Thánh Gioakim và Thánh Anna


CON NGƯỜI TUYỆT HẢO NHỜ CHÚA GIÊSU

Lm: Giuse Đinh Quang Thịnh

BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC: Hc 44, 1.10-15
1 Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân,cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ.
10 Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng.11 Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con. 12 Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước;nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành.13 Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại,vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. 14 Các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. 15 Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.
ĐÁP CA: Tv 131
Đ.   Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavid, tổ tiên Người. (Lc 1,32b)
11 Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít và sẽ không thất tín bao giờ, thề rằng: "Chính con ruột của ngươi, Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.
13 Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on, đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự. 14 Người phán: "Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời, Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.
17 "Nơi đây, Ta sẽ cho Đa-vít một dòng dõi hùng cường, sẽ thắp cho người Ta đã xức dầu phong vương một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng.18 Kẻ thù vua, Ta phủ đầy nhục nhã, còn trên đầu vua, rực rỡ ánh triều thiên." 
BÀI TIN MỪNG
TUNG HÔ TIN MỪNG: x Lc 2,25c
Hall-Hall: Các ngài những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên các ngài. Hall.
TIN MỪNG: Mt 13, 16-17
16 Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe”. 
BÀI GIẢNG
CON NGƯỜI TUYỆT HẢO NHỜ CHÚA GIÊSU
Kinh Thánh  gợi cho ta nhìn vào mọi dân mọi nước trên thế giới trải qua các thế hệ, thì ai cũng phải đồng ý với tác giả sách Đức Huấn ca: “Có những người sinh ra cai trị đất nước nổi danh về quyền lực ; có những người nhờ trí thông minh mà giữ vai trò cố vấn cho các bậc vị vọng ; có những người dùng lời giáo huấn khôn ngoan dạy dỗ người khác ; có những người sáng tác thi ca du dương ; có những người giàu sang lắm quyền nhiều thế, sống bình an và hòa thuận trong gia đình, được nhiều người khen ngợi, được vẻ vang lúc sinh thời ; có những người lưu danh hậu thế cho người đời tán dương, nhưng rồi có lúc không ai muốn nhớ đến họ nữa, vì khám phá ra họ là kẻ thù của loài người ! như thế họ sinh ra đời mà như chẳng chào đời, con cháu họ cũng thế thôi.
Chỉ có những người đạo hạnh, công đức họ không bao giờ bị quên lãng, dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu, đó là lũ cháu đàn con, vì dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước Chúa lập, nhờ các ngài mà con cháu một mực trung thành, dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang của các ngài chẳng bao giờ phai mờ, các ngài đã được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi mãi lưu truyền hậu thế” (Hc 44, 1-15: Bài đọc).
Trong số những người đức nghĩa đạo hạnh đó, có vợ chồng thánh Gioakim và thánh Anna, đối với ông bà và cô bé Maria không phải chỉ là một gia đình gương mẫu giữ Lời Giao ước của Chúa qua Luật Mô-sê như những người Do Thái đạo đức khác. Riêng ông Gioakim và bà Anna trổi vượt hơn mọi người đương thời, là được phúc liên hệ gián tiếp với Con Một Thiên Chúa vào đời, nhờ tiếng Xin Vâng của Maria, con gái các ngài. Đó là lý do các ngài được Hội Thánh tôn vinh lên bậc hiển thánh nhờ “ăn theo Maria”. Dầu thế, ông Gioakim và bà Anna vẫn là “số một”, thuộc loại “VIP” của nhân loại xét trong thời Cựu Ước. Vì đối với người Do Thái, tổ phụ Abraham, Isaac, Giacob, Đavid, và các ngôn sứ đều công lớn đối với dân tộc, vì được Chúa dùng các ngài làm nhiều điều kỳ diệu cho dân tộc. Nhưng Hội Thánh không phong thánh cho vị nào, trừ vợ chồng Gioakim và Anna ! Tuy vậy các ngài chưa được hạnh phúc trọn vẹn như người Công Giáo mà Đức Giê-su đã so sánh: “Họ mong điều anh em thấy mà không được thấy, ước được nghe điều anh em nghe mà không được nghe, còn anh em phúc cho mắt anh em đã được thấy, phúc cho tai anh em đã được nghe” (Mt 13,16-17: Tin Mừng).
Thực vậy, khi ta tham dự Thánh Lễ, ta được phúc rước Chúa Giê-su Phục Sinh, thì ta  không chỉ được gián tiếp liên hệ với Con Thiên Chúa như ông Gioakim và bà Anna, mà còn được trực tiếp gặp Ngài trong Thánh Lễ, nhất là khi rước Lễ, ta trở nên cùng một nguồn gốc, cùng một xương thịt, cùng một sự sống, đến như được đồng hóa với Chúa Giê-su, nhờ đó ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác (Dt 1,1-2 ; 2, 11-14 ; Ga 6,44-58 ; Gl 2,20 ; Ga 1, 14-17), và cho ta được đồng hiển trị với Chúa Giê-su, Vua vũ trụ qua Lời Chúa  đã hứa cho dòng dõi vua Đavid tổ tiên Ngài, đúng như lời sứ thần nói với Đức Maria trong ngày truyền tin: “Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai báu Đavid tổ tiên Ngài” (Lc 1,32b:  Đáp ca). Vì “các ngài những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên các ngài” (x Lc 2,25c: Tung Hô Tin Mừng).
Vậy vinh dự của vợ chồng Gioakim và Anna, của Đức Ma-ri-a, của người Công Giáo trổi vượt hơn vinh quang của hết thảy mọi người không thuộc Hội Thánh Chúa Ki-tô. Vì người Công Giáo vừa có Giao Ước cũ qua ông Mô-sê và các ngôn sứ, vừa có Giao Ước mới của Con Một Thiên Chúa, được Hội Thánh dạy để đem thực hành, nên ta được Chúa ban dồi dào ân sủng hơn lòng mong ước (x Ep 3,20). Đúng như Lời Đức Giê-su đã nói: “Ai có sẽ được cho thêm và nên dư dật  (có liên kết với Chúa Giê-su). Còn kẻ không có (không có Chúa Giê-su) thì điều nó có (như của cải danh vọng, xác hồn) cũng sẽ bị (quỷ) giựt  mất!” (Mt 13,12). Thánh Phao-lô nói: “Chính bởi Thiên Chúa mà anh em được có trong Đức Giê-su, Đấng do bởi Thiên Chúa đã nên sự khôn ngoan cho chúng ta, sự công chính, sự thánh thiện và cứu chuộc” (1Cr 1,30).
THUỘC LÒNG
Có những người không còn ai nhớ nữa, họ qua đi như chẳng bao giờ có, họ sinh ra mà như chẳng chào đời, con cháu của họ cũng thế thôi! Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con. (Hc 44, 9-11)

Trang chủ

Trang các Thánh