BÁO CÁO SINH HOẠT

HỘI GIA ĐÌNH TẬN HIẾN

Thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

 

Trọng kính Cha Xứ (Giuse…)                       

Chánh xứ giáo xứ …

Hội Gia Đình Tận Hiến đã được Hiến Pháp Dòng (điều 105 / Điều lệ s.1) minh định: “Hiệp hội tín hữu mang danh Gia Đình Tận Hiến Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc”, là ngành Cộng sự và hợp tác trong việc truyền giáo của Dòng (Điều  lệ s.1).

Tên gọi: Gia Đình Tận Hiến - Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Linh Đạo: Nhờ Mẹ Đến Với Chúa (Per Mariam Ad Jesum)

Sứ mạng: Thánh Hóa Gia ĐìnhCộng tác Truyền giáo.

Chúng con xin được báo cáo như sau:

1. Ban Điều Hành (Ban PV)

Nêu tên các chức vụ và vai trò…

2. Số thành viên

Sinh hoạt thường xuyên và  không thường xuyên

3. Thủ Bản GĐTH được Đức Hồng y Gioan Baotixita Imprimatur ngày 10.11.2007: gồm Điều lệ, Quy Chế, Đề tài Tĩnh huấn, Nghi Thức ...

4. Phụ trách và Linh Hướng:

Hiện nay Nhà Dòng chỉ định Lm. .... , CRM  (Đt … - Email…)

5.  Hoạt Động Mục vụ - Bác ái

1. Hàng tuần / tháng Ban phục vụ Xứ giờ kinh …

2. Tĩnh tâm / Tĩnh huấn ... gặp gỡ tại …

3. Bác ái ... trong ngoài xứ ... liên đới tôn giáo ... môi trường xung quanh ...

    Dự tính như định hướng mới (không kể các lễ bổn mạng...)

6.  Sổ Thu Chi: về các sinh hoạt chung trong hội.

Nếu cha xứ muốn xin anh chị BPV trình sổ cho cha xem.

Nên có bản trình bày tổng quát ngắn gọn.

(lưu ý: sổ ân nhân đóng góp để cầu nguyện dâng lễ hoặc đã xin ân nhân nhà dòng thì không nên trình bày, vì đó là quyền lợi cá nhân, tế nhị… và nhà dòng có bổn phận thiêng liêng với ân nhân).

 

                Thư Ký                                              Trưởng Ban GĐTH