RIP GĐTH THÁNG 04/2022

Xin hiệp ý cầu nguyện cho 71 anh chị em GĐTH mới qua đời.  (tính đến ngày 21/3/2022) 

 

Miền An Bình

            Chị Maria Nguyễn thị Tuyển, sn 1935, qđ 05/03/2022, Gx Tâm An. 27674

Miền An Thạnh

Chị Maria Nguyễn Thị Thùy Liên Sn 1976, Qđ 06/2/2022, Gx Hải Hưng. 29802

Chị Maria Nguyễn Thị Quy Sn 1942, Qđ 12/2/2022, Gx. Hải Hưng. 15031

Chị Maria Vũ Thị Hựu, sn 1920, Qđ 15/02/2022, Gx. Ngọc Thạch.

Anh Micae M. Nguyễn Văn Bạ, sn 1940, qđ 28/02/2022, Gx. Trinh Vương, kênh B1.

Chị Maria Lê Thị Châu, sn 1955, Qđ 08/3/2022, Gx. Thánh Linh, kênh D1. 28610

Miền Bảo Lộc

Chị Rosa Maria Nguyễn Thị Hạnh Sn 1921, Qđ 19/2/2022, Gx. Tân Bùi. 26216

Anh Giuse M. Lưu Việt Hồng Sn 1962, Qđ 21/2/2022, Gx. Thượng Thanh. 24845

   Anh Phêrô Maria Nguyễn Mạnh Thường. Sn 1962.Qđ 13/3/2022.Gx. Tân Lạc 43839

Miền Bình An

            Anh Gioan Baotixita M. Nguyễn Văn Bền, sn 1945, qđ 04.8.2021, Gx. Bình Sơn. 57563

            Chị Têrêsa Maria Trịnh Thị Nhiệm, sn 1946, qđ 28.8.2021, Gx. Bình Sơn. 57594

Anh Phaolô Vũ Ngọc Châu, sn 1933, qđ 28.2.2022, Gx. Bình Sơn. 41552

Miền Đồng Xoài

Chị Maria Nguyễn Thị Quế, Sn 1941, Qđ 9/2/2020, Gx. Tân Hưng. 21662

Anh Micae M. Lê Văn Tường, Sn 1932. Qđ 11/2/2022, Gx. Tân Hưng. 36837

Chị Anna M. Nguyễn Thị Chánh, Sn 1940, Qđ 15/2/2022, Gx. Đồng Xoài. 36833

Miền Gia Kiệm

Chị Catarina  Maria Nguyễn thị Liễu, sn 1938, qđ 08/01/2022, Gx. Kim Thượng. 32388

Chị Maria Nguyễn Thị Toan,  sn 1950, qđ 03/3/2022 Gx. Bình Minh  18785

Anh  Giuse M. Đỗ văn sự, sn 1935, qđ 10/3/2022, Gx. Võ Dõng. 10654

Anh Phêrô Maria Nguyễn Văn Được, sn 1934, qđ 11/3/2022, Gx. Phúc Nhạc. 28910

Chị Madalena M. Nguyễn Thị Kính, sn 1917, qđ 13/3/2022, Gx. Võ Dõng. 10657

Anh  Đaminh M. Hoàng Quang Phụ, sn 1935, qđ 16/3/2022, Gx. Võ Dõng. 12290

Chị Inê Maria Trần Thị Cát, sn 1935, qđ 18/3/2022, Gx. Thanh Sơn. 32153

Miền Hiệp Thạnh    

Chị Maria Đỗ Thị Chè, sn 1933. Qđ 02/12/2019. Gx. Giu Đức. 30040

Anh Đaminh Maria Phạm Đình Bách, sn 1924.Qđ 29/05/2021. Gx. Giu Đức. 39527

Chị Maria Kiều Thị Mùi,sn 1930. Qđ 25/07/2021. Gx. Giu Đức

Chị Maria Phạm Thị Hoa, sn 1941. Qđ 31/10/2021. Gx. Giu Đức. 30045

Anh Antôn Maria Nguyễn Văn Thật, sn 1953. Qđ 15/11/2021. Gx. Giu Đức. 15158

Chị Maria Vũ Thị Khuyên, sn 1949. Qđ 07/01/2022. Gx. Giu Đức. 36986

Chị Têresa Maria Trần Thị Mỹ Dung, sn 1968. Qđ 15/03/2022 Gx.Trung Thành. 42624

Miền Hố Nai

            Chị Anna M. Lương Thị Tàn, Sn 1928, Qđ 25/2/2022, Gx. Nam Hải. 27216

            Anh Giuse Maria Bùi văn Đối, sn 1937, qđ14/03/2022, Gx. Nam Hải. 8165

Miền Hòa Thanh

            Chị Rosa Maria Tống thị Yến, sn 1930, Qđ 12/2/2022, Gx. Ngũ Phúc. 27101

            Chị Anna Maria Trần thị Nhùng, sn 1944, Qđ 12/2/2022, Gx. Gò Xoài. 29705

Chị Maria Nguyễn thị Tiếng, sn 1936, Qđ 2/3/2022, Gx. Lộ Đức. 31957

Chị Maria Trần thị Dung, sn 1949, Qđ 09/3/2022, Gx. Ngọc Đồng. 8762

Miền Long Khánh

            Chị Maria Vũ thị Hợp, Sn 1961, Qđ 19/1/2022, Gx. Bảo Thị. 52708

Anh Gioan B. M. Bùi văn Kiện, Sn 1937, Qđ 23/2/2022, Gx. Bảo Thị. 30825

Chị Maria Bùi thị Hạ, sn 1937, Qđ 17/3/2022, Gx. Bảo Thị, Ms 11657

Miền Mỹ Tho

            Chị Maria Nguyễn thị Ảnh, sn 1940, qđ 15/01/2022, Gx. Giồng Cát. 30164

            Chị Maria Vũ thị Thêu, sn 1946, qđ 01/3/2022, Gx. Tín Đức. 56088

Miền Phan Rang

            Chị Maria Nguyễn Thị Việt, Sn 1946, Qđ 19/03/2022, Gx. Thủy Lợi. 29102

Miền Phú Thịnh

            Chị Maria Đỗ Thị Tươi, sn 1924, qđ 9/3/2022, Gx. Giang Điền. 11417

Miền Phước Long

Chị Maria Phạm Thị Tới, Sn 1946, Qđ 8/1/2022, Gx. Phước Vĩnh Phú Giáo [52812?]

Miền Phước Lý:

Chị Anna M. Nguyễn thị Hào, sn 1928, Qđ 12/02/2022, Gx. Bắc Thần. 7709.

Chị Anna M. Nguyễn thị Tươi, sn 1960, Qđ 16/02/2022 Gx. Bắc Thần. 6384

Chị Isave.M Trương thị Hạnh sn 1939, Qđ 24/02/2022 Gx. Nghĩa Yên. 39798

Chị Anna M. Nguyễn thị Mười, sn 1949, Qđ 26/02/2022 Gx. Bắc Thần. 2778

Chị Anna M. Nguyễn thị Hồng, sn 1952,Qđ 08/3/2022, Gx. Bắc Thần. 14027

Miền Phương Lâm

            Chị Maria Trần Thị Thơm Sn 1957, Qđ 13/2/2022, Gx. Ngọc Lâm. 32563

Anh Vinh Sơn Maria   Phạm Văn Hiệp, sn 1952, Qđ 28/02/2022, Gx. Thọ Lâm. 20717

            Anh Đaminh Maria Hoàng Long, sn 1928, Qđ 12/3/2022, Gx. Phương Lâm. 1274

Miền Quy Chính

Anh Phêrô M. Nguyễn văn Bảy, Sn 1941, Qđ 24/2/2022, Gx. Trang Đen. 44833

            Chị Anna M. Nguyễn thị Tính, sn 1947, Qđ 10/02/2022, Gx. Quy Chính. 51553

Anh Phêrô M. Văn Đình Trúc, Sn 1950, Qđ 16/3/2022, Gx. Phúc Yên. 47450

Miền Tân Mai

Chị Maria Phạm thị Thêu sn 1933 qđ 18/2/2022, Gx. Tân Mai.  29046

Chị Maria Lương thị Năm, sn 1942 qđ 01/3/2022, Gx. Tân Mai.  10014

Chị Maria Ngô thị Lượt, Sn 1930, Qđ 03/3/2022, Gx. Thánh Đaminh, 7331

Miền Tân Sơn Nhì

            Chị Maria Nguyễn thị The, sn 1942, qđ 14/3/2022, Gx. Bình Thuận, 42419

Miền Thủ Đức

Chị Maria Phạm Thị Láng, sn 1930, Qđ 31/1/2022, Gx. Châu Bình.    16612 

Anh Đa Minh Maria Nguyễn văn Hân. sn 1936. Qđ 3/2/2022, Gx. Tam Hải.  532                                       

Chị Maria Vũ Thị Dâng, sn 1940, Qđ 10/2/2022, Gx. Khiết Tâm. 16746

Chị Têrêsa M. Vũ thị Tuệ, sn 1947, Qđ 03/3/2022, Gx. Thánh Khang 2347

Anh Tôma Maria Nguyễn Long Phương, Sn 1937, qđ 6/3/22, Gx. Thánh Khang.  16768

Chị Anna Maria Ngô thị Xá, sn 1932, qđ 7/3/2022. Gx. Tam Hải.   17399                    

Miền Thủ Thiêm

Chị Maria Nguyễn thị Hường. sn 1942. Qđ 13/1/2022, Gx Long Bình.  16689                                    

Anh Giuse Maria Nguyễn văn Quảng. sn 1959. chết 18/1/2022, Gx. Mỹ Hòa.  7070

Miền Túc Trưng

            Chị Maria Bùi Thị Kính Sn 1925, Qđ 03/2/2022, Gx. Thống Nhất. 5705

            Chị Maria Kiều Thị Đình Sn 1927, Qđ 03/2/2022, Gx. Thống Nhất.

            Chị Maria Đỗ Thị Tin, Sn 1954, Qđ 07/3/2022, Gx. Túc Trưng. 25173

Miền Xóm Mới

            Chị Anna Maria Lưu Thị Chiểu, sn 1935, qđ 3/3/2022. Gx. Phú Vinh.

Miền Xuyên Mộc

            Chị Anna Maria Ngô thị Lư, sn 1942, qđ 12/3/2022. Gx. Hà Nội. 42239