chị Maria Trần Thị Tiến, Sn 1944, Qđ 09/06/2024,  Gx Lộ Đức 29649

Chị Têrêsa M Nguyễn thị Riệu, Sn 1945, Qđ 03/05/2024 GX Hòa Bình 48028

Miền Long Thành:

Chị Anna Maria Nguyễn thị Hường. Sn 1938. Qđ 10/5/2024. GX Thánh Phao lô

Anh Giu-se M Phạm văn Hổ. Sn 1957. Qđ 28/5/2024, Gx Thánh Phao lô, 55073

Miền Mỹ Tho:

Chị Anna M Lưu Thị Hoa, sn 1957, Qđ  15/5/2024,  Gx Giuse Mỹ  Tho, 18888

Miền Phan Rang:

Chị Matta M Huỳnh Thị Tứ, Sn 1948, Qđ 27/5/2924, Gx Tân Hội

Miền Phú Thịnh:

Maria Nguyễn Thị Nguyệt, Sn 1956, Qđ 05/06/2024, GX  Bùi Đệ

Xứ Phú Hiệp, Di Linh:

Chi Maria Phạm Thị Hoa, Sn. 1926, Qđ. 17.5.2024, Gx. Phú Hiệp

Miền Phước Long:

Anh Đaminh M Nguyễn Văn Hà, Sn 1960, Qđ 25/05/2024, Gx Phước Quả, 41631

Miền Phước Lý:

Chị Anna M. Nguyễn thị Bùn, Sn 1935, Qđ 24/5/2024. Gx Bắc  Thần, 14060.

Chị Maria Huỳnh Thị Xuân, Sn 1930, Qđ ngày 26/05/2024, Gx Phước Lý  7757

Anh Phê rô M. Nguyễn văn Giang, Sn 1955, Qđ 06/06/2024, Gx Bắc Minh, 2390

Anh Maccô M. Trương văn Giàu, Sn 1947, Qđ 06/06/2024, Gx Phước Lý,  6773.

Chị Anna M. Nguyễn Thị Thư, Sn 1953, Qđ  10/06/2024, Gx  Bắc Minh, 2419

Anh Đaminh M. Thân văn Tiền, Sn 1947, Qđ 13/6/2024, USA, 64363

Miền Phước Tỉnh:

Anh Giúse-M Nguyễn Văn Nho, Sn 1943, Qđ 17/5/2024, Gx Tân Phước, 52082

Anh Phaolo M Đỗ Cẩm Túc, Sn 1925, Qđ  02/06 /2024 Xứ Phước Tỉnh 19156

Miền Phương Lâm:

Chị Anna M  Trần Thị Tin, Sn 1945, Qđ 14/5/2024, Gx  An lâm

Chị  Maria  Vũ Thị Vui, Sn 1954, Qđ 31/05/2024, Gx Ngọc Lâm

Anh Tôma M Nguyễn Văn Mong, Sn 1943, Qđ 16/5/2024, Gx Phương Lâm, 50136

Anh Anton M Phạm Văn Viễn, Sn 1933 ,Qđ ngày 21/5/2024 , Gx Bình Lâm, 5962

Anh Tomaso M Vũ Đình Giang, Sn 1965, Qđ 06/06/2024, Gx An Lâm, 61620

Chị Maria Nguyễn Thị Tươi, Sn 1951, Qđ 06/06/2024, Gx Thạch Lâm, 50213

Anh Toma M Vũ Văn Tới, Sn 1951, Qđ 09/06/2024, Gx Hoà Lâm

Miền Quy Chính:

Chị Maria Trần Thị Lý, Sn 1940, Qđ 31/05/2024, Gx Văn Thành, 47472

Miền Tân Mai:

Chị  Maria Đỗ Thị My, Sn 1930, Qđ 23/05/2024, Gx Tân Mai. 9281

Maria Lưu Thị Tươi, Sn 1927, Qđ 30/5/2924, Gx Tân Lộc, 3375

Chị Maria Nguyễn Thị Thăng,  Sn 1940, Qđ 1/6/2024, Gx Tân Mai 10017

Bà Maria Bùi Thị Thiện, Sn 1931, Qđ 10/06/2024, Gx Tân Lộc 9271.

Chị Maria Nguyễn Thị Ga, Sn 1937, Qđ  08/06/2024. Gx Bùi Thai, 42199.

Miền Tân Sơn Nhì:

Chị Maria Nguyễn Thị Nguyện  Sn 1939 . Qđ : 14/5/2024 . Gx Tân Việt, 42386

Anh Phero M Nguyễn Văn Đông  Sn 1952. Qđ  15/5/2024. Gx Tân Hương, 9801

Miền Thủ Đức:

Anh Đaminh M. Phạm Văn Nghị. Sn 1928. Qua đời 25/05/2024, Gx Thánh Khang

Chị Maria Nguyễn Thị Tếnh, Sn 1937, Qđ 26.05.2024, Gx. Châu Bình, 49846

Chị Rosa M. Trần Thị Tép, Sn 1930, Qđ 27.05.2024,Gx. Thánh Khang.

Chị Maria Đỗ Thị Nhị, Sn 1951, Qđ 10/06/2024, Gx. Tam Hải.

Miền Túc Trưng:

Chị Maria Nguyễn Thị Yên, Sn 1948, Qđ ngày 16/5/2024, Gx Suối nho 2687

Chị Anna M Đinh Thị Kim Loan, Sn 1966, Qđ 31/5/2024, Gx Túc Trưng, 64158

Anh Antôn M  Phạm Ngọc Dương, Sn 1920, Qđ ngày 31/5/2024, Gx Túc Trưng 212

Miền Xóm Mới:

Chị Anna M Phạm Thị Muôn, Sn 1934, Qđ 13/5/2024, Gx Bắc Dũng, 42274