Ave Jesu Maria Joseph

 

ANH CHỊ EM GĐTH ĐÃ QUA ĐỜI

THÁNG 02/2022


           

Miền An Bình

 

1/ Chị Maria Nguyễn Thị Gấm Sn 1923, Ms 11909, Qđ 01/12/2021, Gx Tâm An.

 

2/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Hưởng Sn 1936, Ms 9067, Qđ 16/12/2021, Gx Tâm An.

 

3/ Chị Maria Phạm Thị Nhiên Sn 1937, Ms 16173, Qđ 22/12/2021, Gx Tâm An.

 

4/ Chị Maria Đào Thị Nhiên Sn 1953, Qđ 25/12/2021, Gx Tâm An.

 

5/ Chị Maria Đinh Thị Bích Sn 1934, Ms 25859, Qđ 26/12/2021, Gx Minh Hòa.

 

Miền An Thạnh

 

6/ Chị Maria Vũ Thị Thoa Sn 1930, Ms 13759, Qđ 29/12/2021, Gx Thánh Tâm.

 

7/ Ông Cố Antôn M. Phạm Văn Tuân Sn 1932, Ms 13674, Qđ 31/12/2021, Gx Long Thạnh.

 

8/ Chị Lucia M. Bùi Thị Mơ Sn 1929, Ms 20804, Qđ 03/01/2022, Gx Long Thạnh.

 

9/ Anh Giuse M. Nguyễn Văn Toản Sn 1938, Qđ 2021, Gx Mẫu Tâm.

 

Miền Bảo Lộc

 

10/ Chị Agata M. Trần Thị Nai Sn 1942, Ms 48181, Qđ 24/12/2021, Gx Hòa Phát.

 

Miền Bảo Nham

 

11/ Chị Têrêxa M. Nguyễn Thị Lương Sn 19/09/1974, Ms 47505, Qđ 18/12/2021, Gx Bảo Nham.

 

Miền Bình An

12/ Chị Maria Bùi Thị Lái (Bà Thới) Sn 1934, Ms 19599, Qđ 04/01/2022, Gx Bình An Thượng.

13/ Chị Anna M. Phạm Thị Khuyên Sn 1937, Ms 19602, Qđ 12/8/2021, Gx Bình An Thượng. 

Miền Gia Kiệm

 

14/ Chị Têrêxa M. Trần Thị Là Sn 1933, Ms 2909, Qđ 22/12/2021, Gx Phát Hải.

 

15/ Chị Maria Đoàn Thị Nhạc Sn 1941, Ms 10355, Qđ 7/12/2021, Gx Phát Hải.

 

16/ Chị Maria Nguyễn Thị Tròn Sn 1936, Ms 752, Qđ 7/01/2022, Gx Võ Dõng.

 

17/ Anh Phêrô M.  Hoàng Văn Tâm  Sn 1948, Ms 783, Qđ 01/10/2021, Gx Thanh Sơn.

 

18/ Anh Phaolô M. Nguyễn Văn Ngọc Sn 1936, Ms 1251, Qđ 15/7/2021, Gx Bạch Lâm.

 

19/ Anh Phaolô M. Lại Văn Thống Sn 1958, Ms 56426, Qđ 28/7/2021, Gx Bạch Lâm.

 

20/ Anh Phêrô M. Vũ Đình Tuấn Sn 1957, Ms 59458, Qđ 13/11/2021, Gx Bạch Lâm.

 

21/ Anh  Phêrô M. Đinh Văn Tự Sn 1938, Qđ 20/11/2021, Gx Bạch Lâm.

 

22/ Chị Maria Nguyễn Thị Hiền Sn 1923, Ms 7027, Qđ 12/11/2021, Gx Bạch Lâm.

 

Miền Hố Nai

 

23/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Lan Sn 1955, Qđ 17/12/2021, Gx Đại lộ.

24/ Anh Giuse M. Phạm Văn Đồng Sn 1948, Ms 33901, Qđ 12/8/2021, Gx Đại lộ.

 

25/ Chị Maria Nguyễn Kim Oanh Sn 1968, Ms 59297, Qđ 19/12/2021, Gx Đại Lộ.

26/ Chị Maria Nguyễn Thị Tẽo Sn 1929, Ms 20258, Qđ 12/2021, Gx Đại Lộ.

27/ Anh Giuse M. Phạm Văn Hồng Sn 1962, Ms 15458, Qđ 22/12/2021, Gx Đại Lộ. 

Miền Hòa Thanh

 

28/ Chị Maria Cao Thị Uyển Sn 1943, Ms 31116, Qđ 14/12/2021, Gx Ngô Xá.

 

29/ Chị Maria Ngô Thị Sạn Sn 1937, Ms 22839, Qđ 26/11/2021, Gx Ngô Xá.

 

30/ Chị Maria Phạm Thị Sượi Sn 1949, Ms 31974, Qđ 15/11/2021, Gx Đông Vinh.

 

31/ Anh Vinh Sơn M. Nguyễn Mộc Sn 1922, Ms 1620, Qđ 01/12/2021, Gx Đông Vinh.

 

32/ Chị Maria Phạm Thị Nụ Sn 1930, Ms 11714, Qđ 26/11/2021, Gx Đông Vinh.

 

33/ Chị Têrêxa M. Bùi Thị Dịu Sn 1956, Qđ 25/11/2021, Gx Thái Hòa.

 

34/ Chị Maria Nguyễn Thị Ngàn Sn 1939, Ms 31910, Qđ 05/12/2021, Gx Ngọc Đồng.

 

35/ Chị Maria Nguyễn Thị Mai Sn 1937, Ms 49428, Qđ 29/11/2021, Gx Hoàng Châu.

 

36/ Chị Anna M. Đỗ Thị Mừng Sn 1928, Ms 6665, Qđ ….., Gx Thượng Phúc.

 

Miền Hóc Môn

37/ Chị Anna M. Bùi Thị Thịnh Sn 1946, Qđ 20/12/2021, Gx Tân Mỹ.

 

Miền Long Khánh

 

38/ Chị Maria Phạm Thị Hộ Sn 1937, Qđ 22/12/2021, Gx Bảo Thị.

 

39/ Chị Maria Nguyễn Thị Thính Sn 1935, Ms 11631, Qđ 25/12 /2021, Gx Bảo Thị.

 

40/ Anh Giuse M. Ngô Ngọc Luật Sn 1935, Ms 180, Qđ 30/12/2021, Gx Bảo Thị.

 

41/ Anh Giuse M. Lê Văn Tôn Sn 1937, Ms 54707, Qđ 29/10/2021, Gx Bảo Thị.

 

42/ Chị Rosa M. Nguyễn Thị Thược Sn 1935, Ms 11610, Qđ 05/01/2022, Gx Bảo Thị.

 

43/ Chị Maria Phạm Thị Sẽ Sn 1934, Ms 13042, Qđ 01/12/2021, Gx Thái Xuân.

 

44/ Chị Maria Phạm Thị Phượng Sn 1944, Ms 13063, Qđ 05/12/2021, Gx Thái Xuân.

 

45/ Chị Maria Phùng Hai Sn 1948, Qđ 03/01/2022, Gx Xuân Khánh.

 

Miền Mỹ Tho

46/ Chị Maria Nguyễn Thị Phú Sn 1929, Ms 28454, Qđ 10/01/2022, Gx An Tôn. 

Miền Nha Trang

47/ Chị Maria Vũ Thị Thúy Sn 1948, Ms 24526, Qđ 21/12/2021, Gx Chính Tòa. 

Miền Phú Thịnh

 

48/ Anh Giuse M. Nguyễn Ngọc Xuân Sn 1945, Ms 11556, Qđ 29/11/2021, Gx Trà Cổ.

 

49/ Anh Giuse M. Phạm Quang Trung Sn 1942, Ms 47706, Qđ 26/11/2021, Gx Trà Cổ.

 

50/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Khiêm Sn 1941, Ms 4758, Qđ 16/11/2021, Gx Trà Cổ.

 

51/ Chị Maria Nguyễn Thị Trúc Sn 1943, Qđ 12/12/2021, Gx Tân Thành.

52/ Chị Maria Vũ Thị Nga Sn 1950, Ms 45037, Qđ 24/12/2021, Gx Tân Thành.

53/ Anh Phêrô M. Nguyễn Văn Được, Sn 1932, Ms 1713, Qđ 23/12/2021, Gx Tân Thành.

 

54/ Chị Anna M. Hoàng Thị Tài Sn 1943, Ms 14767, Qđ 08/01/2022, Gx Tân Thành.

55/ Chị Maria Nguyễn Thị Chúc Sn 1943, Ms 14768, Qđ 14/12/2021, Gx Tân Thành.

56/ Anh Phêrô M. Nguyễn Văn Được Sn 1932, Ms 1713, Qđ 28/12/2021, Gx Tân Thành.

57/ Chị Lucia M. Võ Thị Hoàng Sn 1930, Ms 21793, Qđ 26/12/2021, Gx Giang Điền.

58/ Chị Matta M. Hoàng Thị Hương Sn 1930, Ms 21791, Qđ 02/01/2022, Gx Giang Điền.

59/ Anh Giuse M. Nguyễn Quang Lịch Sn 1930, Ms 31775, Qđ 14/12/2021, Gx Phú Sơn.

 

Miền Phước Lý

 

60/ Chị Maria Cao Thị Phi Sn 1940, Ms 6405, Qđ 14/12/2021, Gx Phước Lý.

61/ Chị Maria Nguyễn Thị Tình Sn 1923, Ms 7759, Qđ 19/12/2021, Gx Nghĩa Yên.

62/ Anh Giuse M. Nguyễn Văn Hoàng Sn 1957, Ms 9605, Qđ 15/12/2021, Gx Bắc Thần.

63/ Chị Maria Nguyễn Thị Miên Sn 1932, Ms 7639, Qđ 4/1/2022, Gx Bắc Minh.

 

Miền Phước Tỉnh

 

64/ Chị Maria Hoàng Thị Nhiệm Sn 1945, Ms 25233, Qđ 01/12/2021, Gx Phước Hưng. 

 

65/ Chị Maria Vũ Thị Nữ Sn 1934, Ms 44640, Qđ 12/12/2021, Gx Phước Lâm.

 

66/ Anh Phêrô M. Pham Văn Chiến Sn 1964, Ms 48230, Qđ 17/12/2021, Gx Phước Lâm.

67/ Bà Cố Maria Nguyễn Thị Lan Sn 1950 , Ms 25248, Qđ 10/01/2022, Gx Phước Lâm. 

 

Miền Phương Lâm

 

68/ Chị Maria Đỗ Thị Lụa Sn 1932, Ms 23946, Qđ 24/12/2021, Gx An Lâm.

 

69/ Chị Maria Trần Thị Quế, Sn 1956, Ms 18704, Qđ 4/12/2021, Gx Bình Lâm.

 

70/ Chị Maria Vũ Thị Ty Sn 1944, Ms 37746, Qđ 25/11/2021, Gx Đồng Hiệp.

 

71/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Đương Sn 1949, Ms 43645, Qđ 20/12/2021, Gx Đồng Hiệp

 

72/ Anh Tôma M. Đinh Văn Dũng Sn 1952, Ms 47803, Qđ 24/12/2021, Gx Đồng Hiệp.

 

73/ Chị Maria Nguyễn Thị Lài Sn 1947, Ms 41087, Qđ 4/12/2021, Gx Phương Lâm.

 

74/ Chị Maria Lã Thị Hoa Sn 1925, Ms 6623, Qđ 31/12/2021, Gx Phương Lâm.

 

75/ Chị Maria Trần Thị Luyến Sn 933, Ms 23471, Qđ 24/7/2021, Gx Thọ Lâm.

 

76/ Chị Maria Nguyễn Thị Mơ Sn 1925, Ms 23476, Qđ 7/12/2021, Gx Thọ Lâm.

 

77/ Chị Maria Nguyễn Thị Bắc Sn 1933, Ms 9320, Qđ 12/01/2022, Gx Thọ Lâm.

 

78/ Anh GioanB. M. Triệu Cún Dũng Sn 1957, Ms 6016, Qđ 16/12/2021, Gx Thọ Lâm.

 

Miền Quy Chính

79/ Anh GioanB. M. Bùi Văn Thành Sn 1943, Ms 54424, Qđ 6/01/2022, Gx Trang Đen.

 

Miền Tân Mai

80/ Chị Maria Nguyễn Thị Thơm Sn 1935, Qđ 18/11/2021, Ms 26670, Gx Tân Mai.

 

Miền Tân Sơn Nhì

81/ Chị Maria Phạm Thị Soi Sn 1942, Ms 42356, Qđ 15/12/2021, Gx Nhân Hòa.

 

82/ Chị Maria Nguyễn Thị Bích Thuỷ Sn 1959, Ms 26143, Qđ 22/12/2021, Gx Thiên Ân. 

 

83/ Anh Đaminh M. Trần Văn Vị Sn 1922, Ms 12515, Qđ 05/01/2022, Gx Tân Phú.

 

Miền Thủ Đức

84/ Anh Phêrô M. Cao Văn Trí Sn 1943, Ms 4350, Qđ 26/12/2021, Gx Tam Hà.

85/ Chị Maria Trương Thị Phi Sn 1930, Ms 16423, Qđ 3/12/2021, Gx Tam Hà.

86/ Chị Maria Trần Thị A Sn 1925, Ms 16384, Qđ 30/12/2021, Gx Tam Hà.

87/ Chị Anna M. Trần Thị Hạt Sn 1932, Ms 23738, Qđ 31/12/2021, Gx Khiết Tâm.

88/ Chị Maria Nguyễn Thị Cậy Sn 1942, Ms 28063, Qđ 30/12/2021, Gx Tam Hải.

89/ Chị Maria Nguyễn Thị Đỡ Sn 1931, Ms 16259, Qđ 01/01/2022, Gx Tam Hải.

 

Miền Thủ Thiêm

90/ Chị Maria Phạm Thị Sài Sn 1930, Ms 16681, Qđ 12/01/2022, Gx Long Bình.

 

Miền Túc Trưng

 

91/ Chị Maria Nguyễn Thị Mười Sn 1936, Ms 25139, Qđ 25/12/2021, Gx Túc Trưng.

 

92/ Chị Maria Nguyễn Thị Mười Sn 1930, Ms 22402, Qđ 27/12/2021, Gx Túc Trưng.

93/ Chị Maria Nguyễn Thị Mến Sn 1939, Ms 4948, Qđ 20/12/2021, Gx Túc Trưng.

94/ Chị Anna M. Lương Thị Lan Sn 1940, Ms 42573, Qđ 12/12/2021, Gx Suối Nho.

 

    Tháng 02 năm 2022 xin hiệp ý cầu nguyện cho 94  anh chị em GĐTH mới qua đời.