RIP GĐTH THÁNG 8/2023

Xin hiệp ý cầu nguyện cho 35 anh chị em
GĐTH mới qua đời.
 

Miền An Thạnh:

Chị Maria Nguyễn Thị Mai Sao, sn 1958, Qđ 30/6/2023, Gx Bắc Xuyên. 37405

Chị Maria Trần Thị Điệp, Sn 1945, Qđ 09/7/2023, Gx Martinô. 52510

Chị Lucia Maria Vũ Thị Thửa, Sn 1942, Qđ 15/7/2023, gx Long Thạnh. 32456

Miền Bà Rịa:

Chị Catarina  M. Vũ Thị Nụ, Sn 1928, qđ 22/6/2023. Gx. Phước Lộc.  8039

Chị Anna M. Nguyễn thị Nhung,  Sn 1941, qđ 02/7/2023,  gx. Song Vĩnh. 20298

Miền Bảo Lộc:

Chị Teresa Maria Nguyễn Thị Lệ, Sn 1930, Qđ 05/7/2023, Gx. Thượng Thanh, 20518

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Hồng, Sn 1949, Qđ 07/7/2023, Gx Thánh Tâm (LP). 31214

Miền Bùi Phát:

Chị Maria Lê Thị Nhài SN 1935 . Qđ 13/7/2023 GX Bùi Phát 20609

Giáo Xứ Cửa Sót, Gp. Hà Tĩnh:

Anh Gioan Baotixita M. Trần Trọng Bình, sn 1960, qđ 03/7/2023. 62626

Anh Phêrô Maria Nguyễn Văn Lý, sn 1944, qđ 16/7/2023. 62637

Miền Đắk Song:

Chị Maria Trần Thị Hiên, Sn 1966, Qđ 03/7/2023, Gx. Bùi Phát. 60834

Miền Hiệp Thạnh:

Chị Maria Vũ Thị Lụa, Sn 1936, Qđ 24/6/2023, Gx. Thái Hoà. 35022

Anh Giuse M. Lê Bá Hức. Sn 1925, qđ 27/6/2023. Gx Thánh Gia kinh 7A. 54949

Miền Hố Nai:

Chị Têrêsa Maria Đặng Thị Bằng, Sn 1937, qđ 7/5/2023. Gx. Bắc Hải. 8181

Miền Hóc Môn:

Chị Maria Nguyễn thị Xuân,  sn 1944, qđ 12/6/23, gx. Trung Mỹ Tây. 44252

Chị Maria Nguyễn thị Mai,  sn 1958, qđ 6/7/23, gx. Trung Mỹ Tây. 28488

Miền Long Khánh:

Anh Giuse Maria Bùi Minh Bồng, Sn1938, Qđ 28/6/2023, gx. Bảo Thị, 30802

Chị Isave Maria Nguyễn thị Mến, sn 1937, qđ 13/5/2023, Gx. Núi Đỏ. 40012

Miền Nha Trang:

Chị Anna Maria Nguyễn thị Ngợi, Sn 1949, qđ 12.7.2023, gx. Vạn Giã, 24569

Miền Phú Thịnh:

Anh Đaminh M. Thân Văn Đức, Sn 1951, QĐ 08/7/2023, Gx Bùi Chu. 44980

Xứ Phú Hiệp, Di Linh:

Chị Maria Vũ Thị Tó, Sn 1957, Qđ 8/6/2023, Gx. Phú Hiệp, Di Linh. 35640

Miền Phước Long:

Anh Giuse Maria Vũ Đức Hùng (hòa), sn 1955, qđ 10/7/2023, gx. Thanh Hòa, 56526

Miền Phước Lý:

Chị Anna M. Thân thị An, sn 1942, qđ 03/7/2023, gx. Thiết Nham, 57399.

Miền Phương Lâm:

Chị Maria Lê Thị Hồng, Sn 1928, Qđ 23/6/2023. Gx. Phương Lâm. 29269

Chị Maria Hoàng Thị Khiếu, Sn 1930, Qđ 24/6/2023. Gx. Thọ Lâm. 5120

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Mão,  Sn 1943, Qđ 24/6/2023. Gx. Đồng Hiệp. 37758

Chị Maria Vũ Thị Tím, sn 1922, qđ 14/7/2023, gx Phương Lâm. 8557

Miền Quy Chính:

Anh Phêrô Maria Trần Xuân Khâm, sn 1950, Qđ 29/6/2023, Gx. Quy Chính. 47387

Miền Tân Mai:

Chị Têrêsa Maria Nguyễn Thị Thuận, sn 1932, qđ 13/6/23, gx. Bùi Thượng. 20834

Chị Maria Đinh Thị Gấm, sn 1943, Qđ 24/6/2023, xứ Tân Lộc. 8722

Chị Maria Phạm Thị Hồng. Sn 1944. Qđ 16/7/2023. Gx Tân Mai. 29039

Miền Tân Sơn Nhì:

Chị Maria Nguyễn thị Nhường, Sn 1932. Qđ 01/7/2023. Gx Tân Việt. 46300

Chị Maria Trần thị Sâm, sn 1949, Qđ 06/7/2023. Gx Thiên Ân. 42373

:-(

Miền Thủ Đức:

Chị Maria Trương Thị Liên, Sn 1931, Qđ 27/6/2023, Gx. Tam Hải. 27998

Anh Gioan Bx. M. Đặng Văn Thư. Sn 1944, qđ 30/6/2023. Gx. Thánh Khang. 7087