Trang Độc Giả


DUNG MẠO CUỘC SỐNG ĐỜI SAU
TRONG SÁCH KHẢI HUYỀN

Gia Tuấn Anh

Tháng 11, tháng dành cho các đẳng linh hồn, trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân. Chúng ta cùng xem lại Chúa Giêsu đã hứa những gì ở đời sau, cho những ai đã sống trung thành với đường lối của Ngài ở đời này trong các thư gởi 07 giáo đoàn ở Tiếu Á.

Các giáo đoàn Tiểu Á theo thứ tự xuất hiện trong sách Khải Huyền gồm: Ê-phê-sô, Miếc-na, Pe-ga-mô, Thy-a-ty-ra, Cac-đê, Phi-la-đen-phi-a và Lao-đi-ki-a. Trong một lúc xuất thần, thánh Gioan đã được chính Chúa Giêsu mặc khải để viết những dòng chữ này. Nói một cách khác chính Chúa Giêsu là Đấng đã gởi các lá thư cho các giáo đoàn. Đây cũng chính là các thư mời gọi cả giáo hội Công giáo và tất nhiên chính Ngài cũng ngỏ lời gọi chính chúng ta, khi sống giữa hai chiều kích: cuộc sống trần gian và đời sống tâm linh.

Các phần thưởng trong 07 thư mà Đức Kitô phục sinh đã dành cho những ai trung tín với Thiên Chúa khi còn sống ở trần thế gồm:

- Ta sẽ cho ăn quả cây sự sống trồng nơi ngự uyển của Thiên Chúa (Kh 2, 7).

- Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống, sẽ không hề bị cái chết thứ hai làm hại (Kh 2, 11).

- Ta sẽ ban cho manna đã được giấu kỹ; Ta cũng sẽ ban cho nó một viên sỏi trắng, trên sỏi đó có khắc một tên mới; chẳng ai biết được tên ấy, ngoài kẻ lãnh nhận (Kh 2, 17).

- Ta sẽ ban cho người ấy quyền cai trị các dân: Người ấy sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt chúng, sẽ nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm. Ðó là quyền mà chính Ta đã được Cha Ta trao cho. Ta sẽ ban Sao Mai cho người ấy (Kh 2, 26).

- Ai thắng sẽ được mặc áo trắng; Ta sẽ không xoá tên người ấy khỏi Sổ Trường Sinh; Ta sẽ nhận người ấy trước mặt Cha Ta và trước mặt các thiên thần của Người (Kh 3, 5).

- Ta sẽ làm cột trụ trong Ðền thờ Thiên Chúa của Ta, người ấy sẽ không hề ra khỏi đó nữa. Ta sẽ ghi trên người ấy danh thánh Thiên Chúa của Ta, và tên thành đô Thiên Chúa của Ta, là Giêrusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa của Ta mà xuống. Ta cũng sẽ ghi trên người ấy tên mới của Ta (Kh 3, 12).

- Ta sẽ cho ngự bên Ta trên ngai của Ta, cũng như Ta đã thắng và ngự bên Cha Ta trên ngai của Người (Kh 3, 21).

Một người con hiếu thảo không bao giờ thờ ơ với những lá thư tâm tình với người Cha và cao hơn là biết sống đúng theo ý muốn của Người.

Lạy Chúa, xin luôn nâng đỡ vì chúng con biết rằng phận người là yếu đuối và dễ vấy tội.