RIP GĐTH THÁNG 7/2022

Xin hiệp ý cầu nguyện cho 56 anh chị em
GĐTH mới qua đời.
 

 

Miền An Bình

Chị Maria Vũ Thị Quý, sn 1936, qđ 22/5/2022, Gx. Tâm an. 5570

 

Miền An Thạnh

Chị Maria Nguyễn Thị Hiểu, Sn 1940, Qđ 20/5/2022, gx. Hải Hưng.   23856

Anh Đaminh Maria Trần Mẫn, Sn 1934, qđ 02/6/2022, Gx. Châu Long. 38754

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Tân, sn 1952, qđ 09/6/2022. Gx. Bắc Xuyên. 19287

 

Miền Bà Rịa

Chị Maria Vũ Thị Cậy, Sn 1944, Qđ 05/6/2022, gx. Đông Hải. 50685

Chị Maria Nguyễn Thị Huệ, Sn 1943, Qđ 06/6/2022, gx. Đông Hải.

 

Miền Bảo Lộc

Chị Maria Vũ Thị Huệ, Sn 1927, Qđ 06/5/2022, Gx. Tân Lạc, 43869

Chị Maria Nguyễn Thị Sơn, Sn 1937, Qđ 11/5/2022, Gx. Tân Hóa, 31552

Anh Phanxicô Maria Phạm Văn Ngọ, Sn 1930, Qđ 06/6/2022, Gx. Gioan. Ms 35974

 

Miền Biên Hòa

Chị Anna Maria Hoàng Thị Hưởng, Sn 1923, qđ 25/5/2022, gx. Thuận Hòa. 27062 

 

Miền Bình An

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Sao, Sn 1930, Qđ 25/5/2022, Gx. Bình An Thượng. 19657       

 

Miền Gia Kiệm

Chị Maria Phạm Thị Nhiệm, sn 1943, Qđ 20/5/2022, Gx Bình Minh.  5516

Chị Matta Maria Trần Thị Tuyền, sn 1944. Qđ 15/5/2022. Gx. Bình Minh. 56186

Chị Anna Maria Phạm Thị Ca, sn 1920, Qđ 26/5/2022. Gx. Kim Thượng.  39181

 

Miền Hiệp Thạnh

Chị Maria Nguyễn Thị Linh, Sn 1927 ,Qđ 21/11/2021. Gx.  Ninh Cù. 13926

Anh Augustinô Maria Bùi Văn Lắm, sn 1925, Qđ 23/7/2021, gh. Kitô Vua     

Chị Maria Đoàn Thị Hoa, sn 1932, Qđ 09/8 /2021, gh. Kitô Vua         

Chị Maria TrầnThị Nhan, sn 1935, Qđ 02/6/2022, gx. Bình Lộc.  40599

Anh Giuse Maria Nguyễn Công Thành, sn 1948, qđ 04/6/2022, Gx. Ninh Cù. 13953

 

Miền Hố Nai

Chị Maria Bùi Thị Tiêu, sn 1939, qđ 04/6/2022, gx. Đại Lộ.  15453

Chị Anna Maria Phạm Thị Kỷ, sn 1939, qđ 07/6/2022, gx. Kẻ Sặt. 15484  

     

Miền Hòa Thanh

Chị Maria Đỗ Thị Chín, sn 1931, qđ 06/6/2022, gx. Thái Hòa.

 

Miền Long Khánh

Chị Maria Madalena Trần thị Ngàn, sn 1928, qđ  14/6/2022, gx. Bảo Thị. 7517

 

Miền Long Thành

Chị Maria Trần thị Mơ, sn 1923, Qđ 31/5/2022. Gx. Thánh Phaolô. 6800       

 

Miền Phan Rang

Chị Anna Maria Lê Thị Diện , SN : 1930, Qđ : 15/6/2022 , GX  Thuỷ Lợi, 40690

 

Miền Phú Thịnh

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Nương, sn 1932, Qđ 18/5/2022, gx. Tân Cang.  

Chị Anna Nguyễn Thị Sa, Sn 1929, Qđ 28/5/2022, gx. Phú Sơn. 12494

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Sinh, Sn 1937, Qđ 27/4/2022, gx. Tân Bình. 31640

Chị Maria Nguyễn Thị Hòe, sn 1955, qđ 15/6/2022, gx. Thuận An.  29983

 

Xứ Phú Hiệp, Di Linh

Chị Maria Ngô Thị Phong, Sn 1949, Qđ 10/6/2022, Gx. Phú Hiệp, Di Linh  

 

Xứ Phước Hảo, Trà Vinh:

Chị Lucia Maria Lê Thị Tư, Sn 1939, qđ 05/5/2022. 52125

 

Miền Phước Long:

Chị Maria Thị Nhăn, sn 1958, qđ 21/4/2022, họ Sơn Hòa, Gx. Bù Đăng, 39012

Chị Rosa Maria Trương Thị Tuyết, sn 1946, qđ 27/4/2021, gx. Phước Long. 8012

Chị Inê Maria Nguyễn Thị An, sn 1948, qđ 29/5/2022, gx. Phước Long. 14624

 

Miền Phước Lý:

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Suốt, sn 1937, qđ 04/5/2022, Gx. Bắc Minh, 41805

Anh Gioan Bx. M. Phạm Văn Hoàng, sn 1962, Qđ 22/5/22, Gx Bắc Minh, Phước Lý. 57459

 

Miền Phương Lâm

Chị Maria Vũ Thị Nhuận, sn 1930, qđ 20/5/2022, gx. Ngọc Lâm. 22750

Chị Maria Mai Thị Đào, sn 1960, qđ 18/5/2022, gx. An Lâm. 46134

Chị Têrêsa Maria Đặng Thị Xuân, sn 1937, qđ 18/5/2022, gx. Đồng Hiệp. 34037

Chị Maria Phạm Thị Ngọ, sn 1932, qđ 12/6/2022, gx. Phương Lâm. 6588

 

Miền Quy Chính

Anh Phêrô Maria Nguyễn Đình Danh, sn 1959, qđ 12/5//2022, gx. Yên Lạc. 47413

Chị Maria Nguyễn Thị Hội, SN 1924, QĐ: 21/4/2022, gx. Văn Thành. 47494

Chị Maria Lê Thị Đường, SN: 1952, QĐ: 08/5/2022, gx. Văn Thành.   47490

Miền Tân Mai

Anh Giuse Maria Phạm Đình Tuyên, sn 1939, qđ 28/5/2022, gx. Long Bình. 23594

Chị Têrêsa Maria Đào Thị Thơm, sn 1941, qđ 26/5/2022, gx. Bùi Đức. 20870

 

Miền Thủ Đức

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Lưu. Sn 1936, qđ 18/5/2022. Gx. Tam Hải.  9462

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Chế. Sn 1933, qđ 20/5/2022. Gx. Thánh Khang.  16971

Chị Maria Bùi Thị Rà, sn 1941, Qđ 21/5/2022, gx. Tam Hải . 16654

Chị Maria Đặng Thị Kim Dung, sn 1964, Qđ 10/6/2022, gx. Châu Bình.  34353

 

Miền Thủ Thiêm

Chị Maria Hoàng Thị Cậy, sn 1936, Qđ 27/3/22, Gx. Long Bình.

Chị Maria Phạm Thi Xuân, sn 1957, Qđ 3/4/22, Gx. Long Bình. 

Chị Maria Nguyễn Thị Sâm, sn 1926, Qđ 23/5/22, Gx. Phước Bình, 15933

 

Miền Túc Trưng

Chị Maria Nguyễn Thị Nhiều, Sn 1922, qđ 10/5/22, Gx. Suối Nho.  

Chị Maria Vũ Thị Hoa, sn 1933, qđ 24/5/2022, gx. Suối Nho. 25333

Anh Antôn Maria Lê Kim Phụng, sn 1927, qđ 26/5/2022, gx. Thống Nhất. 597

Chị Maria Nguyễn Thị Lỹ, sn 1950, qđ 30/5/2022, gx. Thánh Mẫu. 51311