Xin hiệp ý cầu nguyện cho 50 anh chị em
GĐTH mới qua đời.

 (tính đến ngày 16/4/2022) 

Miền An Bình

Chị Maria Trần thị Trinh, sn 1947, qđ 22/3/2022,  gx. Tâm An. 6312

Anh Vicente Maria Phạm Xuân Sĩ, sn 1959, qđ 13/3/2022, gx. Lộc Hoà.        

Chị Anna Maria Dương Thị Giá, sn 1937, Qđ 24/03/2022, gx.  Minh Hòa.  7000

Miền Bà Rịa

Chị Maria Nguyễn Thị Độ, sn 1944, qđ 12/2021, gx. Chu Hải.

Chị Maria Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sn 1945, qđ 20/02/2022, gx. Chu Hải. 17209

Miền Bảo Lộc

Chị Maria Lại Thị Thoa. Sn 1940. Qđ  27/3/2022. Gx.  Thánh Tâm (Lộc Tiến)

Anh Vincent Maria Nguyễn Đình Ngự. Sn 1943. Qđ  26/3/2022. Gx. Tân Thanh. 38160

Chị  Anna Maria Đỗ Thị Vui, sn 1931,Qđ 7/4/2022. Gx. Thượng Thanh. 20535

Giáo xứ Bảo Sơn

Chị Maria Nguyễn Thị Nhị, sn 1934, qđ 24/3/2022, gx. Bảo Sơn, Bắc Ninh    

Miền Hiệp Thạnh         

Chị Maria Nguyễn Thị Lưỡng, sn 1936, Qđ 18/3/2022, gx. Lạng Sơn 3A. 42722

Miền Hố Nai

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Dần, sn 1930, qđ 21/3/2022, gx. Nam Hải. 20256 

Chị Maria Lại Thị Tho. Sn 1952. Qđ  28/3/2022. Gx. Gia Cốc. 8192

Chị Maria Nguyễn Thị Dự, sn 1920, qđ 07/4/2022, gx.  Gia Cốc. 2617

Miền Hòa Thanh

Chị Maria Nguyễn Thị Thược, sn 1960, qđ 01/4/2022, gx. Thái Hòa. 29541

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Tý, sn 1945, qđ 08/4/2022. Gx. Tiên Chu. 8780

Miền Long Khánh

Chị Têrêsa Maria Nguyễn Thị The, sn 1937, qđ 22.3.2022, Gx. Chính Tòa. 22663

Chị Maria Nguyễn Thị Thanh, sn 1931, qđ 22.3.2022, Gx. Chính Tòa. 22663 

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Thược, sn 1931, qđ 22.3.2022, Gx. Chính Tòa. 22690   

Chị Têrêsa Maria Võ Thị Long, sn 1916, qđ 22.3.2022, Gx. Chính Tòa. 27167           

Miền Long Thành

Chị Anna Maria Trương thị Sử. Sn 1944. Qđ 05/4/2022. Gx Truyền Tin. 17906         

Chị Anna Maria Đào thị Phẩm. Sn 1937. Qđ 10/4/2022. Gx Truyền Tin. 17908

Miền Phú Thịnh

Chị Anna Maria Phan Thị Cậy, sn 1940, Qđ 15/03/2022, gx. Bùi Chu. 50513

Miền Phước Lý:

Anh Vincent.Maria Trần Kim Liên, sn 1939, qđ 08/4 /2022, Gx. Phước Lý. 6206                   

Miền Phước Tỉnh

Chị Maria Cao Thị Hiên, sn 1942, qđ 30/12/2021,  gx. Phước Bình. 36188

Chị Maria Nguyễn Thị Mận, sn 1924, qđ 02/01/2022,  gx. Tân Phước. 25268

Chị Maria Nguyễn Thị Lan, sn 1950, qđ 13/01/2022,  gx. Phước Lâm. 26933

Anh Đaminh Maria Nguyễn Ngọc Châu, sn 1947, qđ 18/01/2022,  gx. Phước Lâm. 19155

Anh Giuse Maria Cao Văn Tài, sn 1971, qđ 24/01/2022,  gx. Phước Bình. 52023

Chị Maria Nguyễn Thị Lựu, sn 1944, qđ 27/01/2022,  gx. Phước Lâm. 28129

Chị Maria Nguyễn Thị Rự, sn 1942, qđ 30/01/2022,  gx. Phước Hưng. 52068

Anh Đaminh Maria Nguyễn Chính Kinh, sn 1939, qđ 19/02/2022,  gx. Phước Lâm. 25246

Anh Giuse Maria Lê Văn Tập, sn 1942, qđ 04/3/2022,  gx. Hải Lâm. 28117

Chị Maria Vũ Thị Mão, sn 1963, qđ 04/3/2022,  gx. Phước Lâm. 44619

Chị Maria Đinh Thị Soi, sn 1932, qđ 31/3/2022,  gx. Hải Lâm. 29508

Miền Phương Lâm

Chị Maria Hoảng Thị Tuyết, sn 1950, qđ 05/03/2022, gx. An Lâm. 34688

Chị Maria Vũ Thị Quác, sn 1958, qđ 13/3/2022, gx. Ngọc Lâm           

Chị Maria Nguyễn Thị Thọ, sn 1934, qđ 16/3/2022, gx. An Lâm. 26464

Chị Maria Nguyễn Thị Minh, sn 1938, qđ 23/3/2022, gx. Phương Lâm. 8559

Chị Lucia Maria Bùi Thị Bông, sn 1932, qđ 28/3/2022, gx. Đồng Hiệp. 37737

Miền Tân Mai

Chị Anna Maria Nguyễn thị Huệ, sn 1937, qđ 11/4/2022, gx. Thánh Phanxicô. 26698

Miền Tân Sơn Nhì

Chị Maria Nguyễn thị Nụ, sn 1948, qđ 30/3/2022, gx. Tân Thái Sơn. 42397

Maria Madalenna Đinh Thị Kim Nhạn, sn 1947, qđ 10/4/2022, Gx. Tân Việt. 48653

Miền Thủ Thiêm

Anh Giuse Maria Nguyễn Phi Trường, sn 1949, qđ 10.4.2022, Gx. Long Bình. 45555       

Miền Túc Trưng

Anh Giuse Maria Nguyễn Văn Tịnh, sn 1957, qđ 27.1.2022, Gx. Suối Nho. 47762

Chị Rosa Maria Vũ Thị Lụa, sn 1956, Qđ 24/3/2022, gx. Túc Trưng. 22395

Chị Maria Phạm Thị Sen, sn 1942, Qđ 25/3/2022, gx. Túc Trưng. 6125

Chị Maria Hoàng Thị Tha, sn 1958, qđ 20/3/2022,  gx. Suối Nho. 29370

Anh Phêrô Maria Trần Văn Tuất, sn 1933, qđ 30/3/2022, Gx. Túc Trưng. 131

Chị Maria Nguyễn thị Này, sn 1933, qđ 9/4/2022, gx. Túc Trưng.

Anh Giuse Maria Trần Văn Thế, sn 1956, qđ 13/4/2022, Gx. Nagoa 9671