TÔMA TIẾN SĨ
(Linh mc Tiến sĩ Giáo hi, 1225-1274)

Trầm Thiên Thu

Tôma Aquinô

Xut thân t quý tc

Nhưng quyết tâm t khước

Mi phú quý, vinh hoa

            Tôma Aquinô

            Mt lòng đi theo Chúa

            Dù mưu mô k n

            Ngài vn không xiêu lòng

Ngài thông minh khác thung

Chng giáo thuyết Manich

C Averroist

Vì yêu Chúa thiết tha

            Tôma Aquinô

            Luôn suy tư, trm mc

            Người đi không th biết

            Gi ngài là “bò câm”

Nhưng theo dòng thi gian

“Con bò câm” y rng

C thế gii biết tiếng

Thn hc gia Tôma

            Công ngài tht ln to

            B Tng lun Thn hc

            Mà chính ngài đã viết

            Tht kỳ diu vô song

Giáo hi đã vinh tôn

Tôma là Tiến sĩ

Đc tin và Chân lý

Ngài bo v không ngng

            Là Tiến sĩ Thiên thn

            Vì Tôma khiết tnh

            Mi người đu tôn kính

            Con người ca Phúc âm

Xin Tôma bn mng

Giúp con sng tin yêu

Quyết mt lòng vì Chúa

Dù nguy khó không nao

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà