RIP GĐTH THÁNG 10/2023

Xin hiệp ý cầu nguyện cho 45 anh chị em
GĐTH mới qua đời.
 

Miền An Bình:

Chị Maria Đàm Thị Nga, Sn 1948, qđ 23/8/2023, Gx Tâm An. 16208

Miền Bà Rịa:

Chị Maria Phạm Thị Dưỡng, sn 1942, qđ 18/3/2023, Gx Long Hương. 20902

Miền Bảo Lộc:

Anh Đaminh Maria Vũ Hữu Tùng, Sn 1946, Qđ 16/8/2023, Gx Tân Bùi, 51210

Giáo Xứ Đại Đồng, Gp. Bùi Chu:

Anh Đaminh M. Trần Văn Đam, sn 1946, Qđ 03/8/2023. 56826

Miền Đồng Xoài:

Anh Gioan Bx. M. Nguyễn Trung Thành, sn 1929, qđ 21/8/2023, gx. Phước Vĩnh. 27117

Miền Gia Kiệm:

Anh Gioan B. M. Nguyễn Đình Lương, sn 1943, qđ 13/8/2023, gx Bạch Lâm. 12255.

Chị Maria Bùi Thị La Dung, sn 1961, qđ 31/8/2023, gx. Bạch Lâm. 56421

Miền Hiệp Thạnh:

Anh Giuse Maria Vũ Tự Tâm Dân, Sn 1959, Qđ 6/9/2023. Gx Thái Lạc. 58757

Chị Maria Ngô Thị Kim Chi, sn1949, QĐ 5/9/2023, xứ An Tiến

Miền Hố Nai:

Chị Anna Maria Nguyễn thị Điều, sn 1941, qđ 02/8/2023, Gx. Kẻ Sặt. 15491

Miền Hòa Thanh:

Chị Maria Nguyễn thị Nhâm, sn 1956, qđ 16/8/2023, Gx. Lộ Đức.

Chị Imenda Maria Trần thị Thêm, sn 1953, qđ 20/8/2023, Gx. Lộ Đức. 39234

Chị Maria Nguyễn thị Tọa, sn 1938, qđ 27/8/2023, GX Ngọc Đồng. 11534

Anh Đa Minh Maria Vũ Ngọc Roanh, sn 1941, qđ 21/9/2021 Gx Lộ Đức. 15385

Chị Maria Vũ thị Hà, sn 1941, qđ 26/11/2021, Gx Lộ Đức.  15364

Chị Maria Nguyễn thị Nhã, sn 1937, Qđ 8/12/2021, Gx Lộ Đức. 24208

Chị Maria Nguyễn thị Chuy, sn 1930, Qđ 28/9/2021. Gx Lộ Đức. 

Miền Hóc Môn:

Chị Têrêsa M. Nguyễn thị Nguyệt, sn 1947, qđ 18/8/23, Gx. Trung Mỹ Tây. 49998

Miền Nha Trang:

Chị Anna M. Nguyễn Thị Hằng Nga 3.11.1939 - 17.8.2023; Gx. Phước Hải . 21390

Miền Ninh Sơn:

Anh Phêrô M. Võ Dung, Sn 1968, Qđ 08/9/2023, Gx Thạch Hà. 47544

Miền Phan Rang:

Chị Maria Nguyễn Thị Huyền Thụy, Sn 1983, Qđ 02/9/23, Gx Tấn Tài, 61157

Miền Phước Lý:

Chị Maria Nguyễn thị Thìn, sn 1940, qđ 22/8/2023, gx. Nghĩa Yên,(Canada ) 39813.

Chị Anna M. Nguyễn thị Thảo, sn 1935, qđ 25/8/2023, gx Nghĩa Yên, 49467.

Anh Giuse M. Huỳnh văn Nghiệp, sn 1965, qđ 30/8/2023, gx Thiết Nham.

Miền Phước Tỉnh:

Anh Giuse M. Cao văn Mạnh, SN 1968. qđ 28/8/2023 Xứ Phước Bình. 52012

Miền Phương Lâm:

Chị Anna Maria Thân Thị Mùi, sn 1943, qđ 24/8/2023, gx Phương Lâm. 8583

Chị  Maria Trần Thị Bạch Yến, sn 1961, qđ 24/8/2023, gx Ngọc Lâm. 47052

Chị Rosa Maria Trần Thị Tơ , sn 1937, qđ 27/8 /2023, gx Phương Lâm. 15815

Chị Maria Nguyễn Thị Quế, sn 1925, qđ 7/9/2023, gx Bích Lâm. 25448

Anh Phêrô M. Trần Minh Huy, sn 1964, qđ 14/9/2023, gx Đồng Hiệp. 37685

Miền Quy Chính:

Anh Phêrô Maria Nguyễn Đình Danh, sn 1950, qđ 26/8/2023, Gx. Mô Vĩnh.

Miền Tân Mai:

Chị Maria Bùi Thị Lan, SN 1954, QĐ 16/8/2023, Gx Đa Minh. 47264

Anh Giuse M. Phạm Bá Bình; Sn 1931; qđ 1/9/2023; Xứ Bùi Hiệp,  9225

Chị Maria Nguyễn Thị Thu, SN 1938, QĐ 01/9/2023, Gx Đa Minh. 7339

Chị Maria Nguyễn Thị Tịnh, sn 1938 qđ 09/9/2023, Gx. Thánh Phanxico.

Miền Tân Sơn Nhì:

Chị Lucia Maria Nguyễn thị Nam, Sn 1961. Qđ 18/8/2023. Xứ Tân Thái Sơn. 52945

Chị Maria Nguyễn thị Tiến Thịnh. Sn 1955, Qđ 20/8/2023. Gx Tân Việt . 44312

Anh Phaolo Maria Nguyễn Văn Khánh. Sn 1961, Qđ 29/8/2023. Gx Nhân Hoà. 54572

:-(

Miền Thủ Đức:

Anh Giuse Maria Bùi Văn Ưng. Sn 1937. Qđ 10.9.2023 Gx. Thánh Khang. 16769

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Sáu, sn 1933, qđ 13/9/ 2023.  Gx Từ Đức. 46951

Miền Thủ Thiêm:

Chị Maria Nguyễn Thị Hiên, SN 1930, Qđ 19/8/2023, gx. Tân Lập. 9424

Anh Phanxicô Xavie M. Nguyễn Văn Tuyên, SN 1962, Qđ 29/8/2023, gx Tân Lập. 1267

Miền Túc Trưng:

Chị Maria Nguyễn Thị Nụ, sn 1930, Qđ 23/8/2023, Gx. Suối Nho. 25350

Chị Maria Phan Thị Tám, SN 1951, qđ 30/8/2023. Gx. Túc Trưng. 62020

Miền Xuyên Mộc:

Chị Anna M. Phạm  Thị Xuân, sn 1937, qđ 7.9.2O23, gx Hòa Thuận. 14150