RIP GĐTH THÁNG 01/2024

Xin hiệp ý cầu nguyện cho
 
43 anh chị em GĐTH mới qua đời.
 

Miền An Bình:

Chị Anê Maria Nguyễn Thị Tích, SN 1926, qd 20/11/2023, GX Tâm An. 11894

Miền An Thạnh:

Chị Maria Nguyễn Thị Biết, Sn 1923, Qđ ngày 23/11/2023, gh. Mân Côi. 35182

Chị Maria Nguyễn Thị Ngắm. Sn 1945, Qđ 16/12/2023, gx Hải Hưng. 29805

Miền Bà Rịa:

Chị Maria Vũ Thị Khấn. Sn 1929. Qđ 26/11 /2023. Gx. Phước Lộc.  20942

Chị Anna M. Nguyễn Thị Tèo, Sn 1936, Qđ 10/7/23, Gx. Lam Sơn. 39915

Chị Anna M. Hoàng Thị Phận, Sn 1929, Qđ 04/8/23, Gx. Lam Sơn. 13871

Miền Bảo Lộc:

Chị Maria Nguyễn Thị Vãn, Sn 1946, Qđ 21/11/2023. Gx Thanh Xuân.

Chị Maria Nguyễn Thị Nguyện, Sn 1925, Qđ 24/11/2023, Gx Thánh Tâm (LT). 33377

Chị Maria Phạm Thị Hoa, Sn 1936, Qđ 02/12/2023, Gx Hoà Phát. 34558

Chị Teresa Maria Vũ Thị Tư, Sn 1934, Qđ 12/12/2023.Gx Thượng Thanh. 23152

Miền Bùi Chu:

Chị Anna Trần Thị Ngọt. Sn 1951. Qđ 25/11/2023. gx. Đại Đồng. 56681

Chị Têresa M. Phạm Thị Lành, Sn 1948. Qđ 25/11/2023. gx. Đại Đồng. 56842

Chị Maria Trần Thị Lụa. Sn 1939. Qđ 26/11/2023. gx. Đại Đồng. 56889

Chị Maria Lê Thị Ga. Sn 1948. Qđ 27/11/2023. Gx. Đại Đồng. 56698

Miền Đồng Xoài:

Chị Maria Trịnh thị Màu, sn 1945, QĐ 16/11/2023, Gx. Tân Hưng. 12554

Miền Gia Kiệm:

Chị Maria Nguyễn Thị Nguyệt, sn 1931, qđ 19/11/2023, gx. Bình Minh.

Miền Hòa Thanh:

Chị Maria Đào thị Ngào, sn 1950, qđ 22/11/2023 Gx. Tiên Chu. 11459

Miền Hóc Môn:

Miền Long Khánh:

Chị Maria Đỗ Thị Nhẫn, sn 1936, qđ 19/11/ 2023, gx. Chính Tòa LK. 12864

Anh Phêrô M. Nguyễn Văn Dung, sn 1930, qđ 25/11/2023, Gx: Bảo Vinh. 29214

Miền Long Thành:

Chị Maria Vũ thị Hồi, SN 1950. Qđ 11/12/2023. GXx. Thiên Long, 27512

Miền Mỹ Tho:

Chị Anna M. Nguyễn Thị Bông. Sn 1936, qđ 09/12/2023, Gx. An Tôn. 28456

Chị Maria Trần thị Xẩm, sn 1940, qd 14/12/2023, Gx Giồng Cát. 30162

Miền Phan Rang:

Chị Matta M. Lê Thị Thanh, Sn 1942; Qđ 26/11/23; Gx Phan Rang. 30921

Chị Anna M. Nguyễn thị Linh, Sn 1949, Qđ 01/12/23, GX Tân Hội. 29126

Miền Phú Thịnh:

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Dâng, sn:1957, qđ 25/11/2023, Gx: An Chu. 63105

Chị Anna M. Đỗ Thị Hồng. Sn 1935 qđ 30-11-2023, Gx Giang Điền. 7200

Anh Gioan Bx. M. Nguyễn Văn Ban, sn 1934, qđ 2-12-2023 Gx. Giang Điền. 21747

Anh Phêrô M. Nguyễn Công Giao, sn 1937, qđ 26/11/2023, Gx Trà Cổ. 197

Xứ Phú Hiệp, Di Linh:

Chị Maria Đinh Thị Đào, Sn 1953, Qđ 22.8, Gx Phú Hiệp. 62784

Chị Maria Nguyễn Thị Thoa, Sn 1932, Qđ 4.11, Gx Phú Hiệp. 35647

Miền Phước Long:

Chị Maria Nguyễn Thị Hựu, Sn 1948, qđ 24/11/2023. Gx Phước Quả.

Chị Têrêsa M. Nguyễn Thị Nê, Sn 1946, qđ 21/11/2023. Gx Phước Quả. 26809

Miền Phước Tỉnh:

Chị Maria Nguyễn Thị Ngoan, 1930, qđ 22/11/2023, Xứ Phước Bình. 32816

Miền Phương Lâm:

Chị Teresa M. Nguyễn Thị Loan , sn 1935 , qđ 10/11 , gx Bình Lâm. 5976

Chị Maria Nguyễn Thị Chiến , sn :1948, qđ 14/11/2023, gx Trúc Lâm. 23206

Chị Maria Phạm Thị Nhung , sn 1948 , qđ 21/ 11/2023 gx An Lâm. 9412

Chị Maria Lê Thị Nhạn ,sn:1939, qđ :22/11/2023 gx Phương Lâm. 14446

Chị Maria Phạm Thị Toán, sn 1959, qđ 28/11/2023. gx Phương Lâm. 50122

Chị Maria Nguyễn Thị Hào, sn 1955, qđ 28/11/2023. gx Phương Lâm.23924

Chị Maria Phạm Thị Láng , sn 1947 , qđ 11/12/2023 , gx Phương Lâm. 15832

Miền Tân Mai:

Chị Maria Phạm Thị Trinh, sn 1947, qd 31/10/2023 Gx Bình an. 47319

Miền Thủ Thiêm:

Anh Đaminh M. Nguyễn Bình Tố, sn 1958, qđ 29/11/2023. gx Công Thành. 43228

Miền Xóm Mới:

Anh Giuse M. Nguyễn Đức Duy, sn 1937, qđ 05/12/2023. Gx